Ⅰ N barmɩne, a gãma ayi sʊɔ lɛ anyã ɩn sɛɛrɛ kʊrɔ yɩ. A jaa ayi pɔ, n sɛb ɩka n lɛ jɛɔ yɩ tɩɛr 'lɔ na tor pɔ. Ⅱ N bʊɔrɔ naa ɩka yɩ lɩɛb tɩɛr a 'yɛrbie ala a Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrchɛchɛ bala na dɔ̃ɔ 'yɛr a sɩ Soro nɩ a Fafaara na dɔ̃ɔ man ba tu a wʊ nɩtʊ̃nsɩ 'yɔ̃ɔ.
Ⅲ Yɩ de nie bɔ̃ɔn ɩka a ber baaraa sɔ̃ɔ, nɩlaarba na turo a ba ãgãn vɔlaa na wa naa wa laara yɩ. Ⅳ Ban wa sʊrɔ yɩ naa, “Nyɩnɛ lɛ a 'lɔ na tɩr a nɛɛ kʊ yɩ ɩka wʊn wa naa? A lɛ daar jaa a sɩ sãamɩne na kpi a yelsɩ a jaa mɩ chɛnɛ na chiine a lɛ nɛ an piel.” Ⅴ Tɩchɛ ba bɔ̃ɔn naa tɩ maala fɩka ba ĩin naa a kõro jaa an ɩ Nãaŋmɩn 'yɛrbie lɛ wʊ maal a saaju, nɩ a tẽe a kʊ̃ɔ ju, nɩ a kʊ̃ɔ par. Ⅵ A tẽkor, kʊ̃ɔ mɩ lɛ dɔ̃ɔ paal pɔɔ a wɛr a wʊ sɔ̃ɔ. Ⅶ A 'yɛr nyãna nɩ wʊ ju lɛ wʊ bar a saaju, nɩ a tẽe go gun a 'yɛr tɔɔrfʊ, na wʊn sɔ̃ɔn a bala na ba puoro ɛ, nɩ bũu.
Ⅷ Tɩchɛ yɩ ta ĩin a yelbʊ̃'yen nyãna ɛ, n barmɩne. A sɩ Soro sɛ̃, bɩbir bʊ̃'yen kaara naa fɩka yuon tur, ka a yuon tur kaara fɩka bɩbir bʊ̃'yen a wʊ sɛ̃. Ⅸ A sɩ Soro ba baala nɩ a wʊ nɛɛ wʊn tɩr ɛ, nɩtãa lɛ a bamɩne na 'yɛr ɩka a kor naa ɛ. Wʊ din kãnyir kʊ yɩ, wʊn ba bʊɔrɔ ɩka ãsʊɔ jaa wʊ wɛ ɛ, tɩchɛ yɩ lɩɛb a yɩ tɩɛr.
Ⅹ A sɩ Soro bɩbir na wa naa fɩka lɛ nãnyie na ma wa, ka a saaju pɔɔn gɔ̃mɔ̃ wʊ jaa, na wʊ po chen. A bonsɩ ala na be a saaju ka a bũu nyɩl na wʊ pãa yuo yele a jaa a nɩbɛ na maala ka a gã chãa pɔ.
Ⅺ An ɩ a bonsɩ a jaa na wa sɔ̃ɔn a nɩtɔ̃nɔ̃, nɩbotɔ lɛ a sɛɛ ɩka yɩ ɩ? A sɛɛ naa ka a yɩ maalfʊ ɩ chɛchɛ, na yɩ puoro Nãaŋmɩn, Ⅻ nɩtãa lɛ yɩn ben kaara a Nãaŋmɩn waa bɩbir na yɩ 'mi'mine nɩ a wʊ waa. A bɩbir nyãna na waan nɩ sɔ̃ɔfʊ, a saaju wʊ jaa na di naa, ka a bonsɩ a jaa mɩ nyɩl nɩ a tʊl. ⅩⅢ Tɩchɛ sɩn chɛlɛ naa tẽpaalaa nɩ a saaju paalaa na ɩ a nɩtorsɩ tẽe, 'lɔ a Nãaŋmɩn na tɩr a nɛɛ.
ⅩⅣ A lɛ n barmɩne, yɩn pãa na chɛlɛ a anyãna jũu, yɩ mʊ̃ɔ nɩbir na yɩ taa tara chɛfʊ nɩ mabfʊ jie ɛ, na yɩ tara wʊ nɩ nyã'maar. ⅩⅤ Yɩ tɩɛr a anyã ɩka a sɩ Soro kãnyir ɩ naa a yɩ faafʊ lɛ, nɩtãa lɛ a sɩ yɛbɛ Pɔɔl mɩ na dɔ̃ɔ sɛb kʊ yɩ nɩ a yɛ̃ 'lɔ a Nãaŋmɩn na kʊ wʊ. ⅩⅥ A wʊ gãma a jaa pɔ, a 'yɛr bʊ̃'yen lɛ wʊ sɛb, na wʊ 'yɛrɛ a yelsɩ anyãna. A wʊ gãma pɔ yelsɩ ben be na ɩ tuo a par bɔ̃ɔfʊ, ka a ba bɔ̃ɔ nɩ a a bala na ba bɔ̃ɔ ara dẽme lɩɛb a bur bur nɩtãa lɛ ban lɩɛr a Nãaŋmɩn gãma amɩne, ka a na ɩ ba mãɛ sɔ̃ɔfʊ.
ⅩⅦ A lɛ jũu, n barmɩne, yɩn ben de nie bɔ̃ɔn a nɩtɔ̃, yɩ guro a yɩ mãɛ ka a ba bɛlfʊ ta wa vɛ̃ ka yɩ faa lo tɩ bar a yɩ gbɛr bafʊ jie ɛ. ⅩⅧ Tɩchɛ yɩ nʊ̃ɔnɔ̃ a sɩ Soro nɩ a Fafaara Yesu Kɩrɩsɩto wãɛfʊ nɩ a wʊ bɔ̃ɔfʊ pɔ. 'Lɔ lɛ so a tɩɩr a pʊ̃pãanyã, nɩ bɩbir, nɩ a bɩbir jaa. A ɩ a lɛ.