Ⅰ N bibiir, n sɛɛrɛ naa anyã kʊrɔ yɩ ka yɩ ãsʊɔ jaa taa wa ɩrɛ yeldɛɛr ɛ, tɩchɛ ala ɩ ãsʊɔ wa ɩn yeldɛɛr, sɩ tara na po pire na be a Sãa sɛ̃. 'Lɔ lɛ ɩ a Yesu Kɩrɩsɩto na ɩ a Torfʊ Sʊɔ. Ⅱ 'Lɔ lɛ lo a sɩ yeldɛbɛ bɔɔr kʊ sɩ, a ba ɩ sɩn tɛɛ ɛ, tɩchɛ a wɛr wʊ jaa.
Ⅲ A nɩtɔ̃ lɛ sɩ de bɔ̃ɔn ɩka sɩ be naa a wʊ sɛ̃, sɩn turo a wʊ nɛbinsɩ jũu. Ⅳ Nɩrɛ 'yɛr ɩka wʊ bɔ̃ɔn Nãaŋmɩn tɩ ba ɩrɛ a lɛ wʊn bin a nɛɛ ɛ, a nɩnyɩnɛ ɩn jir ŋmara na waa tara yelmãɛ ɛ. Ⅴ Tɩchɛ nɩrɛ jaa na turo a Nãaŋmɩn 'yɛr, sɩrɛ jaa Nãaŋmɩn nʊ̃fʊ sɛɛn a wʊ pɔ. Nɩtɔ̃ lɛ sɩ de bɔ̃ɔn ɩka sɩ be naa a wʊ pɔ. Ⅵ Nɩrɛ jaa na 'yɛr ɩka wʊ be naa Nãaŋmɩn 'yɔ̃ɔ, wʊ chiine a lɛ a Yesu na dɔ̃ɔ chen.
Ⅶ N barmɩne, a ba ɩ nɛbin paalaa lɛ n sɛɛrɛ kʊrɔ yɩ ɛ, tɩchɛ a bʊ̃koraa 'lɔ yɩn tara yi a pielfʊ lɛ, 'lɔ lɛ ɩ a nɛkoraa yɩn wõ. Ⅷ Tɩchɛ wʊ ɩn bʊ̃paalaa, bojũu a ɩn sɩrɛ a Yesu 'yɔ̃ɔ, naa mɩ ɩ sɩrɛ a yɩ 'yɔ̃ɔ, bojũu a libe tɔɔn 'laa, ka a sɩrɛ chãa chaara. Ⅸ Nɩrɛ jaa wa 'yɛr ɩka maa ben chãa pɔ, tɩ 'laar a wʊ yɛbɛ, wʊ chɛnɛ na be a libe pɔ. Ⅹ Nɩrɛ 'lɔ jaa na nʊ̃ a wʊ yɛbɛ ben a chãa pɔ, ka bon jaa ba be be na vɛ̃ ka wʊ ŋme gbɛr ɛ. Ⅺ Tɩchɛ nɩrɛ 'lɔ jaa na 'laar a wʊ yɛbɛ ben a libe pɔ, na wʊ yʊɔrɔ a libe pɔ, na waa bɔ̃ɔ a jie wʊn chiine ɛ, bojũu a libe jɔ̃ɔ wʊ naa.
Ⅻ N bibiir, n sɛɛrɛ na a gãn nyã kʊrɔ yɩ bojũu Nãaŋmɩn vɛ̃ naa a yɩ yeldɛbɛ kʊ yɩ a lɛ a Yesu na ɩ kʊ yɩ jũu. ⅩⅢ Sãamɩne, n sɛɛrɛ na kʊrɔ yɩ bojũu, yɩ bɔ̃ɔn a 'lɔ na yi a wɛr pielfʊ. Pɔlbil, n sɛɛrɛ na kʊrɔ yɩ bojũu yɩ tʊ̃ɔn a dɛɛr sʊɔ. Naa mɩ sɛɛrɛ kʊrɔ a yɩn bibiir bojũu yɩ bɔ̃ɔn a Sãa Nãaŋmɩn. ⅩⅣ N sɛb kʊ a yɩn sãamɩne bojũu, yɩ bɔ̃ɔn a 'lɔ na yi a wɛr pielfʊ daar. N sɛb kʊ a yɩn pɔlbil a Nãaŋmɩn 'yɛr na be a yɩ 'yɔ̃ɔ jũu, yɩ kpɛ̃mɛ na, na yɩ jɛb tʊ̃ɔ a dɛɛr sʊɔ.
ⅩⅤ Yɩ taa ɩrɛ wa nʊ̃nɔ̃ a Nãaŋmɩn dɔ̃dɔ̃mɔ̃sɩ bɩɩ bon jaa ban tara ɛ. Ala ɩ ãsʊɔ jaa wa nʊ̃n a lɛ, a Sãa Nãaŋmɩn nʊ̃fʊ ba be a wʊ 'yɔ̃ɔ ɛ. ⅩⅥ Bojũu a bonsɩ anyã sɩn nyɛ ɩ naa a ãgãn nyã vɔlaa nɩ a nɩbie vɔlaa bɩɩ tara jã jɩɩr nɩ bʊ̃tarsɩ. A nyãna a jaa wʊn na ɩrɛ ba yi a Sãa Nãaŋmɩn sɛ̃ ɛ, tɩchɛ a yi naa dɔ̃dɔ̃mɔ̃sɩ sɛ̃. ⅩⅦ A bɔdɛbɛ anyã mɩ poro na chiine, tɩchɛ nɩrɛ 'lɔ jaa na ɩrɛ a Nãaŋmɩn bɔfʊ na ben be sɔ̃ɔ jaa.
ⅩⅧ N bibiir, a wɛr baarfʊ ta naa, nɩtãa lɛ yɩn dɔ̃ɔ wõ ɩka a bala na 'laar a Kɩrɩsɩto na wa naa, ba yɔɔ lɛ a banyãna na be ka gba. Ala lɛ sɩ de bɔ̃ɔn ɩka a baraa sɔ̃ɔ lɛ. ⅩⅨ A nɩbɛ banyãna dɔ̃ɔ be a sɩ sɛ̃ tɩ wa yi. Ka a ba yifʊ wiil ɩka baa tara sɩ nɩ nɛbʊ̃'yen ɛ, sɩn nɩ bala ta ɩ bʊ̃'yen, ban taa be naa sɩ sɛ̃, tɩchɛ a ba yifʊ wiil ɩka baa pʊɔ sɩ ɛ. ⅩⅩ Tɩchɛ yɩn 'lɔ, Yesu kʊ yɩ naa a wʊ Sɩɛ ka yɩ jaa bɔ̃ɔ a yelmãɛ. ⅩⅪ N ba sɛɛrɛ kʊrɔ yɩ bojũu yɩn ba bɔ̃ɔ a yelmãɛ ɛ, tɩchɛ yɩn bɔ̃ɔ a yelmãɛ lɛ. Bojũu yɩ mɩ bɔ̃ɔn a jir na tɛɛ nɩ yelmãɛ.
ⅩⅫ An lɛ ɩ a jir ŋmara? Nɩrɛ 'lɔ na 'yɛr ɩka a Yesu ba ɩ a Nɩ-iraa ɛ, a nɩrɛ 'lɔ lɛ 'laar a Kɩrɩsɩto. A nɩnyɩnɛ tɔr naa a Sãa nɩ a Bie jaa. ⅩⅩⅢ Nɩrɛ 'lɔ na tɔr a Bie mɩ tɔr a Sãa, nɩrɛ 'lɔ na 'yɛr chãa pɔ ɩka Yesu lɛ a Nãaŋmɩn Bie, tara na nɛbʊ̃'yen nɩ a Sãa Nãaŋmɩn. ⅩⅩⅣ Yɩ chɛnɛ tara a lɛ nɛ yɩn wõ a Yesu 'yɛr a pielfʊ, yɩn wa chɛnɛ tara a lɛ, yɩn tara na nɛbʊ̃'yen nɩ a Sãa nɩ a wʊ Bie. ⅩⅩⅤ Nɩtɔ̃ lɛ a Nãaŋmɩn 'yɛr ɩka wʊn ɩ naa wʊn vɛ̃ naa ka sɩ tara nyɛvʊr na ba tara baarfʊ ɛ.
ⅩⅩⅥ N sɛɛrɛ na a anyãna kʊrɔ yɩ ɩka yɩ bɔ̃ɔnɔ̃ sʊ̃ nɩ a bala na bar yɩ tɩ yi, ba bʊɔrɔ naa ɩka ba bɛl yɩ yin. ⅩⅩⅦ A yɩn 'lɔ, ba kʊ̃ tʊ̃ɔ bɛl yɩ ɛ, bojũu Yesu kʊ yɩ naa a Sɩɛ ka wʊ be a yɩ 'yɔ̃ɔ. A Sɩɛ na ɩ yelmãɛ na wile yɩ jũu, yaa lɛ bʊɔrɔ ɩka nɩrɛ wʊ wiil yɩ a yelmãɛ go ɛ, tɩchɛ a Sɩɛ a Yesu na kʊ yɩ vɛ̃ naa ka yɩ bɔ̃ɔ a yelmãɛ, ka ala mɩ a Sɩɛ na wile ɩ yelmãɛ, jir jaa ba be be ɛ. A lɛ jũu, yɩ chɛnɛ tara a Yesu nɩ nɛbʊ̃'yen nɩtãa lɛ a Sɩɛ na 'yɛr yɩ.
ⅩⅩⅧ A lɛ jũu n bibiir, yɩ chɛnɛ tara a Yesu nɩ nɛbʊ̃'yen, ka 'lɔ wa yi a saaju lɩɛb waara a wɛr pɔ, sɩn tara na nyãa ka dãbãɛ kʊ̃ kʊrɔ sɩ a wʊ tuorfʊ ɛ. ⅩⅩⅨ Yɩ bɔ̃ɔn naa ɩka a Yesu yele tor naa, nɩrɛ jaa mɩ na maala a lɛ, mɩ ɩ naa a Nãaŋmɩn bie.