11
Tomu juo na amijakar Atua kiano iliano
Ana ea bogo na amidu javiniu tai joa jum̃aku, aber ka mia nava nejeteli ea vio nalo vijaio. Aberinavo “Jau kavan ea Atua kunuano Yimo Lu, kejeteli ea vatitigio burutomoruo nene jum̃abe, a kejeteli ea boda napano m̃a jo joomo eaio, a kovuluku tomu nalo na m̃a aju amilotu ea vio na, abokar vio. +Mia burum̃ara tanobuku napano jotavio kanio, nina mia kejeteli ea re, bior naio be vio togio na Yimo Lu napano tomu nalo napano maka ave Ju mia nalo aduio. Valauo nalo nei mia amei atovulu burum̃ara komeli lu nene Yerusalemo, mia nalo amei jouro aiel tanea vio nene tibe ka kialo vio, mia nina aim̃aukanio riva vokar siberio ve duelimo va veri ba juo ga [42]. Mia bogo na atua vio na, mia tomu juo napano aju jikili ea ilirianiano na kanaku ayotuba. Mia naljuo aya m̃adabake ga tibe ka kialo kulum̃arauo, mia nalo averial kanaku iliano ea tikariano na siberio nalo na riva rivokar juluvati nene, napano legiano nalo nene abokar menu takurano toromomou juo duelimo va ari [1,260].”
Tom juo nene, iliano lu na Atua kanano beriilo nua ruei, naina napano berii berinavo be burupati buruolivi juo naio ju, p̃eli napano berii be m̃artea na kadel juo, napano abe juo ajumolu aju kamu ka kiado Atua mirano nei napano naio be tubo ka yetemeriba reraio. A verenio bogo tai toro tai rilavon ka rila vite na bova tai ka naljuo nei, mia sebi mijikia riyotuba ea niolo, mia rijikia rila niadua kanalo uolu nalo. Naina naruei be m̃arabo na ver toro jidom ruebin naljuo, mia naio ga naruei sen kanano m̃ariano bereio. Naljuo nei be kialo burum̃ara moroano, ka napano amijikia averbure vio yauo mave ka mia yuo rivovo re rimonloglog bogo napano ajum̃a aberial Atua kanano iliano, a mia amijikia ala uei nalo amei ve burukija, a amijikia ala ka napano jaleleano kinkin p̃eli bogokouo rimei rila lelan yetemeriba ea bogo na vabe ga napano naljuo ajum̃a ajidom ka alaio.
+Naruei naljuo nei, mia averial Atua kiano iliano riva vokar bogo napano naljuo aim̃au tibe na ribisi. Ana ea bogo na naruei, mia burum̃ara temeul na bova napano naio jotano joomo ea bulukusebi naio riyotuba rimei ka naljuo, a mia kanano moroano tovulu naljuo, ruebinvinlo ave juo. Mia avuku salo tasim̃aro nalo amon ea m̃arabo iviso ea burum̃ara komeli nei napano be komeli nene kia ga vo napano kialo Tubo, naio bunu ajukukakar naio m̃aro ea m̃akolkolo eaio, ea bajago na ililuklukuano, bogo tai aber komeli nei siano abio ka komeli moruo na bova na Sotomo p̃eli vio Ijivi. Mokotenalo be juo aju amon tavio jibe na, mia taara na tomu nalo ve miroano, p̃eli na yati nalo, p̃eli ea iliano nalo, p̃eli ea uleule nalo, amei ka aial naljuo, a mia averbure ka mia ativin re naljuo-oa bogoti ve tolu togio. 10 Mia bogo na m̃a aju abitii mokotenalo be juo banbano na, mia amiyotel ealo toru a abital niegeniegelo. Mia nalo atu asidomii jogvaiano nalo napano naverialiano juo na m̃a aju amila binimei ka tomu nalo na yetemeriba, ana mia nalo asaaro mia asaaro ka napano tomu juo nei am̃arm̃aro ruei, mia ala burum̃ara jokoluolu a mia aje jidomiano vanlo bereio riviorio.
11 Ana iorou ka bogoti tolu togio nei barlaka kario, mia maka ativinlo ave juo vo ana amiilo ka napano jegi na meuliano tai jaluvo den Atua binimei jokol tasim̃aro juo nei, mila naljuo ajumolu bereio ajikili aju. Bogo na tomu nalo amialio, amerou mia amerou, 12 a maka vesiou, amijog burum̃ara iliano tai jaluvo ea vio mave binimei mil banlo abe juo, naio berinavo “Mo, kam ve juo kumijikia kumei mave naruei.” Naruei vaarakurano ga abe juo abavin amiduburevure melijo ba aboru mave, napano kanalo uolu nalo nei ajikili aju vovu garuei abitivitiilo bano mia maka bunu ajikia aver titai.
13  +A monloglog bogo na, borotano mikulkulu toru, mila napano komeli tivelinio, yimo nonovio ajibirbili aburu kokorovio naruei, a tomu nalo napano am̃arm̃aro ea m̃ii mikulkulu nei abokar menu aluo [7,000]. Nalo na ameul aju bo ga amial vite nei amerou tanea, ana amial aber bo ka ailivu ka Atua na mave rivior kanano burum̃ara moroano nei napano abitilubario.
14 M̃ii mikulkulu nei mila be burum̃ara jogvaiano juo nene naio bar laka ruei, mia tolu nene naio maka vo, naio mia rimei vesiou re.
Simeduo aluo nene miolu: Bogo na tibureiano, napano naio maariano ka jogvaiano tolu na jikirkili
15 Bisi na, nailiano aluo naio miuvu kanano simeduo. Nina mila napano joono miroano aber bulavulag burum̃ara iliano nalo na mave, amilivu ka Atua, aber jibe nei
“Vonganei naruei vio nonovio napano beamu aju yetano ka tubo va na yetemeriba nei, aju yetano ka Tubo Atua na kanado, naio bija Naverikariano na kanano.
A mia naio rive Parinio tubo riva rijikia ribisi deio.”
16 A bija nalo, nalo navagadeano duelimo valuo ba veri [24] nene bunu, napano ajum̃a ajutano ea kanalo jobaro nalo, aminie tano kamu ka Atua mirano, amilotu kanio, 17 aberinavo
“O Atua Sop̃i na moroano na mave, jau nanua kojo beamu, jau na mia koto vonganei, jau napano mia koto bogo na mia jo rimei.
Kumemi nuber siva toru banso bior komidu bereio kanamo moroano na toru ruei, vonganei naruei koju jikili ea kanamo tuboiano.
18 Beamu, buruvenuo nalo na yetemeriba ajerm̃i kaso, mia vonganei be kanamo bogo na koverial kanamo siniabu vanlo.
Vonganei be bogo napano mia jau kotibure tomu na m̃ariano, a mia jau kala lelan tomu nalo nanua m̃a amila lelan kanamo yetemeriba nei.
Ana kanamo tomu na im̃auano nalo, naverialiano nalo, bija kanamo namoneano lu nalo, a nalo napano m̃a aju abatove ka siamo, mia avar kanalo ijaiano novo nalo ea bogo na, bekurano ka napano abe tomu na tortoru p̃eli abe tomu na tertelisu ga ea kanamo im̃auano.”
19  +Ana ea bogo na abetavo ka Atua kunuano Yimo Lu na mave ea siraragiano na tomu nalo kialo, mia amial basidobidobi lu na tuboiano lu naio ju. Mo vaarakurano ga, vio binimei mkekeano bior Atua kanano moroano naio jo, napano vio bijiio bija tubaalo jom̃a jaara, vio malmalio, m̃ii mikulkulu, a burum̃ara kenieno kurukuti yuo aes tai mijoru.
+ 11:2 Luk 21:24 + 11:7 Visi 13:5-7, 17:8 + 11:13 Visi 6:12, 16:18 + 11:19 Visi 8:5, 16:18, Visi 16:21