9
Simeduo jimo nene miolu: Bulukup̃ili na batove laka, na be moti ka jogvaiano na jikili na ve varolu
Bisi na, nailiano jimo naio miuvu kiano simeduo. Naina mila ana m̃arvitano dolu tai moluo ea vio yauo naio bijulu batove ea yetemeriba. M̃arvitano nene amidu vulariano tai banio, naina be vulariano na rivetavo ea bulukup̃ili napano ba bokar sebi yetano. Bogo napano naio mijaglar sikmirano bulukup̃ili nei, iou juru bavin jo molmoluo eaio, javukia iou na burum̃ara sebi, naruei naio bavin miduko vio reraio ea vio yauo, miduko m̃erenio mirano, mila vio bobogio bereio. Mia bogo na iou jo miduko vio jibe na, surubu nalo amolmoluo den iou aba tove ea borotano, mia maka bunu ave surubu, mia abinimei ajibe buruolu nalo na tortoru. Aberburelo ka atokol re buruiesi nalo p̃eli na sinaniano p̃eli na vite nalo napano ajum̃a amiluo ea yetemeriba, mia amijamo kalo ka amijikia ala lelan tomu nalo na yetemeriba napano maka avar tovo ea mamerinialo napano Atua midu joa kanano tomu na memedu nalo. Mo buruolu nalo nei, maka ajamo kalo ka ajikia auebinvin tomu am̃arm̃aro, mia amijamo kalo ga ka amijikia aikitkitilo rivanvano-o rivokar siberio ve jimo. Ana bogo napano mia atum̃a ala tibe na rivanvano, tomu nalo ajog niabele nalo ajalele reraio. Ka bogo na, ve telabo averinavo bo ka am̃arm̃aro ga, mia amijikia asiravo m̃arabo na am̃arm̃aro eaio, mia m̃ariano naio maka sidomlo, mia tuvanlo atu tibe na ga.
Ana surubu nalo nei, bogo na nebiti batitiglo, nalo ajavukia bue kulorinio napano tomu na mira nalo m̃a abarlo. Amiyako pariparilo bija batubatu na abieko ka niogo, ana bogo napano nebiti vatitig miralo, nemiilo ka napano ajibe ka toro ga. Mia vijulo aburon javukia tira vijinio, mia m̃arjuvolo javukia kuli kialo parinio tubo m̃arjuvono memedu. Amilako baerelo ka butoto, a bogo na m̃a amier janea vio, sibialo nalo amalmalio, ajavukia bue kulorinio nalo napano aburu rukuruku aburo aban ka ala mira. 10 Mia surubu nalo nei be bulajielo joalo, bija vite na be niononoti ka m̃a julu tomu nalo joaio, napano mia amijikia atulu kulorinio kanio riva rivokar siberio ve jimo. 11 Nalo abe kanalo parinio tubo tai, naina be nailiano tai, mia maka ve Atua kanano nailiano, mia be nailiano napano naio bitikar m̃aratavo na bulukusebi. Toro nene siano jel ea Ipru, abio ka Abatono, a ea Krik, abio ka Apolion, napano sio juo nei nioti nene be toro na mila bulag saba.
12 Naina naruei surubu nene nalo, napano naio be moti ea jogvaiano tolu na jikili nei. Mia nemial ka napano naio ba bar laka ruei, juo nene ju kiano vo.
Simeduo ari nene miolu: Naio be nailiano na m̃a mue tomu, napano naio be juo nene ea jogvaiano tolu na jikili
13 Bisi na, nailiano ari naio miuvu kiano simeduo, ana nomijog iliano tai maluvo ea sudu veri na boda lu napano amim̃aukanio ea niogo napano naio joa vio lu ea Atua mirano. 14 Iliano nene mil ban nailiano nei, ber jibe nei berinavo “Nailiano veri nalo napano aju amior vatitig nalo ajua vio na uei napano mieraro napano abio ka Yuvretis, vonganei naruei be bogo na jau kova kotuvanlo avava tavio bereio.”
15 Nailiano nalo nei, nalo abokar vatitig nalo jibe na ba bokar aura nene memedu ea legiano nene memedu ea siberio nene memedu napano amijikia ataluvo bereio ka ava ala kanalo im̃auano nalo. Ana nailiano dolu naio ba juvanlo, mila na ajaluvo, aban janea buruvenuo nalo ka amue tomu nalo vaataro ka rivokar tomu na yetemeriba togio.
16 Nalo aban bija kanalo tomu na mira nalo napano abar kanalo bue kulorinio na mira, ana nomijog napano aberial kanalo mirano bokario taam̃aka toromomou juo [200,000,000]. 17 Ana bogo napano nebitii bue kulorinio nalo nei bija tomu napano m̃a ajutano mave ealo, nemial napano butoto vite na amidu joko baerelo, amiyovovua bo abilvili javukia sebi, abe si javukia buluniogovu, a amijelea javukia m̃erenio. Kanalo bue kulorinio nalo abe dolu, napano pariparilo bar kuli kialo parinio tubo, mia bogo napano aburu jegi nemial be sebi a iou a vijinio bulusebi amiyotuba ea niolo. 18 Vite tolu nei naruei, sebi a iou a vijinio bulusebi, amila na vaataro ka tomu nalo na yetemeriba togio rivakovio ka bogo na. 19 Moroano na bue kulorinio nalo nei ajoa venia napano miyotuba ea niolo, a ajoa bulajielo bunu, bior bulajielo mijukonkon jibe ka m̃aro, a javukia parinio m̃aro joa juluvati jielo napano naio jian burum̃ara jaleleano ban tomu nalo.
20 Jogvaiano nalo nei ajikili laka jibe na, mia tomu nalo togio toru, nina nalo napano m̃a ameul kiano vo, maka asidomialio. Maka lele aviliglo ka kialo im̃auano va nalo napano jum̃alo ga jo mim̃aukanio, mia aju ajidel dolu ga ka amilotu ka sim̃aro nalo, a ajum̃a abolkouo ka tavoru nalo na kanalo atua nalo, napano maka ajikia asirarago, napano maka ajikia ajoglubar vite, napano maka ajikia aiel, napano toro ga mim̃au kalo ea niogo p̃eli ea veru na miuvu p̃eli ea butoto p̃eli ea puruveru p̃eli ea iesi. 21 A bija nina, maka aviliglo leleio ka kialo bajago na m̃a amuebinvin toro, p̃eli semei nalo, p̃eli amijuku bova ka tira, p̃eli kialo vinauano nalo, na m̃a aju amila.