16
Basidobidobi aluo napano abujo magmago ka Atua kiano siniabu
Ana nomijog iliano na jikili tai miyotuba ea vio mave ba ban nailiano aluo nalo nei, berinavo “Vonganei, be bogo na kamiu kuvim̃auka kenemiu naruei. Kamiu kuviyon bulag veve terakurano basidobidobi nalo na kenemiu Atua kanano siniabu rivan ea yetemeriba.”
Naio berenio bisi, ana nailiano na be moti naio ba miyon bulag kiano basidobidobi ban ea borotano, mia sano uei nene mieraro ba mila menko va nalo amiyoyotuba ea tomu nalo napano toto na temeul va joa niabelo, napano m̃a amilotu ka kanano tavoru, mila na amijog napano niabelo mijalele m̃elea.
Bisi na nailiano juo nene naio miyon bulag kanano basidobidobi ban ea tei, ana sano uei nene miou ba mila tei binimei be burukija jibe ka toro na m̃aro kanano, ana temeul nalo napano ajuaio am̃arm̃aro nonovio.
Karina nailiano tolu nene naio miyon bulag kanano basidobidobi ban ea uei napano mieraro bija burupati uei nalo, ana sano uei nene naio miou ba mila nalo bunu abinimei abe burukija garuei. Naruei nomijog iliano tai binimei den nailiano napano naio jo be boru ka uei nalo na yetemeriba, berinavo
“Jau napano beamu kojo, mia jau koto banei, jau kobe nana be lu,
kanamo vironiano nalo nei ajikili m̃ele, mia kanamo tibureiano naio memedu ga.
Be riano ka tomu nalo na yetemeriba, amuebinvin kanamo kulo lu nalo,
amila burukija na kanamo naverialiano nalo amiou,
ana jau kojom̃a komila meran banlo memedu ga,
napano m̃alo uei nalo abe burukija ga.”
Ana iliano dolu tai bunu miyotuba ea boda, berinavo
“Atua Sop̃i Na Mave, be riano laka, kanamo tibureiano nalo amemedu, abe riano laka.”
Bisi na, nailiano veri nene naio miyon bulag kiano basidobidobi ban ea m̃erenio, ana sano uei nene mila m̃erenio binimei jikili lie vo, naio mijikia tunu tomu nalo na yetemeriba niabelo tibe ka sebi. Ana mia ajog vio rivitunu mia rivitunu, ana mia m̃erenio tunulo rivan rivano-o mia atu aiolua niegeniege Atua siano. Amijikia ka naio jom̃a juvan vironiano nalo nei binimei, amijikia ka naio mijikia verbure ver naio sidom, mia maka lele asidom aviliglo kanio, aber nalo maka ajikia avatove ka naio p̃eli ailivu ka siano bogo tai.
10 Bisi na, nailiano jumo nene naio miyon bulag kanano basidobidobi ban ea jobaro sop̃i na temeul va nei, ana sano uei nene naio mieraro ban ea tanobuku reraio ea kanano navenatuboiano, mila vio bobogio laka. Tomu nalo amijog bova ka vironiano nalo nei, nalo ajer minalo banbano, 11 mia amiolua niegeniege Atua na mave bior niabele bivitunu bija kialo menko lu nalo, na ajum̃a amilakokoa ga, bior maka asidom ka aviliglo ea kanalo bajago moruo nalo.
12 Bisi na, nailiano ari nene naio miyon bulag kanano basidobidobi ban ea burum̃ara uei napano m̃a mieraro na, siano Yuvretis, ana sano uei nene mila uei nei binimei jabo nonovio. Nina mila napano parinio tubo nalo na buruvenuo nalo ea tivelinio na m̃erenio mijivi eaio, be kialo m̃arabo ka avarkor vio amei vija kanalo tomu na mira nalo.
13 Ana nemial niununo va tolu napano ajavukia niobi na uei, napano nalo tai miyotuba ea burum̃ara niobi niono, a nalo tai miyotuba ea niono temeul na kirivova nei, a nalo tai miyotuba ea niono naverialiano lubolubo. 14 Nalo tolu nei, abe niununo na sim̃aro tolu napano ajum̃a amim̃auka kijokijo nalo, ajum̃a aba ajeliviv ea parinio tubo na buruvenuo nalo na yetemeriba, aburulo abinimei vio takurano ka ala batitig vite nalo rivior burum̃ara mira napano mia naio tumolu ea burum̃ara legiano na maaro napano Atua Sop̃i naio berkario ruei. Atua naio beriio legiano nei ruei ea kanano iliano tai, napano naio berinavo
15  +“Kamiu kuvitikar, mia kiniou nemei vina ga ea kamiu, mia kuviilo ka kiniou tibe ka napano ver toro na vinauano tai rimei.
Toro na ver mison vatitig kiano saba nalo, ju rorea ruei ju jevijo kia vo jororea kiniou ka kumemi ve juo nuvano, mia rivu laka van naio.
Ana mia nalo dolu aiilo ga, atikiti mom̃a tanea vio, avar burum̃ara imouiano ka bogo nene.”
16 Naruei nemial ka napano bogo na mira na legiano na maaro naio miyotuba, ana niununo nalo aburu burovuron parinio tubo nalo na yetemeriba nei aba vio takurano, nina ea vio na napano iliano na Ipru berii jibe nei ber Am̃aketen.
17 Bisi na, nailiano aluo nene naio kija miyon bulag kiano basidobidobi, mia naio miyon bulagio ba janea vio vio yauo mave. Ana iliano tai miyotuba ea jobaro lu joomo ea yimo lu na mave ka bogo na, naio miaga mave berinavo
“Vonganei naruei be bogo na juluvati vite nonovio ribisi.”
18  +Ana vaarakurano ga vio jikar viobijan janea vio, bija tubaalo ajum̃a ajaara, abe vioano nalo a malioano nalo. A bija nina, m̃ii mikulkulu toru, memebiju ba bova laka jibe ka napano toro maka rial kija ea tikariano na yetemeriba binimei bokar banei. 19 Ana m̃ii mikulkulu bakup̃e borotano, mila komeli nalo na buruvenuo nalo na jeliviv ea yetemeriba ajibirbili abavatove, ana na mila napano burum̃ara komeli nei Bapilon bakuboṽe ea niati tolu.
Atua jidomkar vio nene, bija kanano vovaiano nalo, ana naio mila naio mijikia memedu ka kiano bajago nalo napano naio jom̃a milaio, mila naio munu ea baja napano bujo ka m̃arjum̃elm̃elu na moroano na kanano siniabu. 20  +Ana bija m̃ii nei, uleule sesa nalo aburo janea vio aba kovio, a burusuku nalo nanua beamu ajumolu aju, maka bunu aial lo. 21  +Kurukuti yuo aes nalo na mave ea vio yauo ajibirbil ajavukia puruveru na tortoru, ajuba vinvin tomu nalo napano m̃a ajua yetemeriba nei. Amijog bova toru biorio, amial ka napano jaleleano nei naio jikili laka, banbano ajum̃a abuku iliniegeniegeiano ban Atua.
+ 16:15 Mat 24:43,44; Luk 12:39,40; Visi 3:3 + 16:18 Visi 8:5, 11:13,19 + 16:20 Visi 6:14 + 16:21 Visi 11:19