15
Nailiano aluo bija bogo va aluo, napano na maariano
Kiniou nojo nebitivitii vite nalo na mave ea tiniabene kia ga vo, mia maka vesiou nemial burum̃ara kijokijo dolu tai napano naio be vite na iloiano laka. Nina be nailiano aluo, napano abar bogo va aluo nalo nei napano na maariano. Nalo abe na maariano jibe na bior ver napano avar laka ruei, naina naruei mia rila Atua kiano burum̃ara siniabu ribisi ea vio nonovio. Ana nemial burum̃ara vodobi tai, banbano jibe ka tei, mia nina naio sebi joaio, a naio merera javukia mermerobi. Ana ea tivelinio na vio nene, nemial tomu nalo miroano ajumolu aju, a nalo nei, nina tomu nalo aviniu napano ajodovulu toro deden, ajovulu kanano moroano, ajovulu sikiliano na mirano na toto napano joaio, napano toro nene midu jibe ka kiano sio maraiu tai.
Tomu nalo na ajovulio, ajumolu aju bija kialo p̃ii m̃arauo nalo napano Atua bar banlo, mia nalo ajum̃a ajerei kanio, amijev kialo iouano tai, nina be iouano na toro na mim̃au Atua kanano Naverialiano Mosis, mia vonganei naio binimei napano abio aber iouano na Nunu Solbouo. Iouano nei naio jel jibe nei berinavo
“Aire Teta Atua na moroano,
kanamo im̃auano nalo abe tomormoruo laka, a bo laka.
Jau kobe parinio tubo ka bogo nonovio, kanamo bajago nalo amemedu a abe riano.
Jau kobe tubo, maka ve toro tai napano rijikia rimerou re kaso, maka toro tai napano rijikia rivatove re ka siamo.
Jau takurano ga kobe lu riano, mia taara na tomu nalo monoka amei anie tano alotu vanso,
bior vonganei, vite na memedu nalo napano komilalo, nalo amoluo abinimei meravo bo ea tomu nalo na yetemeriba miralo.”
Karina, nejirarago ba joomo bereio ea vio mave, ana nemial ka abetavea m̃aratavo nalo na yimo lu. Nemial jibe ka tabobo panpano napano beamu amidu lilian ea vio yauo, napano abar batitig Atua kiano tuboiano juaio. Abetavea kario, ana nailiano aluo nalo amiyotuba denio. Nalo amiya kulum̃arauo na teremi nei napano ameravo bo, amerera, ajelan kialo kulubue napano amim̃au kalo ea niogo kario ea baerelo. Ana amiel abinimei, bija bogo va aluo nei napano ajum̃a abario.
Abinimei ajumolu aju ana temeul veri nei tai naio jian basidobidobi niogo aluo banlo, tai midu takurano, tai midu takurano, abujovujo ka siniabu na Atua kanano nei napano naio jo jobo jo.
Nalo abario bisi, ana bior napano burum̃ara miamoiano na Atua kanano moroano joa yimo lu nei, vio na sebi binimei bujo laka, mila napano maka toro rijikia riva joomo eaio. Naruei jo jibe na ga banbano bokar napano bogo va aluo na nailiano aluo nalo nei kanalo abiniuviniu kokoio.