Ⅰ Tɩchɛ a jir ŋmarba 'yɛ'yɛrbɛ mɩ dɔ̃ɔ be be a nɩbɛ pɔ, nɩtãa lɛ a jir ŋmarba wiwiilbe na wa be a yɩ pɔ. Ban sɔɔl wiil sɔ̃ɔfʊ 'yɛr, na ba chɩɩr a Tʊ̃ɔfʊ Sʊɔ na da ba na ba waan sɔ̃ɔfʊ wa 'yɔ̃ɔ a ba mãɛ. Ⅱ Nɩyɔɔ na turo naa a ba vã sɔɩ anyãna, tɩ na ba kpɛrɛ a yelmãɛ sɔr. Ⅲ A bɔgar wiwiilbe banyãna na 'mʊ̃ɔn yɩ naa nɩ a ba nɛnʊ̃ɔ 'yɛrbie. Nãaŋmɩn guor naa a ba 'yɛr kõro jaa ka a ba sɔ̃sɔ̃ɔnɔ̃ ba guro ɛ.
Ⅳ Bojũu Nãaŋmɩn ba dɔ̃ɔ bar a malakasɩ bala na maal a dɛɛr ɛ, tɩchɛ wʊ 'yɔ̃ɔ ban a bɔɔ fulom libe 'lɔ pɔ bar chɛlɛ nɩ a ba 'yɛr tɔɔrfʊ daar. Ⅴ Waa dɔ̃ɔ bar a kõr nɩbɛ ɛ, na wʊ vɛ̃ ka a kʊ̃ɔ wa paal pɔɔ a bala na ba puoro ɛ, tɩ na wʊ faa a Nowa na ɩ yeltorsɩ 'yɛr mʊɔlɔ nɩ nɩbɛ ayopõi. Ⅵ Nãaŋmɩn den bũu chʊm a Sodom nɩ a Gomora nɩbɛ ka a di lɩɛb tãpɩɛl, a nɩtɔ̃ wiil ɩka lɛ lɛ na ɩ a bala na ba puoro ɛ. Ⅶ Wʊ mɩ faa naa Lotɩ na ɩ a nɩtor a wʊ pʊɔ na ma sɔ̃ɔn a bala na tʊ̃nɔ̃ a dɛbɛ. Ⅷ Bojũu a nɩtor nyãna lɔ̃ɔn kpɩɛrɛ nɩ ba bɩbir jaa, ka a wʊ tɩɛr ma sɔ̃ɔ lɛ wʊn ma nyɛ tɩ wõ ban ɩrɛ. Ⅸ An ɩ nɩtɔ̃ lɛ a be, a sɩ Soro bɔ̃ɔn lɛ wʊn pãa na ɩ faa a bala na puoro yin a wõm pɔ, tɩ tara a bala na ba puoro ɛ, a ba be a ba gefʊ pɔ tɩ tãn a 'yɛr tɔɔrfʊ bɩbir.
Ⅹ A anyãna ɩn yelmãɛ a bala na turo a ba ãgãn sɔ̃ɔnaa nyã dɛɛr vɔlaa, baa turo a kpãɛn dẽme nɛɛ ɛ. Ba ɩn jukpãɛn dẽme na ba 'mɔɔrɔ ba mãɛ, baa joro dãbãɛ ɛ, tɩ ma kpɛrɛ a saaju bʊ̃maalsɩ. Ⅺ Tɩchɛ a malakasɩ gba na ɩ gãdaar na ba tara kpãɛn, ba maa 'la kpɛ a bʊ̃maalsɩ anyãna a sɩ Soro niem ɛ. Ⅻ Tɩchɛ a nɩbɛ banyãna ma fere naa nɩ a bonsɩ ala ban ba bɔ̃ɔ a par ɛ. Ba kaara naa mɔdʊ̃n kaar bʊ̃maalaa na ba tara tɩɛrɛ, ba dɔɔ ba naa na nyɔɔr ba kʊ, ba mɩ kaara a mɔdʊ̃n kaar na ba mɩ na wɛ.
ⅩⅢ A dɛɛr ala ban maal, a dɛɛr ala lɛ ban yãan ba a sãn. A ba tɩɛr vɔlaa ban ma maala a mɔ̃tɔ̃ɔ, a nʊ̃mɔ̃ ba naa, ban lɔ̃ɔn dire nɩ yɩ na ban sɔ̃ɔ a yɩ befʊ 'yɔ̃ɔ yɩ vã. ⅩⅣ A ba nɩbie sɛɛn naa a sɛ̃sɛ̃yele, a ba maa bar dɛɛr ɩfʊ ɛ. Ba ma bɛlɛ naa a bala na bal na ba ɩ bɔgar dẽme, ba ben pɔ'yɔ̃ɔfʊ pɔ. ⅩⅤ Ba bar a sɔr dẽ dẽ 'lɔ tɩ bɔr, na ba tu a Balaam na ɩ a Beor bidaba sɔr. 'Lɔ lɛ nʊ̃ sãyar na ba ɩ ɛ, ⅩⅥ tɩchɛ wʊ nyɛn a wʊ bawõno tɔ̃nɔ̃, bʊ̃ɔ na ɩ dʊ̃ɔ den nɩrɛ kɔkɔr 'yɛr 'yɛr na wʊ ŋmaan a 'yɛ'yɛrɛ nyãna dãbol yele sɔr. 1
ⅩⅦ A nɩbɛ banyãna ɩ naa fɩka kʊlsɩ na ba tara kʊ̃ɔ ɛ, bɩɩ uul sɛsɛbɛ na furo chiine. Libe jaa gbɛb lɛ guro ba. ⅩⅧ Bojũu yobɔ 'yɛr pɔrsɩ lɛ ba ma 'yɛrɛ, na ba bʊɔlɔ a ãgãn vɔldɛɛr, na ba bɛlɛ nɩ a nɩbɛ bala na faa joro a bala na bɔr sɛ̃. ⅩⅨ Ba ma tɩr nɛɛ kʊ ba ɩka ban faa ban a gbãgbayele pɔ, tɩchɛ ka a bala mãɛ ɩ a yelsɔ̃ɔnsɩ gbãgbaar, bojũu nɩrɛ ɩn gbãgbaa kʊ bon 'lɔ jaa na tʊ̃ɔ wʊ. ⅩⅩ Ala ɩ ba faan ba mãɛ yin a wɛr nyã bɔdɛɛr pɔ, ban wa bɔ̃ɔ a sɩ Soro nɩ a Fafaara Yesu Kɩrɩsɩto tɩ na ba lɛ tɩ kpɛ a ala pɔ ka a tʊ̃ɔ ba, a ba baarfʊ na ɩn dɛɛr gar a lɛ ban dɔ̃ɔ be. ⅩⅪ An taa sa naa ala ɩ baa ta bɔ̃ɔ a sɔr toraa ɛ, gar ban ben bɔ̃ɔn tɩ lɩɛb puor 'yɔ̃ɔ a nɛbin chɛchɛ 'lɔ ban de kʊ ba. ⅩⅫ Bala 'lɔ, a sʊkpa nyã ɩn yelmãɛ ban dɔ̃ɔ lɔb ɩka, baa lɩɛb tɩ di a ala wʊn ti bar, (Sʊkpar Gãn 26:11) ka a dobaa ban so kʊ̃ɔ mɩ lɩɛb tɩ mamar a mɛmɛrɛ.
1 Ⅱ:ⅩⅥ 2:16 Balaam dɔ̃ɔ ɩ Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrɛ na sɔɔ ɩka wʊn den libie tɩ pɔ 'yɔ̃ɔ a Isɩral nɩbɛ. Wʊn wa chiine, malaka ŋmaa wʊn sɔr ka waa tʊ̃ɔ ɩ a lɛ ɛ. (A Sɔrfʊ Gãn 22–24)