ⅩⅩⅢ
Ⅰ Be lɛ a nɩyɔɔ bala pãa tara a Yesu chiin a be a paal nɩkpɛ̃ɛ Pilate sɛ̃. Ⅱ Na ba tɩ piel 'yɛrɛ a 'yɛrsɩ anyãna dɔɔlɔ wʊ, “Sɩ nyɛn a daba nyãna ka wʊ 'yɔ̃ɔnɔ̃ a nɩbɛ 'yɛr, a ba ta yab a lõpo kʊ a Nãa Siisa ɛ, na wʊ lɛ 'yɛr ɩka 'lɔ lɛ ɩ a Nɩ-iraa na ɩ a nãa.” Ⅲ Ka a Pilate sʊʊr a Yesu, “Fʊ̃ʊ lɛ ɩ a Juu nɩbɛ nãa ɔ?” Ka a Yesu 'yɛr, “Ɔ̃ɔ, fʊ̃ʊ baa 'yɛr.” Ⅳ Ka a Pilate pãa 'yɛr kʊ a bɔɔrlo nɩbɛrɛ nɩ a nɩbɛ, “N ba nyɛ chɛfʊ jaa a daba nyã jie ɛ.” Ⅴ Tɩchɛ ka a nɩbɛ tɔr tɩ chɛnɛ 'yɛrɛ, “Wiilfʊ nyãna lɛ wʊ tara dɔ̃ɔnɔ̃ nɩ a nɩbɛ be a Judiya. Galilee lɛ wʊ piel a yele nyãna be wa tãn a ka.”
Ⅵ Pilate na wõ a nɩtɔ̃ ka wʊ sʊrɔ, Galilee lɛ a daba yi bɩɩ? Ⅶ Wʊn wa bɔ̃ɔn ka a Hɛrɔd paal nɩrɛ lɛ, wʊ vɛ̃ naa ka ba tara wʊ chiin tɩ kʊ a Hɛrɔd, ka ɩ a Jerusalɛm lɛ wʊ mɩ be a sɔ̃ɔ 'lɔ̃nɔ̃. Ⅷ Hɛrɔd na wa nyɛ a Yesu, wʊ pʊɔ pɛl naa, bojũu a kor wʊn wõ a Yesu yele na wʊ bʊɔrɔ a wʊ nyɛfʊ, ka wʊ tʊ̃ a nɛ'maa tʊ̃mɔ̃. Ⅸ Na wʊ sʊʊr a Yesu sʊʊr yɔɔ tɩ waa haa wʊ nɛɛ ɛ. Ⅹ Ka a Juu nɩbɛ bɔɔrlo nɩbɛrɛ nɩ a Mosesɩ Nɛɛ wiwiilbe na ara a be 'yɛrɛ 'yɛr kpãɛn dɔɔlɔ wʊ. Ⅺ Hɛrɔd nɩ a wʊ sojasɩ maal a Yesu dɛɛr na ba ɩrɛ wʊ laara. Ba su wʊ naa a nãa fuu tɩ lɩɛb wʊ chiin a Pilate sɛ̃. Ⅻ Hɛrɔd nɩ a Pilate dɔ̃ɔ tara taa nɩ 'yɛr, tɩ a daar 'lɔ̃nɔ̃ lɛ ba maal a 'yɛr.
ⅩⅢ Be lɛ a Pilate bʊɔl a bɔɔrlo nɩbɛrɛ, nɩ a tẽe nɩbɛrɛ, nɩ a nɩbɛ ba jaa lɔ̃ɔ taa. ⅩⅣ Na wʊ 'yɛr kʊ ba, “Yɩn lɛ waan a daba nyãna a n sɛ̃ wa 'yɛr ɩka wʊ sɔ̃ɔnɔ̃ naa a nɩbɛ. N vɩɛr naa a wʊ 'yɛr a yɩ jaa niem ka a ala yɩn 'yɛr dɔɔl wʊ ba ɩ yelmãɛ ɛ. ⅩⅤ Hɛrɔd mɩ ba nyɛ yele jaa a wʊ jie ɛ, ala lɛ so ka wʊ lɛ lɩɛb wʊ wa kʊ sɩ, yɩn mãɛ nyɛ naa wʊn ba maal yele jaa na sɛɛn kũu ɛ. ⅩⅥ A lɛ jũu ɩn vɛ̃ naa ka ba fɔb wʊ tɩchɛ kaa n bar wʊ.” 1
ⅩⅧ Ka ba jaa ŋme chɛl daa 'yɛrɛ, “Ŋmaa daba nyã ju tɩ na fʊ yuo a Barabasɩ na fʊ kʊ sɩ.” ⅩⅨ Ba pɔɔ naa a Barabasɩ, bojũu 'yɛr dɔ̃ɔ lo be a tẽe pɔ, ka wʊ kʊ nɩrɛ. ⅩⅩ Pilate na bʊɔrɔ ɩka wʊ bar a Yesu wʊ lɛ 'yɛr kʊ a nɩbɛ go. ⅩⅪ Tɩchɛ ka ba chɛnɛ ŋmiere a chɛlsɩ 'yɛrɛ, “Kpa wʊ a daa ju, kpa wʊ a daa ju.” ⅩⅫ Gbɛɛ ata lɛ wʊ sʊʊr ba, “Bo? Bãa dɛɛr lɛ wʊ ɩ? Maa ba nyɛ dɛɛr jaa wʊn sɛɛn kũu ɛ. A lɛ jũu ɩn vɛ̃n ka ba fɔb wʊ tɩ bar wʊ.” ⅩⅩⅢ Tɩchɛ ka ba chɛnɛ tãna bʊɔrɔ ɩka wʊ kpa wʊ a daa ju, ka a ba gɔ̃mɔ̃ wa tʊ̃ɔ wʊ. ⅩⅩⅣ Lɛ lɛ a Pilate 'yɛr ɩka wʊn ɩ naa a lɛ ban 'yɛr. ⅩⅩⅤ A Barabasɩ 'lɔ na dɔ̃ɔ dam a tẽe na wʊ kʊn nɩrɛ ka ba nyɔɔ wʊ pɔɔ, wʊ yuo wʊn bar tɩ kʊ ba a Yesu.
ⅩⅩⅥ A lɛ ban chiine a Yesu, ba nyɔɔn daba yuor na di Simon, Sirenɩ lɛ wʊ yi na wʊ yi a yõo tɩ kpɩɛrɛ a tẽe pɔ. Ba fɩr wʊn de a Yesu daa tuo wʊ ka wʊ turo nɩ wʊ. ⅩⅩⅦ Nɩyɔɔ turo wʊ naa lɔ̃ɔn pɔbɔ, bala lɛ kõnõ waala kʊrɔ wʊ. ⅩⅩⅧ Ka a Yesu lɩɛb 'yɛr kʊ ba, “Jerusalɛm pɔɔbil, yɩ ta kõnõ kʊrɔ ma ɛ, yɩ kõnõ kʊrɔ a yɩ mãɛ nɩ a yɩ bibiir. ⅩⅩⅨ Bojũu bɩbir kɔ̃ɔ na wa vɩɛ naa ka yɩ 'yɛr, ‘Pʊpɛl lɛ kʊ a pɔbɔ bala na ab nɩ pɔɔ 'lɔ jaa na ba dɔɔ bie ɛ, bɩɩ bɩrɛ ala jaa na ba 'yɛn kaa ɛ.’ ⅩⅩⅩ ‘A ban pãa 'yɛrɛ kʊrɔ a tɔ̃bɛrɛ, “Yɩ lo pɔɔ sɩ, na yɩ ũu sɩ.” ’ (Hosea 10:8) ⅩⅩⅪ Ala ɩ nɩbɛ maala naa a nɩtɔ̃nɔ̃ kʊ a tɩɛ na chɛnɛ ɩ a 'maar, ŋmɩnɛ ban ɩ wʊ 'lɔ wa ko?”
ⅩⅩⅫ Dɔɔr ayi na maal dɛɛr, ka ba nyɔɔr ba 'matãan a Yesu chiine a kʊfʊ jie. ⅩⅩⅩⅢ Ba chiin ban tɩ tãn a jie ban bʊɔlɔ Julaa, be lɛ ba kpa ãsʊɔ jaa a wʊ daa ju, ka a nɩdɛbɛ ayi bala ka a ãsʊɔ be a Yesu nũsʊ̃ɔ jie, tɩchɛ ka a ãsʊɔ mɩ be a wʊ gʊbaa jie. ⅩⅩⅩⅣ Be lɛ a Yesu 'yɛr, “N Sãa, vɛ̃ kʊ ba, baa bɔ̃ɔ a lɛ ban ɩrɛ ɛ.” Gbãm lɛ ba gba na ba põn a wʊ fuusɩ.
ⅩⅩⅩⅤ Ka a nɩbɛ ara kaara wʊ, ka a Juu nɩbɛ nɩbɛrɛ ara kpɛrɛ wʊ na ba 'yɛrɛ, “Wʊ ma faan bamɩne, vɛ̃ a wʊ faa a wʊ mãɛ ala ɩ 'lɔ lɛ ɩ a Nɩ-iraa 'lɔ a Nãaŋmɩn na ir.” ⅩⅩⅩⅥ Ka a sojasɩ mɩ wa ɩrɛ wʊ laara, na ba de a dãmiir kʊ wʊ. ⅩⅩⅩⅦ Tɩ na ba 'yɛrɛ, “Ala ɩ fʊ̃ʊ lɛ ɩ a Juu nɩbɛ nãa, faa a fʊ mãɛ.” ⅩⅩⅩⅧ Ba sɛb sɛbie mar be a wʊ ju pɔ ka a 'yɛr, “Nyãna lɛ ɩ a Juu Nɩbɛ Nãa”.
ⅩⅩⅩⅨ A nɩdɛbɛ bala ban lɔ̃ɔ kpan wʊ, ãsʊɔ tʊrɔ wʊn 'yɛrɛ, “A ba ɩ fʊ̃ʊ lɛ ɩ a Nɩ-iraa ɛ? Faa a fʊ mãɛ tɩ mɩ faa sɩ.” ⅩⅬ Tɩchɛ ka a wʊ tɔ sʊɔ 'lɔ gɔ̃nɔ̃ wʊ 'yɛrɛ, “Faa joro Nãaŋmɩn dãbãɛ ɛ, an ɩ a kũu 'lɔ lɛ fʊ mɩ kpire. ⅩⅬⅠ Sɩn gefʊ sɛɛn sɩ naa, sɩ nyɛn a lɛ na sɛɛ sɩn maal, tɩchɛ a daba nyã 'lɔ ba maal dɛɛr jaa ɛ.” ⅩⅬⅡ Tɩ pãa 'yɛr kʊ a Yesu, “Tɩɛr tɔ ma fʊ̃ʊ wa kpɛ a fu nãalʊ̃ʊ pɔ.” ⅩⅬⅢ Ka a Yesu 'yɛr, “Yelmãɛ lɛ n 'yɛrɛ kʊrɔ fʊ, dɩna maa nɩ fʊ̃ʊ lɛ a Nãaŋmɩn tẽvɩla pɔ.”
ⅩⅬⅣ A mɔ̃tɔ̃ɔ dɔ̃ɔ gbʊrɔ a garju sãlsɔɔ tɩchɛ ka a chãa ɩ jaa gbɛb, ka a mɔ̃tɔ̃ɔ wa tɩ vɩr. ⅩⅬⅤ A mɔ̃tɔ̃ɔ ba lɛ chaar go ɛ, ka a fɔbaa 'lɔ ban lũ var a Nãaŋmɩn puorfʊ yir die pɔ 'mar ayi. ⅩⅬⅥ Be lɛ a Yesu tãn kpɛ̃ɔ jaa 'yɛr, “N Sãa, fʊ nũu pɔ lɛ n de a n sɩɛ 'yɔ̃ɔ.” Wʊn wa 'yɛr a nɩtɔ̃ baar, tɩ vʊʊr a wʊ vʊʊr baaraa. ⅩⅬⅦ A sojasɩ nɩkpɛ̃ɛ na nyɛ a lɛ na ɩ wʊ dãn Nãaŋmɩn tɩ 'yɛr, “Sɩrɛ jaa a daba nyã ɩn nɩtor.” ⅩⅬⅧ Ka a nɩbɛ ba jaa na lɔ̃ɔ taa a be nyɛn a lɛ na ɩ ka ba lɩɛb pʊsɔ̃ɔ, na ba waala kulo. ⅩⅬⅨ Tɩchɛ a wʊ nɩbɔ̃ɔnsɩ pʊɔn a pɔbɔ bala na tu wʊ yi a Galilee ara tɛɛr tɩ kaara a lɛ na ɩrɛ.
Ⅼ Daba ãsʊɔ mɩ ben be ban bʊɔlɔ Josefʊ, wʊ pʊɔ naa a nɩbɛrɛ pɔ, na wʊ ɩ nɩsʊ̃ nɩ nɩtor. ⅬⅠ Wʊ tɔr naa a lɛ ban 'yɛr nɩ a lɛ ban ɩrɛ. Wʊ yi naa a Judiya paal pɔ tẽe ban bʊɔlɔ Arimatɩya, wʊ mɩ dɔ̃ɔ chɛlɛ a Nãaŋmɩn nãalʊ̃ʊ. ⅬⅡ 'Lɔ lɛ chen a Pilate sɛ̃ tɩ sʊɔr a Yesu ãgãn ɩka wʊ ũu. ⅬⅢ Na wʊ pãa yɔɔ a kũu suun tɩ vil wʊ a fɔpɩla pɔɔ tɩ ũu wʊ a yaa ban chɩ kʊsɩr pɔ, ban ba ũu nɩrɛ sɛrɛ ɛ. ⅬⅣ A daar 'lɔ̃nɔ̃ lɛ ba mɩ chɔɔrɔ ka a Pɛ̃nfʊ Bɩbir na piel. ⅬⅤ A pɔbɔ bala nɩ a Yesu na 'mataa yi a Galilee wa, ba tu naa a Josefʊ tɩ nyɛ a yaa nɩ a lɛ ban ũu a Yesu. ⅬⅥ Tɩ na ba pãa lɩɛb kul tɩ chɔɔr a tãɩ nɩ a kãnyũu vɩla na tɩ fɔ a Yesu ãgãn, tɩchɛ a Pɛ̃nfʊ Bɩbir jũu, baa dam ɛ, ba pɛ̃n naa a lɛ a Mosesɩ Nɛɛ na 'yɛr.
1 ⅩⅩⅢ:ⅩⅥ 23:16 A gãma amɩne pɔ baa 'yɔ̃ɔ a põfʊ pie nɩ ayopõi ɛ ɩka, 17 Bala wa dire a Gõl Bar Difʊ yuon jaa a Pilate ma ir nɩrɛ a pɔɔfʊ die pɔ kʊ ba.