ⅩⅩ
Ⅰ A bɩbir ãsʊɔ Yesu ben a Nãaŋmɩn puorfʊ yir bɛchaar pɔ, wile a nɩbɛ 'yɛrɛ a Nãaŋmɩn 'yɛr nʊ̃ɔ kʊrɔ ba. Ka a Juu nɩbɛ bɔɔrlo nɩbɛrɛ nɩ a Mosesɩ Nɛɛ wiwiilbe nɩ a nɩbɛrɛ wa a wʊ sɛ̃. Ⅱ Na ba sʊʊr wʊ, “'Yɛr kʊ sɩ a jie fʊn nyɛ a sɔr maala nɩ a anyãna, an kʊ fʊ a sɔr nyã?” Ⅲ Ka a Yesu mɩ 'yɛr, “N tara na sʊʊrfʊ na sʊʊr yɩ. Ⅳ A Jɔɔn na dɔ̃ɔ suoro a nɩbɛ a Nãaŋmɩn kʊ̃ɔ an lɛ 'yɔ̃ɔ wʊ, Nãaŋmɩn lɛ 'yɔ̃ɔ bɩɩ nɩrɛ lɛ 'yɔ̃ɔ wʊ?” Ⅴ A ba lɩɛb guor taa 'yɛrɛ, “Ala ɩ sɩ ben 'yɛr ɩka Nãaŋmɩn lɛ 'yɔ̃ɔ wʊ, wʊn lɩɛb sʊʊr sɩ, ŋmɩnɛ a saa sɔɔ de wʊ ɛ? Ⅵ Tɩchɛ sɩn mɩ 'yɛr ɩka nɩrɛ lɛ 'yɔ̃ɔ wʊ, a nɩbɛ ba jaa na lɔb sɩn nɩ kʊsɩbɛ, bojũu ba jaa sɔɔn de ɩka Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrɛ lɛ wʊ ɩ.” Ⅶ Be lɛ a ba 'yɛr, “Saa bɔ̃ɔ a jie an yi ɛ.” Ⅷ A Yesu mɩ 'yɛr kʊ ba, “N mɩ kʊ̃ 'yɛr kʊ yɩ a jie ɩn nyɛ a sɔr maala nɩ a anyãna ɛ.”
Ⅸ Yesu chɛnɛ na 'yɛrɛ nɩ a nɩbɛ na wʊ lɔb a sʊkpa nyã kʊ ba, “Daba lɛ bʊr a tɩwɔ̃nsɩ de kʊ tʊ̃tʊ̃nbɔ a ba kaara, tɩ yɔ chen tɛɛr na wʊ tɩ kor be jaa. Ⅹ Ka a tɩɩr wɔ̃mɔ̃ mʊɔfʊ sɔ̃ɔ wa ta ka wʊ ir a tʊ̃tʊ̃nɔ̃ ãsʊɔ tʊ̃ a bala na kaara wʊ a puo ka ba pɔr a wɔ̃mɔ̃ amɩne tɩr. Tɩchɛ ka a nɩbɛ bala ŋme wʊ bar ka wʊ kul nũjaal. Ⅺ Ka wʊ lɛ tʊ̃ a tʊ̃tʊ̃nɔ̃ ãsʊɔ go, tɩchɛ a 'lɔ mɩ ba lɛ ŋme ŋme naa tɩ tu tu wʊ bar, ka wʊ mɩ lɩɛb kul a nũjaala. Ⅻ Ka wʊ lɛ maal tʊ̃ a ata sʊɔ ka ba ŋme a 'lɔ 'yɔ̃ɔ baal 'mɔɔ lɔb bar a yõo.
ⅩⅢ “A puo sʊɔ pãa 'yɛr, ‘Ŋmɩnɛ lɛ ɩn ɩ? Ɩn tʊ̃n a n bidanʊ̃naa amɩne sɛ̃ ban jo wʊn vĩ.’ ⅩⅣ Tɩchɛ a tʊ̃tʊ̃nbɔ na wa nyɛ a bidaba na waara a ba guor taa 'yɛr, ‘Nyã lɛ ɩ a bʊ̃dire, yɩ ɩ a sɩ kʊ wʊ bar tɩ de a bonsɩ.’ ⅩⅤ Na ba nyɔɔ wʊ vu yin a puo kõkoor na ba tɩ kʊ wʊ. Bo lɛ a puo sʊɔ na wa ɩ a nɩbɛ banyãna? ⅩⅥ Wʊn wa kʊ naa a nɩbɛ banyãna bar, tɩ de a puo kʊ nɩyor.” Lɛ a nɩbɛ na wa wõ a 'yɛrbir nyã a ba 'yɛr, “A kʊ̃ tʊ̃ɔ ɩ a lɛ ɛ.”
ⅩⅦ Ka a Yesu kaa ba a lɛ a tãɩɩ tɩ sʊʊr, “Ala ɩ a kʊ̃ ɩ a lɛ ɛ, a par nɩ bo an sɛb a Nãaŋmɩn gãn pɔ ɩka, ‘A kʊsɩr 'lɔ a mɩmɩɛrbɛ na tɔr lɛ ɩ a kʊsɩr ju?’ (Yiel Gãn 118:22) ⅩⅧ Ɩ̃sʊɔ jaa wa lo a kʊsɩr nyã ju na kar kara, tɩchɛ 'lɔ mɩ wa lo dib ãsʊɔ wʊn pʊrpʊr wʊ naa.” ⅩⅨ Ka a Mosesɩ nɛɛ wiwiilbe nɩ a Juu nɩbɛ bɔɔrlo nɩbɛrɛ kaara sɔr 'lɔ ban na tu nyɔɔ wʊ fɔɔ, bojũu ba bɔ̃ɔn naa ɩka bala lɛ wʊ lɔb a sʊkpa gbɛb, tɩchɛ na ba joro a nɩbɛ dãbãɛ.
ⅩⅩ Ba jʊrɔ naa Yesu, na ba ir nɩbɛ tʊ̃ ka ba tɩ maala fɩka nɩsʊ̃n tɩ jʊrɔ wʊ. Ba bʊɔrɔ naa ɩka ba wõ a wʊ nɛɛ 'yɛrbie de nyɔɔn wʊ 'yɔ̃ɔ kpɛ̃ɔ sʊɔ nũu pɔ, na ɩ a paal nɩkpɛ̃ɛ. ⅩⅪ A nɛbɛr nɩbɛ banyãna sʊʊr wʊ naa, “Wiwile sɩ bɔ̃ɔ naa ɩka fʊ ma 'yɛr naa na fʊ wiil a lɛ na tor, faa 'yɔ̃ɔnɔ̃ nɩbɛ gar taa ɛ, tɩchɛ na fʊ wile a nɩbɛ Nãaŋmɩn sɔr nɩ yelmãɛ. ⅩⅫ Sɔr ben be a sɩn yab a lõpo kʊ a Nãkpɛ̃ɛ Siisa bɩɩ sɔr ba be be ɛ?” ⅩⅩⅢ Yesu nyɛn a ba yɛ̃ na wʊ 'yɛr kʊ ba, ⅩⅩⅣ “Yɩ wiil ma a libikur. An ju ŋmaa nɩ a wʊ yuor lɛ be be?” ⅩⅩⅤ A ba 'yɛr, “A Nãkpɛ̃ɛ Siisa lɛ.” A wʊ 'yɛr kʊ ba. “Yɩ kʊ a Nãkpɛ̃ɛ Siisa a ala na ɩ a Nãkpɛ̃ɛ Siisa bon na yɩ mɩ de a ala na ɩ a Nãaŋmɩn bon mɩ kʊ a Nãaŋmɩn.” ⅩⅩⅥ Ba bɛr wʊn a nɛɛ faa a anyãna wʊn 'yɛr a chãsara, ka nɛɛr 'maa ba nɩ a 'yɛr nyãna wʊn 'yɛr, a ba ɩ gbulo gbulo.
ⅩⅩⅦ A Saduseemɩne na 'yɛr ɩka a kũu pɔ irfʊ ba be be ɛ, bamɩne wan a Yesu sɛ̃ wa sʊʊr wʊ. ⅩⅩⅧ “Wiwile, Mosesɩ sɛb 'yɔ̃ɔ a wʊ gãn pɔ kʊ sɩ ɩka, ala ɩ daba kul pɔɔ na wʊ wa kpi, tɩchɛ ka a pɔɔ ba dɔɔ bie ɛ, a yɛbɛ wʊ de a pɔɔ kʊɔr kul na wʊ dɔɔ bie kʊ a yɛbɛ. ⅩⅩⅨ Yɛɛr ayopõi lɛ dɔ̃ɔ be be, ka a ba kpɛ̃ɛ kul pɔɔ na wʊ kpi, tɩ baa dɔɔ bie ɛ. ⅩⅩⅩ Ka a wʊ turo ⅩⅩⅪ nɩ a ata sʊɔ mɩ kul a pɔɔ, tɩ kpi, lɛ a yɛɛr ayopõi bala mɩ, kul a pɔɔ tɩ kpi baa dɔɔ bie ɛ. ⅩⅩⅫ A baaraa jaa ka a pɔɔ mɩ kpi. ⅩⅩⅩⅢ An be a lɛ, bala wa ir a kũu pɔ, buor sʊɔ pɔɔ lɛ wʊn ɩ, an ɩ ba jaa ayopõi kul wʊ naa?”
ⅩⅩⅩⅣ A Yesu 'yɛr kʊ ba, “Nɩbɛ na be ka a wɛr pɔ, kulo nɩ taa. ⅩⅩⅩⅤ Tɩchɛ a bala na sɛɛn na ir a kũu pɔ a bɩbir 'lɔ, bala ba kulo taa ɛ. ⅩⅩⅩⅥ Bala kʊ̃ lɛ kpi go ɛ, nɩtãa lɛ a malakasɩ na ba kpire ɛ. Ba ɩ naa Nãaŋmɩn bibiir an ɩ bala lɛ ɩ a kũu pɔ irfʊ bibiir. ⅩⅩⅩⅦ A kũu pɔ irfʊ, Mosesɩ mɩ wiil sɩ naa ɩka a ɩn yelmãɛ a lɛ wʊn sɛb a wʊ gãn pɔ, a Nãaŋmɩn na 'yɛrɛ nɩ wʊ a tɩbile na 'lɩrɛ a bũu, ka wʊ sɛb ɩka Nãaŋmɩn bʊɔl wʊ mãɛ, Abraham, Isaakɩ nɩ a Jekɔb Nãaŋmɩn. (A Yifʊ Gãn 3:6) ⅩⅩⅩⅧ Waa ɩ kũn Nãaŋmɩn ɛ, tɩchɛ wʊ ɩn a vʊɛ Nãaŋmɩn a wʊ 'yɔ̃ɔ lɛ ba jaa ɩ vʊɛ.”
ⅩⅩⅩⅨ Ka a Mosesɩ nɛɛ wiwiilbe bamɩne 'yɛr, “Wiwile, fʊ 'yɛr vɩla.” ⅩⅬ Nɩrɛ jaa ba lɛ 'la sʊʊr wʊ go ɛ.
ⅩⅬⅠ Yesu pãa sʊʊr ba naa, “Ŋmɩnɛ lɛ a ɩ ka a nɩbɛ 'yɛrɛ ɩka a Kɩrɩsɩto ɩn a Nãa David Bidaba? ⅩⅬⅡ A Nãa David mãɛ 'yɛr a wʊ yiel gãn pɔ, ‘A n Soro Nãaŋmɩn 'yɛr kʊ a n Soro nyã wʊn ir, “Jãnɛ a n nũsʊ̃ɔ jie, ⅩⅬⅢ ka n wa de a fʊ dɔ̃dẽme bin a fʊ gbɛɛ pĩlem.” ’ (Yiel Gãn 110:1) ⅩⅬⅣ A Nãa David bʊɔl wʊ naa a wʊ Soro, ŋmɩnɛ wʊn lɛ ɩrɛ wa ɩ a wʊ bie?”
ⅩⅬⅤ A nɩbɛ na chɛlɛ a lɛ wʊn 'yɛrɛ, ka Yesu 'yɛr kʊ a poturbo. ⅩⅬⅥ “Yɩ gu yɩ mãɛ a Mosesɩ nɛɛ wiwiilbe 'yɔ̃ɔ. Ba nʊ̃ naa fuu vɛɛsɩ sufʊ, na ba nʊ̃ ɩka ba puoro ba a dar pɔ. A ba lɔ̃ɔfʊ yie a niem lɛ ba ma jãnɛ na ba jãnɛ a jibɛrɛ jie bala wa lɔ̃ɔ dire. ⅩⅬⅦ Bala lɛ ma fɔlɔ a pɔɔ kɔɛ yie na ba ma sʊɔr Nãaŋmɩn kor bʊɔrɔ ɩka a nɩbɛ ba kaara ba. Ban nyɛn ge dɛɛr.”