10
Nailiano tai midu niosi telisu napano m̃a amijuku batove
Karina nemial ka napano nailiano dolu tai na be p̃irinio juvan vio mave batove. Naio miya melijo jibe ka napano kanano kulum̃arauo, a sibovivi tai jeliviv ea parinio, bija mirano na naio jibe ka m̃erenio, a jaano be juo ajavukia burum̃ara m̃artea mia abe sebi. Mo nemial ka napano naio midukar niosi na telisu tai, napano naio bisi dea kamu kanio ea jum̃ano nalo. Ana naio midu jaano meruo biekar ka tei, mo jaano mali naio biekar ka borotano. Naio jumolu jibe na ju, naruei naio juvan burum̃ara iagaiano tai napano naio jibe ka laeon, mia bogo na naio mila, tubaalo nalo amiolu meran binimei, amil ban naio ea kanalo saburuburiano nalo. Bogo napano tubaalo nalo ajaraburuburu jibe na, ana nojidom nevivitauia bulag kanalo iliano nalo, naruei vaataro ka kiniou netikar nala, ana iliano dolu tai juvan vio mave binimei ea kiniou, naio berinavo “Jau kotovo, jau kovivitauia bulag re kanalo iliano nalo na. Vite nalo napano m̃a aju aberenio, nalo maka ave tena tomu nalo amijikia ajikia.”
Iliano nalo na jibe nei, mia nailiano nei nua nemial naio biekar tei a borotano, naio jian jum̃ano meruo bavin mave. Ana naio ber kanano iliano na jikili tai, naio berkar ea naio napano meul jo jobo jo siano, napano m̃a naio jii vio mave bija venia na m̃a ajuaio, bija yetemeriba nei bija venia na m̃a ajuaio, bija tei, bija venia na m̃a ajuaio. Iliano na kanano naio ban jibe nei, naio berinavo “Vonganei naruei maka bunu ve bogo na kotororea! Vaataro ka bogo na nailiano aluo nene rimei riuvu kiano simeduo, mia ver naio rila bisi, mia Atua kanano jidomiano vinivaiano nalo aviniu ayotuba medave, vite nonovio amalmaluvo tavukia ga napano naio berial beamu ban naverialiano nalo nanua m̃a ajum̃a amim̃au kanano.”
Naio ber jibe na ana kiniou bunu nomijog iliano dolu tai jel mave binimei ban kiniou, naio berinavo “Niosi telisu nei napano betavo joa nailiano nei jum̃ano napano naio jumolu jua tei a borotano, kova kodu beamu.”
Mia naban vaataro ka nailiano nei, nebika niosi telisu nei denio. Mia naio mijamo ka ga ban kiniou, berinavo “Bo ga, komijikia koduio. Ver koduio, monoka kosenio. Mia nemijikia never kaso ver bogo napano mia kosenio, mia kojog ka seseiano nene rivu ea niomo, avona bisi, mia jau kojog rijea ea mabomo.”
10 Ana kiniou nomidu nejenio, mia naio jesei bo ea nioku. Mia nojiomo dodomu ruei, mia jibe ka ga napano naio berenio, napano vite nene mila maboku bova laka.
11 Karina, iliano binimei ban kiniou vaarakurano bereio, berinavo “Tibe ga na naruei, bior ka napano verialiano dolu jo napano mia monoka kava koverialio bereio, napano aberii taara p̃ilip̃ili nalo, buruvenuo nalo, tomu na iliano kinkin nalo, a parinio tubo nalo napano m̃a ajua yetemeriba nei.”