14
Nunu Solbouo bija tomu nalo menu toromomou takurano duelimo va veri ba veri [144,000]
+Bogo tai bereio nejirarago bano, nemial burusuku na Saion naio jo kamu ka kiniou, a mave ea jumoti levlevi ana nemial nunu solbouo naio jumolu ju, naio naliko burum̃ara tiniobi na tomu nalo na kanano tai. Nalo abivitauia siano bija karam̃ano Atua siano joa merinialo, nalo miroano laka, merano ba bokar menu toromomou takurano duelimo va veri ba veri [144,000].
Ana burum̃ara malmalioano tai miyotuba ea vio mave, jovulu malmalioano na tei mom̃avu ea baraam̃a p̃eli malmalioano na tubaalo. Ana nemiagago napano be malmalioano na p̃i m̃arauo nalo napano ajum̃a amueio, a nalo ajumolu aju kamu ka vio lu, kamu ka temeul veri nei bija navagadeano nalo, ajum̃a amiou ka iouano vou tai. Kulo dolu nalo miroano tinielo jii iouano nene toru, nalo ajidom aiou ka bunu, mia nalo maka ajikia ala kakario. Nalo ga napano amijikia amiou kanio, nina be tiniobi na menu toromomou takurano duelimo va veri ba veri [144,000], napano abulu bulaglo den yetemeriba. Nalo nei naruei napano maka lele avijuku vova ka tira bogo tai. Nalo abokar vatitig kanalo meuliano meravo bo julaka, a ajum̃a ajakisor Nunu Solbouo ban ea vio na vabe napano naio ban eaio. Tomu telabo aju, mia nalo nei naruei abulu bulaglo ajaluvo den dolu nalo, mia amila lo abinimei jibe jidomiano tai ea m̃ariesi na be moti ba ban Atua bija Nunu Solbouo.
Nalo nei maka lele sibiano riyotuba ea niolo, maka ve vite na bova tai toa kialo meuliano.
Nailiano nalo tolu
Ana ka bogo na, nemial nailiano dolu tai jom̃a mier janea vio mave. Ajian iliano vou na bo nei napano maka rijikia rivakovio bogo tai banio, ka naio rijikia riva rioliolu tanea tomu nalo napano m̃a ajua yetemeriba, ka riva rivokar venuo nonovio, taara na tomu nalo nonovio a iliano ninio nalo.
Naio jo berial janea vio bija burum̃ara joono, naio berinavo
“Kamiu kuvatove ka Atua,
kuvidular vavin siano,
bior napano aura na naio tibure yetemeriba nei naio maluvo ruei.
Kamiu kuvilotu ka naio napano naio jii tiniabene, yetemeriba, a tei, bija burupati uei nalo.”
+Ana iorou ka nina, nailiano juo nene tai naio jakisor binimei napano jom̃a bio jibe nei, berinavo
“Komeli kirivova na toru nei Bapilon naio mijoru ruei!
Naio ba midu atua na maka rive riano, ana buru tomu dolu miroano amiavovu bija naio, nalo ajavukia tomu nalo na m̃a parilo jeliviv ga.
Mia vonganei, burum̃ara komeli nei naio binimei bova ruei bija kanano tavoru nalo.”
Ana bogo tai bereio, nailiano tolu nene naio jakisor naljuo binimei, berial medave berinavo
“Tomu ve telabo anie tano ka alotu van temeul va rivija kanano tavoru, mia nalo ve telabo ajamo ka atirikar kanano toto toa mamerinialo p̃eli ea jum̃alo.
10 Toro na jibe na, buruveru na bitunu ea bulukupil na mia sisen mokotenano ea nailiano lu nalo miralo, bija ea Nunu Solbouo mirano.
11 Bonoti va na kanalo jogvaiano mia naio to rimaluvo dam̃ariga ea sebi nei napano maka rijikia rim̃aro bogo tai. Nalo napano amilotu ka temeul va nene, aturbanini ka kiano tavoru, vija nalo napano abar toto na siano ea niabelo, nalo maka ajikia avokar vio na jilimebiano na bo, mia atomon ga aial jogvaiano legiano bogiano dam̃ariga rivano.”
12 Vironiano nene napano nailiano naio jo berenio naio kirisikili laka, ana mila na kito namoneano lu nalo monoka rotumolu rotu sikili vija kiado jidomiano na tebievi, a monoka romonea tuboiano nalo na Atua kanano, a monoka rotu rove riano van Yesu bogo nonovio. 13 Ana kiniou nomijog iliano tai juvan vio mave, berinavo “Ninei be iliano tai ka jau kovivitauia bulagio. Naio ber, tikar vonganei rivano, nalo na mia am̃arm̃aro, napano kialo meuliano naio jo bo ea Tubo jum̃ano ruei, mia nalo avar ilivuiano ve toru.”
Iliano nei bisi, ana nomijog Niununo mijamo kanio, berinavo “Nao, nalo na mia kialo im̃auano novo nalo amei mave vijalo, a vonganei, mia aim̃au re bunu, mia nalo aje kialo jilimebiano na bo.”
Nailiano tolu nalo aba abar sinaniano napano meruo ea yetemeriba nei
14 Ana nemial bereio, ana melijo na miuvu tai naio jukamu ka kiniou, ana nemileal toro tai, jibe ka Kulorinio Kenerinio, naio jom̃a jotano mave ea melijo nene. Naio jotano jo bija parinio tubo kanano batubatu tai ea parinio, napano amim̃auka ea niogo, a ea jum̃ano naio midukar tap̃ig iobogu tai napano mali laka ka te bulag jirati m̃arati sinaniano. 15 Ana nailiano dolu tai naio miyotuba ea yimo lu, naio bio ban naio napano jotano mave ea melijo nei, berinavo “Mo, jau kotumolu, kodu kanamo iobogu, kava ketikar im̃auano. Sinaniano nalo napano aju yetemeriba nei ameruo ruei, vonganei naruei be bogo na kova kete bijiilo.” 16 Mia naio napano jotano mave ea melijo naio jumolu, buku kiano iobogu janea vio yetemeriba, naio je sinaniano nalo napano amermeruo aju.
17 Ana nailiano tai bereio miyotuba ea yimo lu na mave ea tiniabene, napano naio bunu midu tap̃ig iobogu tai, napano mali bo bunu. 18 Ana nailiano tai bunu binimei bereio, nina be naio na m̃a bitikar bulukuti sebi, naruei naio jel ea boda binimei bio ban dolu neibano naio midukar iobogu neibano, naio berinavo “Mo, jau bunu, be bogo na kava kala kanamo naruei. Jau kodu kanamo iobogu kava keselivivi ea tilikrevi selivivi ea yetemeriba, ketebijii m̃arati nalo napano ameruo ruei ajaklele aju.”
19 Naruei nailiano nei mijogio, juvan kiano iobogu ban yetemeriba, ba miobijii m̃arati krevi na yetemeriba, naio bukulo ea vio na abup̃i bulag vati nalo napano aju tavio ka komeli. 20  +Mia Atua kiano siniabu mila niegeniegelo, budig vatitiglo banbano m̃a burukija miyotuba, miou miou binimei toru jibe ueimia, naio mison buruvenuo nonovio, bululuo bokar kulorinio burujono, banbano-o jibe na mia miralo bulati.
+ 14:1 Visi 7:3 + 14:8 Visi 18:2 + 14:20 Visi 19:15