19
Burum̃ara saariano mave bior tiniabene naio jovulu vite nonovio
Iorou ka nina, nomijog ka napano tiniobi toru ea vio mave abio toru, aberinavo
“Siva ban kanado Atua!
Ioruriano, mermerano a moroano abe kanano naio takurano ga.
Kiano tibureiano biniu abe riano a amemedu laka.
Burum̃ara kenieno tira va na tire nalo na m̃arabo nei, kiano siakiano nalo amila yetemeriba binimei miagiago laka, ana vonganei Atua jibure naio biorio ruei.
Naio jian burum̃ara vironiano tai banio bior burukija na kanano tomu na im̃auano nalo napano mieraro.”
Ajum̃a abio jibe nei, ana ajusol lo bereio, aberinavo
“Siva ban Atua! Sebi jom̃a jijen soro nalo nene ruei, mia iou nene naio rivavin rijikia bisi re.”
Mia navagadeano duelimo valuo ba veri [24] bija temeul veri nalo anie yetano kamu ka Atua mirano, napano naio jom̃a jotano mave ea kanano jobaro lu, naruei amilotu kanio. Amiaga, aberinavo
“Bo laka! A siva toru banio!”
A iliano tai miyotuba ea jobaro lu bunu, napano naio ber jibe nei, berinavo
“Kamiu tomu na Atua kanano im̃auano,
kamiu tomu na tortoru nalo a tomu nalo reraio,
kamiu nonovio napano kubatove ka naio, vonganei bogo memedu ka kuvilivu ka siano.”
Naruei nomijog bereio tiniobi toru neibano, kanalo niagaiano mila malioano jibe tei mom̃avu, jibe tubaalo. Nalo aber
“Siva ban naio!
Kiado Tubo Atua Sop̃i naio jovulu vite nonovio ruei!
Kito reiaia ea naio, reijalar siano, rasaaro kanio.
Vonganei be bogo novo na rala jokoluolu na soriano na nunu solbouo naruei.
Koano naio miyovovua naio batitigio jo ruei,
amija vatitig naio ka kulum̃arauo vou nalo na bo, amiuvu akirinovo nalo.”
Ana kulum̃arauo novo na mivu nei napano nunu solbouo koano naio miyaio, naio be sano nioti nene jo, naio berenio im̃auano novo nalo napano namoneano lu nalo na Atua kanano amila ruei.
+Ana nailiano napano ju bija kiniou ea bogo na mil ban kiniou, berinavo
“Mia kiniou never iliano tai vanso kovivitauia kar toa kanamo niosi na. Iliano nene jibe nei, ber toro napano mia avio ka naio tusol lo ka sinaniano na jokoluolu na soriano na nunu solbouo, mia naio rijog rivu mia rivu laka.”
Ana naio jusol iliano nei bereio, berinavo
“Naina naruei be Atua kanano ilirianiano napano be riano laka.”
10 Mia nomijog naio mil jibe na ban kiniou, neminie tano kanio, nojidom nolotu vanio, mia naio berbureio. Naio berinavo “To, jau kala re tibe na van kiniou! Jau monoka kolotu van Atua naio ve takurano ga. Kiniou nebe toro na kanano im̃auano ga, nejibeso ga, nejibe bunu kuruamo dolu nalo napano m̃a aju jikili ea Yesu kanano ilirianiano. A bo laka ka napano kamiu kumitum̃a kumila jibe na, bior ka napano burupati nioti na visip̃eiano nonovio na be riano napano aberial beamu binimei, naio be Yesu ga na, bija kanano ilirianiano napano kamiu kumitum̃a kubokar jikili.”
Toro na p̃irinio jikili napano naio midu bue kulorinio na mivu
11 Mia ka bogo na vio mave betavo ban kiniou, nejiraravo ba joomo, nemial bue kulorinio na mivu naio jumolu ju, a toro kouo tai jotano mave eaio. Naio naruei napano mila mira die vovaiano, ana bogo napano mila kiano tibureiano, naio mim̃au memedu ga. Toro nene, abio siano ka Parinio Tubo Viekouoiano na Riano, 12 ana naio siano be dolu tai bunu abivitauia joaio napano maka ve toro tai rijikia sano nioti, naio ga takurano mijikia. Mirano naio merera jibe ka sebi napano m̃a bilvili, a ea parinio naio miya batubatu na parinio tubo. 13 Naio miya bunu kanano kulukoti tebievi napano ajekon ka burukija ka rila ve kalkal eaio, a siano dolu tai bereio, abio ka naio jibe nei, aber Atua kanano Iliano Lu.
14 Ana ea bogo na, taara nalo na tomu na mira na mave, a miyovovua ka kulum̃arauo na miuvuruvu nalo bo, a abar kialo bue kulorinio nalo na amiuvuruvu, aba tavio ajakisor kialo navurim̃araboiano nei abano. 15  +Naio burulo abano, kiano iliano jo moluo ea niono javukia iobogu na mira tai na mal ea ikiti be juo, ka napano mia tekitkiti venuo nalo na yetemeriba ajoru. Iorou ka napano naio jovululo, mia naio tumolu ve tubo kalo, a kiano nia napano naio midukar ka jum̃ano, naio be butoto na temi tai. Vironiano na jikili be venia napano Atua Sop̃i kiano siniabu naio midu jo ka mia tomu nalo avario, mia toro na toru nei naruei naio mia rivar riyotuba.
16 A naio be siano dolu tai kia ga vo, napano abivitauia joa kiano kulukoti a jaano, be
“Parinio tubo na parinio tubo nalo,
Toro na toru na tomu na tortoru nalo.”
17 Bisi na, nemial nailiano tai naio jumolu ju napano m̃erenio mijegliio, naio bio ka menu nalo napano m̃a aju amier reraio mave. Naio biolo, berinavo “Oi, kamiu kuviniu kumei vio takurano ea Atua kanano burum̃ara jokoluolu nei. 18 Kamiu menu nalo na m̃a kumisen sunbue, mia aim̃auka semiu sinaniano tai rive verare ka kamiu vesiou re, napano naio be tasim̃aro nalo na Atua kanano uolu nalo. Parinio tubo nalo, tomu na tortoru na mira, tomu na p̃irilo jikili, bue kulorinio na mira nalo bija nalo napano ajum̃a abarlo, bija tomu nalo dedade napano abe tomu na tortoru p̃eli abe tomu na tertelisu na im̃auano ga, nalo na abiniu ajumolu ka ala mira ka Atua, ana naio jovululo milalo am̃arm̃aro janea vio.”
19 Ana nemial temeul va nei, bija parinio tubo nalo na yetemeriba, bija kanalo taara na mira, nalo abinimei amidu buronlo vio takurano. Amila batitiglo ka ala mira ka naio napano midu bue kulorinio na miuvu nei bija kanano tomu na mira nalo.
20  +Ana aberinavo ala mira naruei, ana tomu na bova nalo nei amiilo ka napano nalo na Atua kanano ajumolu vaarakurano aba abokar kilkil ea navurim̃araboiano juo na kanalo, naina be temeul va na bija naverialiano lubolubo napano naio be toro na miija naio ka semei a vite na iloiano nalo. Beamu, naio jom̃a mim̃auka vite nalo nei, mila sibilili tanea tomu nalo napano naio buru kialo jidomiano ba amijamo ana amue toto na temeul va nei joa mamerinialo, aba amilotu vovu ka kiano tavoru.
Mia nalo abokar vatitig navuri-m̃araboiano juo na taara va nei, ana abukulo abe juo aban ea bulukuti sebi napano naio jom̃a jumu.
21 A dolu nalo na kanalo, maka ala mira vo amiilo ka napano iobogu na mira tai miyotuba ea naio napano midu bue kulorinio niono, mia iobogu nene ban jibe nei ban jibe na je kitkitilo am̃arm̃aro janea vio. Mo jakii venia napano nemialio, menu nalo na m̃a ajen sunbue abinimei amijede boṽe salo tasim̃aro nalo nei, ajenlo banbano mabolo jouo.
+ 19:9 Mat 22:2,3 + 19:15 Visi 14:20 + 19:20 Visi 13:1-18