A PITA GÃN NA TU AYI
Ⅰ Maa Simon Pita na ɩ a Yesu Kɩrɩsɩto gbãgbaa nɩ a wʊ nɩtʊ̃nãa lɛ sɛɛrɛ a gãn nyã kʊrɔ a yɩn na tu a sɩ Nãaŋmɩn yeltorsɩ pɔ, nɩ a sɩ Fafaara Yesu Kɩrɩsɩto na yɩ nyɛ a sɔɔfʊ 'lɔ na kpɛ̃mɛ a sɩ kaar. Ⅱ Wãɛfʊ nɩ nyã'maar a dɔɔlɔ yɩ taa tu a bɔ̃ɔfʊ yɩn bɔ̃ɔ Nãaŋmɩn nɩ a sɩ Soro Yesu.
Ⅲ A Wʊ kpɛ̃ɔ lɛ wʊ kʊn sɩ bon jaa sɩn bʊɔrɔ a nyɛvʊr nyã jũu nɩ Nãaŋmɩn puor vɩla tu a sɩ bɔ̃ɔfʊ sɩn bɔ̃ɔ a 'lɔ na bʊɔl sɩ, nɩ a wʊ mãɛ tɩɩr nɩ a wʊ maal vɩla. Ⅳ Tu anyãna pɔ lɛ wʊ kʊn sɩ a bon na bɛrma nɩ a bʊ̃sʊ̃n wʊn tɩr a nɛɛ ɩka, a tu a pɔ, ka yɩn pʊɔ a befʊ 'lɔ na ba sɔ̃ɔnɔ̃ ɛ, na yɩ jo yi a wɛr nyã a yelbier vɔlaa na sɔ̃ɔ.
Ⅴ A anyãna jũu, yɩ mɔ̃ na yɩ de vɩla maalfʊ pʊɔ a yɩ sɔɔfʊ pɔ, na yɩ de bɔ̃ɔfʊ mɩ pʊɔ a vɩla maalfʊ pɔ, Ⅵ ka a mãɛ nyɔɔfʊ mɩ pʊɔ a vɩla maalfʊ pɔ, ka a nɩbir mʊɔfʊ pʊɔ a mãɛ nyɔɔfʊ pɔ, ka a Nãaŋmɩn puor vɩla pʊɔ a nɩbir mʊɔfʊ pɔ, Ⅶ ka a yɛɛr maal vɩla pʊɔ a Nãaŋmɩn puor vɩla pɔ, na yɩ de nʊ̃fʊ pʊɔ a yɛɛr maal vɩla pɔ. Ⅷ Bojũu ala ɩ yɩ tara naa anyãna a jaa ka a pʊɔrɔ 'yɔ̃ɔnɔ̃, an sʊ̃ʊ yɩ naa ka yɩ kʊ̃ tara yãan na yaa tʊ̃ɔnɔ̃ wɔ̃nɔ̃ wɔ̃mɔ̃ a bɔ̃ɔfʊ yɩn bɔ̃ɔ a sɩ Soro Yesu Kɩrɩsɩto ɛ. Ⅸ Tɩchɛ ala ɩ nɩrɛ baa tara a anyãna ɛ, waa nyɛrɛ ɛ, na wʊ ɩ jɔ̃ɔ, na wʊ ĩin ɩka Nãaŋmɩn pɛɛn a wʊ kõro jaa yeldɛbɛ bar.
Ⅹ A lɛ jũu n yɛɛr, yɩ ba gbɛr ka a yɩ bʊɔlfʊ nɩ a yɩ chɛl irfʊ ɩ yelmãɛ. Ala ɩ yɩn maala a anyãna, yaa be jaa na wa lo ɛ. Ⅺ Ka a sɔr yuo kʊ yɩ a yɩ kpɛ a sɩ Soro nɩ a Fafaara Yesu Kɩrɩsɩto nãalʊ̃ʊ na ba tara baarfʊ pɔ.
Ⅻ A lɛ ɩn ma jɛɔ yɩ naa a yelsɩ anyãna, yɩ gba na bɔ̃ɔ yaa ka yɩ ba gbɛr ara a yelmãɛ yɩn tara pɔ. ⅩⅢ A tara na sɔr ka n jɛɔ a yɩ tɩɛr ɩn chɛnɛ vʊrɔ a ãgãn vaar pɔ, ⅩⅣ bojũu n bɔ̃ɔn naa ɩka a kʊ̃ lɛ kor ɛ tɩchɛ ka n kpi ɛ, nɩtãa lɛ a sɩ Soro Yesu Kɩrɩsɩto na man kʊ ma. ⅩⅤ Ɩn ɩ naa lɛ jaa ɩn na tʊ̃ɔ, maa wa sɔɔ kpi, tɩ ka yɩ ma chɛnɛ tʊ̃ɔ tɩɛrɛ a yelsɩ anyãna.
ⅩⅥ A ba ɩ fuol nɩ yɛ̃ 'yɛr lɛ sɩ de 'yɛr kʊ yɩ a kpɛ̃ɔ nɩ a sɩ Soro Yesu Kɩrɩsɩto waa ɛ, tɩchɛ sɩn mãɛ lɛ nyɛ a wʊ kpɛ̃ɛ nɩ nɩbir. ⅩⅦ Wʊ nyɛn 'yɔ̃ɔfʊ nɩ tɩɩr yi a Sãa Nãaŋmɩn sɛ̃ lɛ a kɔkɔr na yi a tɩɩr jikpɛ̃ɛ jie wa a wʊ sɛ̃ 'yɛrɛ, “Nyã lɛ ɩ a n Bie 'lɔ ɩn nʊ̃, a wʊ yele pɛl naa n pʊɔ.” ⅩⅧ Sɩn mãɛ wõn a kɔkɔr nyãna na yi a saaju wa, an ɩ sɩn nɩ 'lɔ jaa lɛ dɔ̃ɔ be a tɔ̃chɛchɛ par.
ⅩⅨ Sɩn lɛ tara a Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrbɛ na dɔ̃ɔ be be 'yɛr na chaar, yɩ yuo toor chɛlɛ a 'yɛr. A kaara naa fɩka chãa na chaara libe pɔ, tɩ tãn a wɛr na chaar ka a bivɩɛ ŋmɛrbir pur 'yɔ̃ɔ a yɩ nyãn pɔ. ⅩⅩ A yelkpɛ̃ɛ lɛ ɩka, yɩ bɔ̃ɔ a par ɩka Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrɛ jaa kʊ̃ tʊ̃ɔ de a wʊ yɛ̃ wiil a ala na sɛb a Nãaŋmɩn gãn pɔ par ɛ. ⅩⅪ Bojũu nɩrɛ maa kpu 'yɛr a Nãaŋmɩn 'yɛr ɛ, tɩchɛ nɩrɛ ma 'yɛr a lɛ na yi a Nãaŋmɩn sɛ̃, an ɩ a wʊ Sɩɛ lɛ tara ba.