17
Tira va jotano mave ea temeul va
1-2 Ana ka bogo na nailiano tai binimei, nina be nailiano aluo tai napano aju abar basidobidobi aluo. Binimei kuku ka kiniou, berial berinavo “Jau katakisor kiniou. Mia nesiloglogso ka burum̃ara komeli va nei Bapilon, napano naio joa vio nei napano burum̃ara uei nalo napano m̃a amieraro ajuaio. Komeli nei naio jom̃a mim̃au bova, naio javukia tira na m̃arabo ga. Naio javukia napano parinio tubo nalo na buruvenuo dolu nalo ajum̃a aba amila siakaiano bija naio, a jibe ka napano m̃ano m̃arjum̃elm̃elu bilig tomu nalo na yetemeriba aba amiavovu tanea garuei. Mia jau komei, ka mia nalaso keial venia napano mia rimaluvo kanio ea bogo napano mia rivar kiano vironiano rimemedu.”
+Mo nailiano nene naio binimei midular niunuku, midu kiniou nojoa vio yauo tai. Ana nemial tira tai naio jotano mave ea buruolu deden tai. Temeul nei naio bilvili mia bilvili reraio, naio be parinio aluo a pasimeduo nene nalo bokar duelimo, a niabeno reraio abivitauia sio va nalo ka ail niegeniege Atua. Ana tira nene, naio miovovu bo laka, ea kulum̃arauo nalo na be si a abilvili, mia naio jelan ea niabene nonovio ka yomu, a p̃ejelinio na tiliniene, a niogo nalo, a vermiromu nalo na be burum̃ara veru nene, a basabebe nalo. Naio midukar baja niogo tai ka jum̃ano, mia baja nei naio bujo ga ka kanano niamiamo nalo bija kanano siakaiano nalo. Karina abivitauia iliano tai joa mameriniano, naio be ililuklukuano tai. Iliano nei naio javukia sio tai, napano ber jibe nei, berinavo
“Bapilon napano burutomoruo,
be kenieno tira nalo na m̃arabo,
be burupati bajago na niamiamo na yetemeriba.”
Nojom̃a nebitii tira nene, nebitilubar ka napano parinio jeliviv, a maka rivior ka napano naio munu m̃arjum̃elm̃elu, mia bior naio jom̃a munu burukija na moneano lu nalo, nina nalo napano m̃a amuebinvinlo bior ka na m̃a ajakisor Yesu. Nemial tira nei jibe na, nomijog niabeku p̃ili mia!
Ana nailiano naio mil ban kiniou, berinavo “Ei, venia na milaso komiilo m̃ele jibe na? Jau koto vo, mia kiniou never bisivisii batitigio navo. Tira na, bija buruolu na naio jotano eaio, napano parinio aluo nalo a sano pasimeduo duelimo, vite nalo nei nioti nene nalo aju, a mia nalaso kovitilubarlo.
+“Buruolu na komialio, naio jo beamu, mia maka bunu to vonganei. Ana ka bogo tai napano jo binimei, mia naio riyotuba rimei mave bereio den bulukup̃ili napano joaio vonganei, mia rivan ka rim̃aro ea kanano vironiano. Ana ea bogo na, tomu nalo na yetemeriba napano aju keano vo, mia aial buruolu nene. Nina be nalo napano jikar ea tikariano na yetemeriba, sialo maka to joomo ea niosi na meuliano. Mia bogo na aial naio, mia aiilo ve toru, bior amijikia ka naio jo beamu nua, karina maka bunu to bogo kirisiou laka, karina, naio miyotuba bereio. Ana toro napano be masou bo, mia naio mijikia rivitilubar rivu nioti na vite nalo napano mia neverenio.
“Moti nene, naio be sano parinio aluo. Nioti nene, naio ber komeli tai napano tira nei naio jo be tubo eaio, napano be sano suku aluo ajuaio. A suku nalo nei, naio be sano nioti nene nalo bunu, berinavo be parinio tubo aluo na tortoru aju. 10 Bokar banei, parinio tubo jimo nene nalo abisi ruei, a be tai na naio jumolu ju vonganei. Tai bereio napano maka riyotuba vo naio jo keano, a bogo na rimei, mia monoka naio to vesiou kija vo.
11 “Buruolu nei bunu napano beamu naio jo mia vonganei naio maka bunu to, beamu naio bunu be parinio tubo aluo nei tai. Naio be nalo tai ruei, mia naio rimei bereio tibe parinio tubo arolu nene. Naio be toro na toru jibe na, mia bekurano, bior mia iorou naio bunu mia ribisi, naio riva rivar kanano vironiano na jikili.
12 “Vite dolu ka aver bisivisiio, nina be pasimeduo duelimo nene. Sano nioti nene nalo, naio be parinio tubo duelimo bereio. Nalo na maka atumolu vo ka ave tubo ea kanalo tanobuku veve terakurano, mia nalo ala kanalo im̃auano ea bogo napano mia buruolu neibano tumolu. Mia ave tubo ea yetemeriba vija naio, mia nina naio be bogo na kiri bulati tai, tibe aura ve takurano ga.
13 “Nalo duelimo nei, nalo maka ajikia ala kanalo im̃auano nalo, mia nalo abe tena aim̃au buruolu nei ga kanano, ka kanalo moroano rijai naio, ka rila naio rimei ve toru lie vo. 14 Mia nalo nonovio na amei vio takurano ka alavon ka ala mira ka Nunu Solbouo, ana mia maka ajikia atovuluio. Makanio, mia naio tovulu nalo bior napano naio ga be tubo loa ka tubo nalo, naio ga be parinio tubo loa ka parinio tubo nalo, a kanano tomu novo nalo, nina nalo napano naio biolo, naio bijauia bulaglo, a nalo abiekouo ea naio.
15 “Vite dolu ka aver bisivisiio, naio be uei nalo a tei nalo napano komial tira va nei naio jom̃a jotano mave ealo. Salo nioti nene nalo, naio be tomu nalo na m̃a ajua yetemeriba, bija taara nalo, a buruvenuo nalo, a iliano nalo.
16 “Ana iorou kanio, buruolu nei bija sano pasimeduo duelimo, mia asidom re bunu tira va nei. Mia atumolu ala naio rimei vova laka, napano mia aya bulag m̃ano kulum̃arauo nalo denio mia naio rivar mom̃a ea mirano tomu nalo, mia nalo asen sano sunbue na niabene rivan mia avuku sano buriu nalo rivan ea sebi sisenio.
17 “Ea m̃arabo nei naruei na mia ala van tira nei, kito romial memedu ga ka vironiano napano Atua berialio ea kanano iliano nua, ber naio jidom ka tira nei monoka rivario. Naio ga midu joa kanalo jidomiano bija buruolu, ka ala ka naio tibe na.”
18 Naruei nailiano nei mila nonovio kanano iliano ea bogo nei, berinavo “Nina naruei vervisivisiano na tira nei, napano naio be burum̃ara bulukomeli napano be tubo ka parinio tubo dolu nalo na yetemeriba.”
+ 17:3 Visi 13:1 + 17:8 Visi 11:7