12
Tira tai kirinovo bija burum̃ara kenieno niobi tai
Kiniou nojom̃a nebitii vite nalo na mave kia ga vo, ana nemial burum̃ara kijokijo tai napano naio be tena iloiano. Nina be tira tai, napano naio midu m̃erenio, miako ka naio jibe kanano kulum̃arauo, a naio jumolu ju mave ea siberio, a kanano batubatu na parinio, m̃arvitano duelimo ba juo [12] juaio. Tira nene naio jo be m̃abono, ana naio mijog bova jo miaga souo, bior be kiano bogo ruei, vaataro ka rivar kenerinio.
Nojo nebiti naio kia ga ana burum̃ara temeul dolu tai miyotuba mave, napano be tena merouano laka. Nina be burum̃ara kenieno niobi tai, naio bilvili, be parinio aluo napano abar batubatu na parinio tubo nalo kanalo, tai bar tai, tai bar tai, be bunu salo pasimeduo jua pariparilo nalo nene, biniu be duelimo [10]. Mia vaarakurano ga tenei p̃ilig jieno mikulkulu jibe na, muebulag m̃arvitano miroano ea vio yauo, buku lo aban ea vio nonovio na yetemeriba. Ana tena bova neibano naio binimei ju kamu ka tira nei mirano, kiano jidomiano jororea ruei ka ver tira neibano naio rivar kenerinio, mia vaarakurano ga naio serbin senio.
Naio jo jibe na bano na tira neibano naio bar kenerinio, bar be sum̃ano. Ana Atua naio jidom ka kiritete nei rimei ve parinio tubo na rivokar butoto ka jum̃ano ka rive tubo ka tomu nalo na yetemeriba, ana bogo napano temeul na kirivova nei naio maka rivokar kiritete nei vo, mia amidular den vaarakurano garuei, amidu bavin ban Atua mave ea burum̃ara kanano jobaro. Mia tira nei naio merou, naio buro ba joluku ea vio yauo, ea vio tai napano Atua mila batitig be kanano, mia ba juluku ea vio nene, ajirag naio ka bogoti telabo, bokar menu takurano toromomou juo duelimo va ari [1,260].
+Mia ka bogo na, be burum̃ara mira tai maluvo ea vio mave. Parinio nailiano napano Maekel bija kiano nailiano nalo, amila mira kean burum̃ara kenieno niobi napano, mia naio bunu naliko kiano nailiano nalo amila mira jikili bunu keanlo. Nalo amila mira jibe na bano-o, bokar bogo na niobi nei kanano moroano batove, naruei naio naliko kiano nailiano nalo ajibirbili abatove. Naruei amila bulaglo laka, amije vironiano banlo, abar bulag jelelo na ea vio mave denlo. +Mo burum̃ara kenieno niobi nei, abukulario den vio mave vaarakurano, naio batove ea yetemeriba, naio bija kanano nailiano nalo nei.
Naruei ea bogo na mia kiniou nebitilubar ka burum̃ara kenieno niobi nene naina ga napano beamu nuanua laka naio midu maro mirano, naio be toro na m̃a napano abio ka Sim̃aro, p̃eli Setano, napano vonganei ea kiado bogo, naio kia ga navo, naio jom̃a buru yetemeriba reraio ba milaluvu m̃arabo julaka.
10 Mia iorou, nomijog burum̃ara jooa tai bio toru janea vio mave, naio berinavo
“Vonganei naruei Atua kiano ioruriano naio jumolu,
Atua kiano sikiliano naio jodovulio,
Atua kiano navenatuboiano naio miyotuba,
moroano na kanano Naveri-kariano naio jo loa laka ka vite nonovio.
Vonganei naruei toro na bova nei napano m̃a jom̃a mil die m̃aratavo nalo na be Yesu kiano, naio bisi ruei.
Legiano a bogiano naio jumolu jukamu ka Atua mirano naio milavon ka verbulag ga tomu nalo kialo kariano nalo,
ana vonganei naruei, abukular naio ruei.
11 Namoneano nalo miroano maka bunu asidomial kanalo meuliano,
nalo maka amerou ka m̃ariano,
mia aju jikili dam̃ariga ba bokar bogo na ajovulu toro na bova neibano,
ana venia napano abokar ka jum̃alo ka ala mira vijaio, naio be burukija na Nunu Solbouo ga, bija iliano nalo na averial kanalo moneano ea Yesu.
12 Ajodovulu toro na bova neibano, mila na vonganei mave bija nalo nonovio napano ajuaio, amijikia asaaro mia asaaro,
mia nalo napano m̃a aju yetemeriba p̃eli ea tei, mia ajog rivova, a monoka amerou,
bior Sim̃aro naio batove jo iviso kalo bija tiniene bujo ka siniabu, bior ka naio mijikia ka kiano bogo telisu ga, vaataro ka riviniu, naruei mila naio be deden lie vo.”
13 Ninei be iliano napano toro tai berialio ea vio mave, karina kiniou nemial ka burum̃ara kenieno niobi neibano naio bitilubar ka napano abukular naio batove ea yetemeriba, mila na kiano siniabu bavin lie vo, naio berkar jikili ka mia naio monoka rivokar tira nei navo, napano naio bar kenerinio sum̃ano ruei. 14 Naio ba milavio ka tira nei, mia naio miilo ka ajian sibiano juo ban tira nei, javukia sibiano burum̃ara bebekumo, ka naio rijikia rier rivuro riva toluku ea vio tai ea vio yauo napano amila batitig ka abitikar naio eaio. Naio ba jibe na, naruei burum̃ara kenieno niobi neibano naio maka rijikia rivokar naio ea vio nene, mia aberinavo mia naio monoka toa vio nene bogo vetebievi kija, napano ve yuka takurano, karina yuka ve juo, karina ve togio bereio.
15 Vonganei niobi naio mial tira nei jo mier bano, mijikia ka naio maka rijikia rila titai, naruei mila siniabu lie vo, jumolu mijuluo ka burum̃ara ueimiya ka rivurular tira nei van vudodom naio. 16 Burum̃ara uei nei naio jo mieraro bano, vaataro ka rivokar tira nene, mia amiilo ka napano vaarakurano ga, yetemeriba tinien miia tira nei, naio miija naio ka napano borotano burup̃e, naio betavo jibe burum̃ara niono tai, ana naio jiniomo uei napano niobi mijuluo bulagio jaluvo ea niono. 17 Niobi mialio, vonganei kiano siniabu binimei bova laka, mia naio juvan tira jo, naio berinavo mia naio rivan ka kenerinio nalo ga, nina tomu nalo na m̃a aju ajakii tuboiano na Atua kanano, jibe ka nalo na m̃a aju abokar jikili Yesu kanano iliano nalo.
18 Naio ber jibe na, ana batavio bija kanano burum̃ara siniabu, ban ka rila mira die nalo dolu nei.
+ 12:7 Jut 1:9 + 12:9 Luk 10:18