8
Vukariano aluo nene: Vio be tum̃aro nonovio
Iorou ka naina, nemial ka napano nunu solbouo mila korov vukariano aluo nene. Naio mila kario, ana vaarakurano ga vite nonovio na tiniabene maka bunu rila malioano tai, vio nonovio melumu bo jibe na banbano bokar aura togio.
Simeduo aluo nalo
Maka vesiou ga, nemial nailiano aluo napano nalo ajum̃a ajumolu kamu ea Atua mirano ka ala kanano im̃auano, a ajian simeduo aluo banlo, abar janealo.
Basidobidobi na m̃aatei napano amim̃aukanio ea niogo
Ana iorou kanio, ana nailiano dolu tai naio binimei. Naio midu basidobidobi na m̃aatei, napano amim̃aukanio ea niogo, a bar binimei ju kean boda, napano naio bunu amim̃aukanio ea niogo, a napano naio jokamu ea jobaro lu. Naruei abar m̃aatei miroano banio ka risebilo ea boda ka rila bonotanunu rivu, a nalo ajian bunu volkouano na namoneano lu nalo kialo banio, ka rivar tumave ea boda tibe ka ijaiano tai. Mia bogo napano sebi jo jijen m̃aatei nene, bonoti nene bija volkouano nalo na kulo lu kanalo, ajaraluvo den nailiano jum̃ano, aba abokar vio mave ea Atua mirano.
+Karina, nailiano nene bar vovosebi tealo napano jua boda, mison ba joomo ea basidobidobi na m̃aatei nei, ana naio buku ba tove yetemeriba. Ana bogo na vite nei jokol yetemeriba, naio mila napano tubaalo jaara janea vio nonovio nalo, bija uetubaiano javukia bulukusebi bija vio bijaano, a m̃ii mikulkulu bunu.
Simeduo na beamu miolu: Yuo bija burukija
Ana nailiano aluo napano abar simeduo aluo nei, amila batitiglo ka aiuvlo.
Nailiano na beamu naio miuvu kanano simeduo, naruei mila na yuo napano jikili jibe kurukuveru, bija burukija napano miaja jibe ka sebi, abinimei amue vio reraio ea yetemeriba. Amila vio jibe na ban bano-o sebi jijen yetemeriba tivelinio, bija sano buruiesi nene nalo, bija bunu vite nonovio napano m̃a aju amiluo eaio.
Simeduo juo nene miolu: Burusuku na sebi
Ana iorou kanio nailiano juo naio miuvu kiano simeduo. Nina mila napano burum̃ara kenieno burusuku tai, napano sebi jo moluo eaio, abuku batove ea tei. Naio mijuba tei jibe na, ana tei togio binimei jibe ka burukija, ana sano temeul nalo am̃arm̃aro, a uako nalo na m̃a ajum̃a aburo ea burum̃ara vio reraio nei, nalo amadudu.
Simeduo tolu nene miolu: M̃arvitano napano jom̃a buro ea vio yauo
10 Karina, nailiano tolu nene miuvu kiano simeduo. Naio ga mila napano burum̃ara m̃arvitano tai, napano sebi jom̃a bovago eaio merera javukia yulu, naio moluo den vio yauo, naio buro binimei bokar yetemeriba. Ana kanano sebi ba jokol uei nalo napano amieraro a burupati na uei nalo. 11 M̃arvitano nene, siano abio ka Uei Mijea, naruei naio mila ana uei na vio nonovio abinimei amijea, ana tomu nalo maka ajikia amunio, mia midou jerlo banbano ba am̃arm̃aro.
Simeduo veri nene miolu: Melijokouo
12 Bisi na, nailiano veri nene naio miuvu kiano simeduo. Naina mila ana m̃erenio tivelinio binimei bobogio, a siberio tivelinio maka bunu rimiamo, a m̃arvitano nalo miroano maka bunu aialo. Naina mila ana legiano binimei bulati laka, a maka vio rimiamo bunu, mila ana be melijokouo reraio ea yetemeriba.
13 Nojom̃a nejiraravo bano, ana nemial bebekumo tai jom̃a mier mave, naio jo miaga janea vio, berinavo “Vio bova ruei, mia kuluniabene kia ga navo. Nailiano tolu aju kia, ana kanalo simeduo nalo ajikili laka. Kamiu na yetemeriba, kamiu kuvitikar, burum̃ara jogvaiano naio jo maluvo!”
+ 8:5 Visi 11:19, 16:18