ⅩⅪ
Ⅰ Yesu dʊɔn kaa nyɛ a tara dẽme na 'yɔ̃ɔnɔ̃ a ba libie be a Nãaŋmɩn puorfʊ yir. Ⅱ Wʊ nyɛn pɔɔ kʊɔr nɔ̃ɔ sʊɔ mɩ na 'yɔ̃ɔ kobsɩ ayi. Ⅲ A Yesu 'yɛr kʊ ba, “Yelmãɛ lɛ n 'yɛrɛ kʊrɔ yɩ ɩka a pɔɔ kʊɔr nɔ̃ɔ sʊɔ nyã 'yɔ̃ɔn gar ba jaa. Ⅳ A nɩbɛ banyãna ma ir 'yɔ̃ɔ tɩ chɛ a libie amɩne, tɩchɛ a pɔɔ nyã bon jaa wʊn tara lɛ wʊ de 'yɔ̃ɔ.”
Ⅴ A Yesu poturbo bamɩne 'yɛrɛ na a lɛ ban maal a Nãaŋmɩn puorfʊ yir nɩ a kʊsɩr vɩɛlsɩ, nɩ a kʊfʊsɩ ban kʊ Nãaŋmɩn. Tɩchɛ ka Yesu 'yɛr kʊ ba, Ⅵ “A kʊsɩbɛ anyãna yɩn nyɛ a kana, sɔ̃ɔ waara naa, ãsʊɔ jaa kʊ̃ dɔɔl a wʊ tɔ ju ɛ, a jaa na wɛl gã tẽe.” Ⅶ Ka ba sʊʊr wʊ, “Wiwile, dabor lɛ an ɩ? Bo lɛ na ɩ a jãnɛ ala wa bʊɔrɔ a ɩfʊ?”
Ⅷ A wʊ 'yɛr kʊ ba, “Yɩ gu yɩ mãɛ ka nɩrɛ taa bɛl yɩ ɛ. Bojũu nɩyɔɔ lɛ na de a n yuor waan wa 'yɛrɛ ɩka, ‘Maa lɛ ba ɩ,’ ka a ɩ, ‘Sɔ̃ɔ gbʊr naa.’ Yɩ taa turo ba ɛ. Ⅸ Yɩn wa wõ jɛɛr nɩ faa taa, yɩ ta vɛ̃ ka dãbãɛ kpɛ yɩ ɛ. A anyãna lɛ na de nie wa, tɩchɛ a ba ɩ a baarfʊ lɛ ɛ.” Ⅹ Tɩ pãa 'yɛr kʊ ba, “Nɩbɛ na ir tɩ jɛɛr nɩ a tẽe ãsʊɔ nɩbɛ, ka a nãmɩne mɩ ir jɛɛrɛ taa. Ⅺ A tẽe na mɩr naa a jie wʊ jaa ka a kɔ̃ lo ka a baal dɛbɛ de jiir a jaa ka a dãbãɛ nɩ jãnɛ yi saaju.
Ⅻ “Sɛrɛ tɩchɛ ka anyãna na wa ɩ ban ge yɩ naa, na ba nyɔɔr yɩ chiin a lɔ̃ɔfʊ jiir na ba fɩr yɩ chiin tɩ pɔɔ. Ban fɩr yɩn chiin a nãmɩne yie nɩ a paal nɩbɛrɛ jie a n yuor jũu. ⅩⅢ A anyãna na kʊ yɩn sɔr ka yɩ di a n dãasɩɛ kʊ ba. ⅩⅣ Tɩchɛ yɩ ta ɩ ka a ɩ yɩ tɩɛrɛ a lɛ yɩn na tɩ 'yɛr faa yɩ mãɛ ɛ. ⅩⅤ Bojũu maa lɛ na kʊ yɩ a 'yɛr nɩ a yɛ̃ ka a yɩ sãma dẽme kʊ̃ tʊ̃ɔ nyɛ jie chɩɩr yɩ ɛ. ⅩⅥ A yɩ sãamɩne nɩ a yɩ mamɩne, yɛɛr nɩ a yɩ bal nɩbɛ nɩ a yɩ barmɩne na gar 'yɔ̃ɔ yɩ ka ba kʊ a yɩ bamɩne. ⅩⅦ Nɩbɛ ba jaa na 'laar yɩ naa a maa jũu. ⅩⅧ Tɩchɛ a yɩ jukɔɔlbir kʊ̃ wa wɛ ɛ. ⅩⅨ Yɩn chɛnɛ sɔɔ Nãaŋmɩn nɩ yelmãɛ yɩn faan yɩ mãɛ.
ⅩⅩ “Yɩn wa nyɛ a sojasɩ a ba wa ŋmaa jilʊ̃ a Jerusalɛm, yɩ bɔ̃ɔ ɩka a wʊ wɛlfʊ gbʊr jaa yɛ̃yɛ̃. ⅩⅪ Ka a bala na pãa be a Judiya ba joro duoro a tɔ̃n jur. A bala mɩ na be a a Jerusalɛm tẽe pɔ, yɩ joro yire, ka a bala mɩ na be a tẽe kõkoor ba ta lɛ kpɛ a tẽe pɔ go ɛ. ⅩⅫ A sɔ̃ɔ nyãna lɛ a Nãaŋmɩn na kpãa a Isɩral nɩbɛ, a kpãafʊ nyã na ɩn a lɛ ban sɛb a Nãaŋmɩn gãn pɔ. ⅩⅩⅢ A bɩbir nyã na ɩn wõm kʊ a pɔɔ pʊʊr nɩ a bipɩlɛ dẽme, dɔɔyɛ kpɛ̃ɛ na ben a wɛr pɔ, bojũu Nãaŋmɩn suur lɛ dire a wʊ nɩbɛ. ⅩⅩⅣ Sɔkpɛ̃ɛ lɛ ban kʊn ba, tɩ nyɔɔr ba nɩpɔɔrsɩ kaar kʊ a paalsɩ. Ka a bala na ba ɩ a Juu nɩbɛ na nɛɛrɛ naa a Jerusalɛm wa tɩ tãn a sɔ̃ɔ 'lɔ a Nãaŋmɩn na 'yɔ̃ɔ kʊ ba.
ⅩⅩⅤ “Yɩn nyɛn jãnsɩ a mɔ̃tɔ̃ɔ pɔ, ŋmɛra pɔ nɩ a ŋmɛrbie pɔ. Tuo na pɔɔn nɩbʊrɔ jaa na be ka wɛr ju, ka dãbãɛ kpɛ a nɩbɛ, a man kpɛ̃ɛ kʊ̃ɔ na kara na a ɔɔrɔ. ⅩⅩⅥ Dãbãɛ nyã na vɛ̃ naa ka a nɩbɛ pɛl, bojũu ba bɔ̃ɔn naa a dɔɔyɛ nyã na waara a wɛr pɔ, a saaju bomo a jaa na dɔ̃ɔnɔ̃ naa. ⅩⅩⅦ A daar 'lɔ̃nɔ̃ lɛ ban nyɛ a maa Nɩsaal Bie na yi a julõjuur pɔ, waara nɩ a kpɛ̃ɔ nɩ a tɩɩr kpɛ̃ɛ. ⅩⅩⅧ A yele anyãna wa ɩrɛ, yɩ ir ara tɩ jɛɛr a yɩ jur, bojũu a yɩ faafʊ gbʊrɔ naa.”
ⅩⅩⅨ Sʊkpa nyã lɛ a Yesu lɔb kʊ ba, na wa 'yɛr, “Yɩ kaa a pɔlpɔl tɩɛ nɩ a tɩɩr a jaa. ⅩⅩⅩ Yɩn wa nyɛ ka a tʊɔrɔ a vaar yɩ ma bɔ̃ɔn naa ɩka tʊl tara naa. ⅩⅩⅪ A lɛ mɩ lɛ, yɩn wa nyɛ a yelsɩ anyãna ka a ɩrɛ, yɩ bɔ̃ɔn ɩka a Nãaŋmɩn nãalʊ̃ʊ gbʊr naa.
ⅩⅩⅫ “Yelmãɛ jaa lɛ n 'yɛrɛ kʊrɔ yɩ ɩka nɩsaal jaa kʊ̃ kpi baar ɛ, tɩchɛ ka a yelsɩ anyãna ɩ ɛ. ⅩⅩⅩⅢ A saaju nɩ a tẽe, a jaa na wa baaraa, tɩchɛ a maa 'yɛrbie kʊ̃ wa baar ɛ.
ⅩⅩⅩⅣ “Yɩ guro yɩ mãɛ, ka a yɩ nyãa taa pɔɔ ɛ, nɩ dãa kuolfʊ nɩ a ãgãn nyã bʊ̃bʊɔrsɩ ka a bɩbir nyã taa wa dũu yɩ fɩka chɛbaa na tɛb ɛ. ⅩⅩⅩⅤ Bojũu a lɛ na ɩ ɩn na wa, pɔɔn nɩrɛ jaa na be ka a wɛr nyã pɔ. ⅩⅩⅩⅥ Yɩ kaara na yɩ sʊɔrɔ Nãaŋmɩn, na yɩ tʊ̃ɔ jo yi a ala a jaa na wa wa ɩ pɔ, na yɩn tʊ̃ɔ ara a maa Nɩsaal Bie niem.”
ⅩⅩⅩⅦ A Yesu ma wile naa a nɩbɛ be a Nãaŋmɩn puorfʊ yir, tɩchɛ ka a tãsɔɔ ka wʊ ma do a tɔ̃ɔ 'lɔ ban bʊɔlɔ a Olive Tɩɩr Tɔ̃ɔ tɩ gã a be. ⅩⅩⅩⅧ Ka a nɩbɛ ma chɛnɛ ŋmaa ir a bibio wa be a Nãaŋmɩn puorfʊ yir ɩka ba wa chɛl a wʊ 'yɛr.