A JƆƆN GÃN NA DE NIE
Ⅰ Maa Jɔɔn sɛɛrɛ na kʊrɔ a yɩn na turo a Yesu. A 'yɛr na dɔ̃ɔ be be a wɛr pielfʊ daar, 'lɔ lɛ sɩ wõ a wʊ yele na sɩ nyɛ wʊ. Sɩ nyɛ wʊ naa nɩ a sɩ nɩbie na sɩ sɩɩr wʊ nɩ a sɩ mãɛ nuur. A 'yɛr nyã lɛ ɩ a nyɛvʊr. Ⅱ A nyɛvʊr nyã lɛ yi a Nãaŋmɩn sɛ̃ ka wʊ de wiil sɩ a sɩ nyɛ wʊ, 'lɔ lɛ sɩ dire a wʊ dãasɩɛ na sɩ mʊɔlɔ kʊrɔ yɩ ɩka 'lɔ lɛ ɩ a nyɛvʊr na ba tara baarfʊ ɛ. 'Lɔ lɛ dɔ̃ɔ be a Sãa Nãaŋmɩn sɛ̃, ka wʊ wa ir wʊ wiil sɩ. Ⅲ Sɩ 'yɛrɛ na kʊrɔ yɩ a lɛ a sɩn mãɛ na nyɛ tɩ wõ, ka a lɛ na vɛ̃ ka sɩn nɩ yɩn na tara nɛbʊ̃'yen, ka a sɩn nɩ a Sãa Nãaŋmɩn 'matãan a wʊ Bie Yesu Kɩrɩsɩto tara a nɛbʊ̃'yen. Ⅳ A nyã lɛ sɩ sɛɛrɛ kʊrɔ yɩ kaa sɩ chɩlfʊ na sɛɛ.
Ⅴ A 'yɛr wʊn kʊ sɩ ka sɩ mʊɔlɔ kʊrɔ yɩ nɩ nyã, Nãaŋmɩn ɩn chãa ka libe ba be a wʊ 'yɔ̃ɔ jaa ɛ. Ⅵ Ala ɩ sɩ 'yɛr naa ɩka sɩn nɩ 'lɔ tara na nɛbʊ̃'yen tɩ chɛnɛ chiine a libe pɔ, sɩ ɩn jir ŋmarba na saa turo a yelmãɛ ɛ. Ⅶ Tɩchɛ ala ɩ sɩ chiine naa a chãa pɔ nɩtãa lɛ a 'lɔ na be a chãa pɔ, sɩn tara na nɛbʊ̃'yen ka a wʊ Bie Yesu jãɩ pɛɛ a sɩ yeldɛbɛ a jaa bar. Ⅷ Ala ɩ sɩ 'yɛr ɩka saa tara yeldɛɛr jaa ɛ, sɩ bɛlɛ na sɩ mãɛ, na saa tara yelmãɛ ɛ. Ⅸ Ala ɩ sɩ 'yɛr naa a sɩ yeldɛbɛ kʊ Nãaŋmɩn, wʊn vɛ̃n kʊ sɩ, tɩ pɛɛ a sɩ yeldɛbɛ a jaa bar, bojũu Nãaŋmɩn ɩn yelmãɛ sʊɔ nɩ nɩtor. Ⅹ Ala ɩ sɩ 'yɛr naa ɩka saa maal yeldɛɛr jaa ɛ, sɩ bʊɔlɔ na Nãaŋmɩn jir ŋmara, na saa de a wʊ 'yɛr a sɩ nyãa pɔ ɛ.