ⅩⅫ
Ⅰ A Paanʊ̃kõo Lɔ̃ɔfʊ ban bʊɔlɔ a Gõl Bar Difʊ gbʊrɔ naa. Ⅱ Ka a Juu nɩbɛ bɔɔrlo nɩbɛrɛ nɩ a Mosesɩ Nɛɛ wiwiilbe bʊɔrɔ sɔr 'lɔ ban na tu nyɔɔ a Yesu jaa jom, bojũu ba joro naa a nɩbɛ dãbãɛ. Ⅲ Ka a Satan pãa kpɛ a Judas na yi a Isɩkariyot na ɩ a nɩtʊ̃nsɩ pie nɩ ayi ãsʊɔ. Ⅳ Wʊ ir chen a bɔɔrlo nɩbɛrɛ nɩ a Nãaŋmɩn puorfʊ yir gugurbo sɛ̃, ka ba tɩ man taa lɛ wʊn na ɩ, ka ba nyɔɔ a Yesu. Ⅴ Ba pʊɔ pɛl naa ka ba sɔɔ ɩka ban kʊ wʊ naa libie. Ⅵ Judas sɔɔ naa na wʊ kaara bʊɔrɔ sɔr 'lɔ wʊn na nyɔɔ a Yesu kʊ ba ka a nɩyɔɔ ba be be ɛ.
Ⅶ A Paanʊ̃kõo bɩbir vɩɛ naa, ka ban kʊ a Gõl Bar Difʊ pɛr. Ⅷ Yesu tʊ̃n a Pita nɩ Jɔɔn na wʊ 'yɛr, “Yɩ chen tɩ chɔɔr jie ka sɩ chen tɩ di a Gõl Bar Difʊ.” Ⅸ Ka ba sʊʊr wʊ, “Nyɩnɛ lɛ fʊ bʊɔrɔ ɩka sɩ chen tɩ chɔɔr?” Ⅹ A wʊ 'yɛr, “Yɩn wa tɩ kpɛ a tẽe pɔ, yɩn tuor daba na tuo kʊ̃ɔ nɩ yuor yɩ turo wʊ tɩ kpɛ̃n a yir 'lɔ pɔ wʊn kpɛ. Ⅺ Na yɩ tɩ 'yɛr a yir sʊɔ, a wiwile lɛ 'yɛr ɩka sɩ wa sʊʊr fʊ kaa, ka nyɩnɛ lɛ a sãanba die be, ka 'lɔ naa wʊ poturbo na wa di a Gõl Bar Difʊ? Ⅻ Wʊn wiil yɩn bɔɔpɩɛ dikpɛ̃ɛ ban chɔɔr yɩ maal a bʊ̃diir a be.” ⅩⅢ Ba chen tɩ nyɛ a lɛ nɛ a Yesu na 'yɛr na ba chɔɔr a bʊ̃diir a be.
ⅩⅣ A sɔ̃ɔ na wa ta Yesu nɩ a wʊ nɩtʊ̃nsɩ wa jãnɛ naa a bʊ̃diir par. ⅩⅤ Be lɛ wʊ 'yɛr kʊ ba, “N bʊɔrɔ na yɔɔ jaa ɩka n 'mataa din yɩ a Gõl Bar nyã bʊ̃diir tɩ na n di a dɔɔyɛ. ⅩⅥ Bojũu n 'yɛrɛ na kʊrɔ yɩ ɩka n kʊ̃ lɛ di yaa go ɛ, wa tɩ tãn yele jaa na maal baar a Nãaŋmɩn nãalʊ̃ʊ pɔ.” ⅩⅦ Wʊn wa de a dãa naa ŋmele wʊ puor Nãaŋmɩn yãan tɩ 'yɛr kʊ a wʊ nɩtʊ̃nsɩ, “Yɩ de a anyã nyũ lʊɔr taa. ⅩⅧ Bojũu n 'yɛrɛ na kʊrɔ yɩ ɩka n kʊ̃ lɛ nyũ a dãa anyãna go ɛ, tɩ tãn a Nãaŋmɩn nãalʊ̃ʊ waa daar.”
ⅩⅨ Wʊ lɛ den a paanʊ̃ɔ puor Nãaŋmɩn yãan tɩ na wʊ ŋma de kʊ ba tɩ 'yɛr, “A maa ãgãn lɛ a nyãna ɩn diere kʊrɔ yɩ, yɩ maala a nɩtɔ̃ tɩɛrɛ nɩ ma.” ⅩⅩ Lɛ nɩ wʊ ju lɛ ban wa di baar wʊ den a ŋmele tɩ 'yɛr, “A ŋmele nyã ɩn a nɛtɩr paalaa na ɩ a maa jãɩ na kpaar a yɩ jũu.
ⅩⅪ “Tɩchɛ a 'lɔ na garʊ 'yɔ̃ɔ ma lɛ n 'mataa dire nɩ a bʊ̃diir. ⅩⅫ A maa Nɩsaal Bie na chen naa nɩtãa lɛ a Nãaŋmɩn na bin, tɩchɛ nɛbier ben a nɩrɛ 'lɔ na garʊ 'yɔ̃ɔ ma.” ⅩⅩⅢ A ba piel sʊrɔ taa ɩka a ba buor sʊɔ lɛ na pãa tʊ̃ a nɩtɔ̃.
ⅩⅩⅣ Ka nɛchɩrɛ mɩ ir a nɩtʊ̃nsɩ pɔ, a ba chɩrɛ taa bʊɔrɔ ɩka ba bɔ̃ɔ buor sʊɔ lɛ na ɩ a ba jaa nɩkpɛ̃ɛ. ⅩⅩⅤ A Yesu 'yɛr kʊ ba, “A bala na ba ɩ a Juu nɩbɛ nãmɩne ɛ, ma fɩrɛ naa a nɩbɛ, ka a bala mɩ na wile a ba kpãɛn bʊɔlɔ ba mãɛ, nɩsʊ̃nbɔ. ⅩⅩⅥ Tɩchɛ yɩn 'lɔ a ba ɩ lɛ lɛ ɛ, a 'lɔ na ɩ a yɩ kpɛ̃ɛ, 'lɔ lɛ na ɩ a yɩ jaa bibile, a 'lɔ na kaara yɩ, 'lɔ lɛ na tʊ̃nɔ̃ kʊrɔ yɩ. ⅩⅩⅦ Nɩbuor sʊɔ lɛ ɩ kpɛ̃ɛ, a 'lɔ na jãnɛ a bʊ̃diir par, bɩɩ a 'lɔ na põnõ? A ba ɩ a 'lɔ na jãnɛ a bʊ̃diir par ɛ? Tɩchɛ a maa na ɩ a yɩ nɩkpɛ̃ɛ ben a yɩ sɛ̃, ɩ a yɩ bʊ̃ põnõ.
ⅩⅩⅧ “Yɩn lɛ ɩ a nɩbɛ bala na chɛnɛ ara gu ma a n wõm pɔ. ⅩⅩⅨ N kʊ yɩn a nãalʊ̃ʊ nɩtãa lɛ a n Sãa na kʊ ma a nãalʊ̃ʊ. ⅩⅩⅩ Ka maa nɩ yɩn lɔ̃ɔ di tɩ nyũ be a n nãalʊ̃ʊ pɔ, na yɩ jãnɛ a nãa dakɔɔ ju tɔɔrɔ a Isɩral balsɩ pie nɩ ayi 'yɛr.
ⅩⅩⅪ “Simon, Simon, a Satan sʊɔr sɔr Nãaŋmɩn sɛ̃ ɩka wʊ yɩɛl yɩ chi kaar. ⅩⅩⅫ Tɩchɛ a fʊ̃ʊ Pita n sʊɔr Nãaŋmɩn kʊ fʊ ɩka, a fʊ sɔɔfʊ ta bʊ̃bʊr ɛ, a fʊ̃ʊ wa lɩɛb puor, fʊ 'yɔ̃ɔ a fʊ taaba ãkpãɛn.” ⅩⅩⅩⅢ Tɩchɛ ka a Simon 'yɛr, “N Soro, n chɔɔr naa ɩka maa nɩ fʊ̃ʊ lɛ na lɔ̃ɔ kpɛ a pɔɔfʊ die pɔ, na sɩ 'mataa kpi.” ⅩⅩⅩⅣ A Yesu 'yɛr, “A fʊ̃ʊ Pita, sɛrɛ ka a nɔraa kõ a dɩna fʊn chɩɩr gbɛɛ ata ɩka faa bɔ̃ɔ ma ɛ.”
ⅩⅩⅩⅤ Be lɛ a Yesu pãa sʊʊr ba, “Ɩn dɔ̃ɔ tʊ̃ yɩ a nũjaala, yaa tara libie ɛ, bɩɩ wʊɔ nɩ nafɔɔr ɛ, yɩ dɔ̃ɔ bɔ bon faa bɩɩ?” A ba 'yɛr ɩka baa bɔ bon jaa faa ɛ. ⅩⅩⅩⅥ A wʊ 'yɛr kʊ ba, “Tɩchɛ pʊ̃pãanyã, fʊ̃ʊ nyã na tara libie de, fʊ̃ʊ nyã mɩ na tara wʊɔ de, fʊ̃ʊ nyã na ba wa tara sɔkpɛ̃ɛ ɛ, de a fʊ fuu da na fʊ dãn a sɔkpɛ̃ɛ. ⅩⅩⅩⅦ A sɛb a Nãaŋmɩn gãn pɔ ɩka, ‘Ba sɔr wʊn 'yɔ̃ɔ a tʊ̃dɛbɛ dẽme pɔ.’ (Isaiya 53:12) N 'yɛrɛ na kʊrɔ yɩ ɩka maa lɛ ban maal a lɛ nɛ, ɔ̃ɔ, a lɛ ban sɛb a n yele a gbʊrɔ na tafʊ.” ⅩⅩⅩⅧ Ka a poturbo 'yɛr, “Sɩ Soro nyɛ sɔbɛrɛ ayi.” A wʊ 'yɛr, “A sɛɛ naa.”
ⅩⅩⅩⅨ Yesu yin duoro a Olive Tɩɩr Tɔ̃ɔ ju, nɩtãa lɛ wʊn ma ɩrɛ ka a wʊ poturbo turo wʊ. ⅩⅬ Wʊn wa ta a jie wʊ 'yɛr kʊ ba, “Yɩ sʊɔrɔ Nãaŋmɩn na yɩ taa lo a bɛɛr kaa pɔ ɛ.” ⅩⅬⅠ Wʊ tɔɔn jãa ba bãlãa fɩka kʊsɩr fʊn na lɔb ka wʊ ta, na wʊ gbʊr dumo sʊɔrɔ Nãaŋmɩn 'yɛrɛ, ⅩⅬⅡ “N Sãa, ala ɩ fʊ bʊɔrɔ naa, de a dɔɔyɛ ŋmele nyãna bar ma, a ɩ a fʊ bɔfʊ a ta ɩ a maa bɔfʊ ɛ.” ⅩⅬⅢ Be lɛ a malaka yi be a saaju wa a wʊ sɛ̃ wa 'yɔ̃ɔ wʊ ãkpɛ̃ɔ. ⅩⅬⅣ A nɩbaal na kpɛ wʊ a lɛ, ka wʊ sʊɔrɔ Nãaŋmɩn kpɛ̃ɔ jaa ka a nyĩe hãna wʊ loro tẽe fɩka jãɩ. ⅩⅬⅤ Wʊn wa ir a Nãaŋmɩn sʊɔrfʊ jie lɩɛb chen tɩ nyɛ ka a wʊ poturbo gã gur nɩ pʊsɔ̃ɔ. ⅩⅬⅥ Ka wʊ sʊʊr ba, “Ŋmɩnɛ a yɩ gã guro? Yɩ ir sʊɔrɔ Nãaŋmɩn na yɩ taa lo a bɛɛr kaa pɔ ɛ.”
ⅩⅬⅦ Wʊn chɛnɛ 'yɛrɛ a lɛ ka a ɩ a nɩyɔɔ daan sãa, ka a 'lɔ ban bʊɔlɔ a Judas a Pie Nɩ Ayi ãsʊɔ lɛ de ba a nie. Wʊ tɔɔn ta a Yesu puor wʊ. ⅩⅬⅧ Tɩchɛ ka a Yesu sʊʊr wʊ, “Judas, fʊ ben de puorfʊ garʊ 'yɔ̃ɔ a maa Nɩsaal Bie?” ⅩⅬⅨ Yesu poturbo na nyɛ a lɛ na ɩrɛ ka ba sʊʊr wʊ, “Sɩ Soro, sɩ chɩɛrɛ nɩ a sɔbɛrɛ bɩɩ?” Ⅼ Ka a ba ãsʊɔ chɛ a Juu nɩbɛ bɔɔrlo nɩkpɛ̃ɛ gbãgbaa nũsʊ̃ɔ toor ŋmaa. ⅬⅠ Tɩchɛ ka a Yesu 'yɛr, “Yɩ ta lɛ maal a lɛ ɛ.” Tɩ na wʊ sɩɩr a daba toor ka wʊ choo. ⅬⅡ A Yesu pãa sʊʊr a Juu nɩbɛ bɔɔrlo nɩbɛrɛ nɩ a Nãaŋmɩn puorfʊ yir gugurbo nɩbɛrɛ nɩ a Juu nɩbɛ nɩdierbe, “A mɔ̃ nɩbier lɛ n ɩ ka yɩ waan sɔbɛrɛ nɩ dakʊrsɩ a n nyɔɔfʊ jie bɩɩ? ⅬⅢ Maa nɩ yɩn lɛ be be bɩbir jaa be a Nãaŋmɩn puorfʊ yir bɛchaar pɔ, yaa nyɔɔ ma ɛ, tɩchɛ a yɩ bɩbir vɩɛ naa ka a libe mɩ di nãa.”
ⅬⅣ Ba nyɔɔ naa Yesu, na ba chiine a bɔɔrlo nãa yir, ka a Pita mɩ be a puor na wʊ turo. ⅬⅤ Ban tɩ ta ba gbɔɔn bũu be a bɛchaar sãlsɔɔ 'mataa jãnɛ ka a Pita mɩ tɩ pʊɔ ba ka ba 'mataa jãnɛ. ⅬⅥ Ka a gbãgbapɔɔbile nyɛ wʊ a bũu na chaar na wʊ kaara wʊ jaa tãɩɩ tɩ wa 'yɛr, “A daba nyã mɩ ɩn a wʊ poturo ãsʊɔ.” ⅬⅦ Tɩchɛ ka a Pita chiir 'yɛr, “Pɔɔ, n ba bɔ̃ɔ wʊ ɛ.” ⅬⅧ A ba kor ɛ ka a nɩrɛ ãsʊɔ nyɛ wʊ na wʊ 'yɛr, “Fʊ mɩ ɩn a ba ãsʊɔ.” Ka a Pita 'yɛr, “Daba, n ba ɩ a ba ãsʊɔ ɛ.” ⅬⅨ A ba lɛ kor ɛ, ka a nɩrɛ ãsʊɔ mɩ 'yɛr, “A ba ɩ baal ɛ, a daba nyã ɩn a ba ãsʊɔ bojũu Galilee lɛ wʊ yi.” ⅬⅩ Ka a Pita 'yɛr, “Daba, n ba bɔ̃ɔ a ala fʊn 'yɛrɛ ɛ.” Ka a nɔraa mɩ tɔ̃ɔ kõ a lɛ nɛ. ⅬⅪ Ka a Yesu lɩɛb na wʊ kaa a Pita, a wʊ tɔ̃ɔ tɩɛr tɔ a lɛ a Yesu na 'yɛr kʊ wʊ ɩka, “Sɛrɛ tɩchɛ ka a nɔraa kõ a dɩna fʊn chiir man gbɛɛ ata.” ⅬⅫ Ka a Pita ir yi a yõo na wʊ tɩ kõ nɩbaal kõn.
ⅬⅩⅢ A dɔɔr bala na nyɔɔ a Yesu, piel na ba ɩrɛ wʊ laara tɩ ŋmiere wʊ. ⅬⅩⅣ Ba pɔɔ wʊ naa nɩbie tɩ sʊʊr, “Bɔ̃ɔ na fʊ 'yɛr kʊ sɩ a nɩnyɩnɛ na ŋme fʊ?” ⅬⅩⅤ Ba lɛ den 'yɛrbidɛbɛ yɔɔ tʊ tʊn wʊ.
ⅬⅩⅥ A wɛr na wa chaar, a Juu nɩbɛ nɩdierbe nɩ a ba bɔɔrlo nɩbɛrɛ, nɩ a Mosesɩ Nɛɛ wiwiilbe lɔ̃ɔn taa, ka ba tara a Yesu waan a be. ⅬⅩⅦ A ba sʊʊr wʊ, “Ala ɩ fʊ̃ʊ lɛ a Nɩ-iraa 'lɔ, 'yɛr kʊ sɩ.” Ka a Yesu 'yɛr, “Maa 'yɛr, yɩ kʊ̃ sɔɔ ɛ. ⅬⅩⅧ Ala ɩ n sʊʊr yɩn 'yɛr yɩ kʊ̃ haa ma nɛɛ ɛ. ⅬⅩⅨ Tɩchɛ an yi a dɩna chiine, a maa Nɩsaal Bie na jãnɛ naa Nãaŋmɩn kpɛ̃ɔ sɔɔ nũsʊ̃ɔ jie.” ⅬⅩⅩ Ka ba sʊʊr wʊ, “Fʊ̃ʊ lɛ ɩ a Nãaŋmɩn Bie ɔ?” Kaa a Yesu 'yɛr, “Yɩn lɛ 'yɛr ɩka lɛ n ɩ.” ⅬⅩⅪ Ka ba pãa 'yɛrɛ kʊrɔ taa, “Bãa 'yɔ̃ɔ lɛ sɩ lɛ bʊɔrɔ dãasɩɛ go? Sɩ wõn yi a wʊ mãɛ nɛɛ pɔ.”