18
Bulukomeli va nei Bapilon naio mijoru
Bisi na, nemial nailiano dolu tai jaluvo ea vio mave naio binimei yetano. Naio be nailiano na Atua kanano na jikili tai, binimei bija burum̃ara moroano, a kiano mereraiano midulii yetemeriba. +Naio miaga m̃erera ka burum̃ara joono, berial
“Burum̃ara bulukomeli Bapilon nei mijoru ruei.
Vonganei, vio nene binimei be vonuo tai na sim̃aro nalo kanalo, a vio na niununo va nalo ajuluku eaio.
Menu kinkin nalo na m̃a amim̃auka bajago na miagiago va, nalo bunu ajum̃a amim̃auka m̃alo niuku nalo eaio.
Naio ba midu atua nalo napano maka ave riano, a naio buru tomu dolu nalo abe vovu bija naio, ajibe ka tomu nalo na m̃a pariparilo jeliviv ka uei.
Jibe ka napano naio buru parinio tubo na buruvenuo dolu nalo, aba amila siakaiano bija naio, a tomu nalo napano m̃a amim̃au bior veru jeliviv ea yetemeriba, amijev veru va miroano ea m̃asautogo va na bulukomeli nei, banbano na abinimei abe sanibaiano laka.”
Nailiano nei naio mil jibe na bisi, ana nomijog iliano dolu tai jaluvo ea vio mave naio binimei ber jibe nei, berinavo
“Aire kiaku tomu nalo,
bo ka kamiu kuvuro sop̃eli kuvitaluvo den vio nei,
ver p̃eli mia kuvila bitiran kiano kariano vija naio,
ver p̃eli mia kuvidu bitiran bunu kiano vironiano nalo.
Kiano kariano nalo amivonlo ba bokar mave, mia Atua maka rijikia tinien ribobogia bogo va vio napano naio mila korov kiano tuboiano nalo.
Bo ka asian meran jogvaiano van naio tibe ka napano m̃a naio jian ban dolu nalo,
bo ka avulu meran naio rive valuo ka venia napano naio mila ruei.
Uei na mijea napano naio mila tomu dolu nalo amunuio, bo ka aion rivan ea kiano baja rivujo batitig.
Beamu, kanano jogvuiano ea kiano meuliano monmaio naio toru laka, mia naio sibuku rimei ve jogvaiano ea niabelejalele nalo bija tegiano nalo.
Mia nina naio maka na vo, bior napano naio jom̃a mila kiano jidomiano be m̃arou laka keano, naio jo berii naio, berinavo
‘O, kiniou nebe tira parinio tubo jibe nei, nojotano batitig nojo nei. Vite nonovio binimei bo laka ban kiniou, ana mia netibe re leleio taanou tai napano maka ve kiano vite, mia maka nejikia neteg rivior jogvaiano.’
Mia naio, ea legiano tai napano jo binimei, mia jaleleano nonovio ala tanea naio vaarakurano. Mia ve m̃ariano, vija tegiano, vija vituiano, a mia sebi sisen vatitig naio.
Naio maka to sidomial, mia Tubo Atua napano mia naio tibure naio, kiano moroano toru laka.”
Ana nailiano nei ber jibe nei, berinavo “Parinio tubo nalo na buruvenuo dolu jeliviv ea yetemeriba napano ajum̃a aba amilotu ka atua nalo na burum̃ara bulukomeli nei, mia avitilubario ka napano mijoru ruei. Nalo naruei ajibe ka napano aba amila siakaiano bijaio, aba abijurukario ea kanano meuliano na bo banbano, maka asidomial titai.
“Mia bogo napano naio mijoru, sebi jo jijenio sano iou nalo bavavin, naina naruei mia ajog rivova kanio ve toru, mia ateg riviorio. 10 Mia aial vironiano napano mia naio to rivario, mia rilalo bunu atikar ka amemebiju. Mia nalo atumolu atu koalabo denio, avitivitiio, averinavo
‘Uerei Bapilon, burum̃ara bulukomeli na moroano,
kumemi tiniememi miiaso toru.
Riano ga jau kojo bo bano-o, mia ka aura takurano ga nei ana jau komial kanamo jukuti, komijoru, jau kobisi mia kobisi.’ ”
11 Mo bija nalo na, tomu nalo na yimo na ṽilṽiliano nalo jeliviv ea yetemeriba mia ateg ajog rivova, bior ka napano mia ve re bunu tomu tai ka avulu kialo saba. 12 Beamu, amison kanalo uako nalo bija togogo na bo, jibe ka vite nalo na m̃a amim̃aukalo ea niogo p̃eli na ea verumera, bija vermiromu napano burum̃ara veru kanio, bija basabebe nalo, a kulum̃arauo mkekeano napano salo niabele nalo bo, a iesi bonotanunu, a vite nalo napano amim̃au kalo ea m̃arjuvono bue m̃arauo na eleven, p̃eli ea iesi nalo, butoto nalo, a puruveru nalo, mia vonganei, kanalo im̃auano nalo ka veru mia amei ajuba vio nonovio.
13 Mo ea bogo na, mia tomu nalo avulu re bunu vite nalo na amim̃auka salo sinaniano, jibe ka m̃aiesi nalo, p̃eli na m̃arsili nalo, p̃eli na niago na bilulu, yevi bija kon, bija bunu vite na munuiano jibe m̃arjum̃elm̃elu. Mia tomu nalo ajikia re bunu avulu vite nalo na jibe ka m̃aatei a titikivaka na m̃arolivi, p̃eli na vite nalo na m̃a ajum̃a aburu veru ealo beamu, javukia bue m̃arauo, p̃eli na nunu, p̃eli na bue kulorinio bija kanano rukuruku nam̃a jo burio. Tealo nanua beamu ajum̃a abulvulu ka tomu nalo na m̃a amim̃au kurano ga ea boru nalo, mia maka bunu ajikia alaio, bior ka bogo napano burum̃ara bulukomeli nei naio mijoru, mia ve re bunu im̃auano tai, mia toro maka bunu rijikia rileal veru ka rivitikar kanano meuliano.
14 Ka bogo na naruei, mia averii vio na, averinavo
“Jau kojidom ka jau kovar m̃ariesi na tortoru ve telabo, mia maka rimeruo vatitig vo naio jibirbili ruei.
Beamu, jau kobe sanibaiano laka, kiamo saba nonovio kirinovo laka, mia vonganei biniu bakovio nonovio, mia toro maka bunu rijikia rial tena bo tai easo bereio leleio.”
15 A tomu na m̃a ap̃ilṽili ka vite nalo, napano m̃a aburu veru nalo telabo bior ruei, mia atu laka ga asirarago vano mia amerou ka vironiano na mia burum̃ara bulukomeli nei naio to riduio. Mia ajog rivova riviorio, 16 mia nalo ateg ve toru, averinavo
“Aiou kenememi burum̃ara bulukomeli nei, aua toru banso.
Nanua jau kojom̃a komiovovu bo ka kulum̃arauo novo nalo, jau kobar yomu niogo a p̃ejelenio niogo janea niabemo,
mia vonganei jau kobe deio ruei, kiamo sebi m̃aro.
17 Jum̃abe kanamo burum̃ara sanibaiano mijikia biniu kokoa ea aura takurano ga jibe na?”
A be natelanvuuiano nalo na uako nalo nanua beamu ajum̃a abarvar togogo nalo, bija kialo naim̃auano nalo, bija nalo napano aju amieliel ea uako p̃eli abar veru ea tei, nalo bunu aju koalabo ajirarago ban ea vio nene. 18 Bogo na iou na sebi napano jom̃a miduko vio, jo bavin ea vio yauo, mia atum̃a aververii vio nene, averinavo
“Riano ga, bulukomeli na be vio tai na,
tai re bunu tibe naio ea yetemeriba nei.”
19 Tinielo maio ka jibe na, mila amijog bova, abisivisii burumaroro ea pariparilo, ajegi, aberinavo
“Aiou, kenememi burum̃ara bulukomeli nei, aua toru banso.
Jau kobujo ka veru, mia kumemi numim̃au ea uako nalo na kenememi, nubarvar kanamo togogo nalo, banbano kumemi bunu numileal veru,
mia vonganei bova ga.
Ea bogo tai na bulati ga nei, mia jau komei kove vio na vakovioiano ga.”
20 Ana bior napano burum̃ara vio va nei naio mijoru jibe na, iliano tai miyotuba mave, berinavo
“Ea vio mave, burum̃ara saariano a jogvuiano.
Kamiu namoneano lu nalo, a atevi nalo, a Atua kiano naverialiano nalo, kamiu kumijikia kuvilivu ka naio ve toru, bior ka napano naio jibure tira va nei ruei, jian meran ban naio bior vovaiano nalo nanua m̃a mila ban kamiu beamu.”
21 Ana ea bogo na, nailiano tai binimei bitirilar burum̃ara puruveru tai, naio midular loa ka parinio, ana naio bukuio mijoru mue tei, madudu bakovio. Karina, nailiano nei naio ber jibe nei, berinavo
“Naina naruei burum̃ara bulukomeli va nei Bapilon,
mia avukular naio rivan laka tibe na,
mia ala naio rijoru ka mia rijikia re tumolu bereio bogo tai.
22 A jau Bapilon, iliano biedu banso jibe nei, ber
iouano nalo na vameleviu bija p̃i m̃arauo nalo, mia toro rijog re to easo bereio,
tomu nalo na aim̃auka im̃auano nalo, mia ve re tai to easo bogo tai,
a malioano nalo na abiji ka sinaniano ve re bunu.
23 Miamoiano na yulu nalo ajegli re kanamo vio nalo bereio,
mia jau kojog re ilimerevuiano na m̃eaku bija tira napano naljuo ajoro vonga.
Tomu na amim̃auka kanamo veru, maka dolu tai ea yetemeriba nei tavukialo, a moroano na kanamo semei nalo a kanamo sibiano nalo amilaso koburu buruvenuo dolu kialo jidomiano ba be vovu laka.”
24 Naina naruei kito romial ka napano Bapilon nei naio be vio tai napano be burupati vovaiano toru mugaruei. A naverialiano kei, vede namoneano lu p̃eli toro dolu napano amuebinvinlo bior nalo abe Atua kanano, mia salo burukija miou ea borotano na bulukomeli nei naruei, naina naruei mila napano Atua kiano tibureiano a kiano vironiano mijoru ea naio jikili laka tanea.
+ 18:2 Visi 14:8