20
Amiorkar Sim̃aro nei jo bokar yuka menu takurano [1,000]
Ana kiniou nemial nailiano tai jaluvo den vio mave binimei yetano, naio midukar vulariano tai ka jum̃ano, napano vulariano nene be tena m̃aratavo na bulukup̃ili na m̃ariano napano naio batove maka ve togio nene, a bija vulariano nei, bar bunu m̃arimieni na jikili tai. Ana naio ban memedu ka burum̃ara kenieno niobi nei, napano be maro moruo nei Sim̃aro Setano, naio ba bokar batitigio jikili bo, miorikar vatitigio bo ka m̃arimieni, berkar ber mia to tibe na rivokar yuka menu ve takurano [1,000]. Ana midu naio bija sano m̃arimieni bukuio ban ea burum̃ara bulukup̃ili nei napano batove bululuo laka, ana jetavoko, bukar naio jobo, ka toro kirivova nei naio rijikia re bunu rijukujuku tomu nalo na buruvenuo nalo, riva rivokar napano mia yuka menu takurano nei naio ribisi. Ana kanano moroano maka rijikia riviniu nonovio vo, bior mia iorou, ea bogo tai na ve kiri bulati ga, mia mijikia riyotuba ka rila parinio ve vaarakurano bereio.
Ana nemial vio lu nalo, bija nalo napano m̃a ajutano mave ealo, nalo na napano abijauia bulaglo ruei ka amijikia atibure tomu nalo. A bija nalo nene, nemial niununo nalo na tomu nalo vio bujo aju, nina nalo nanua beamu ajum̃a amioliolu ka Yesu bija iliano lu na Atua kanano, mia aje kokorov burujolo biorio. Nalo na maka alotu ka temeul va nei, maka anie tano ka kiano boda, a maka avar kanano toto ea mamerinialo p̃eli na ea jum̃alo, mia Atua naio jaaro kalo, milalo ameul bereio ka amijikia atumolu atu vija Kristo ka aje tuboiano ea vio nonovio riva vokar jukuti na yuka menu takurano nei.
Nina napano ameul bereio jibe na, naio be bogo moti na tomu nalo ameul bereio den nam̃ariano, mia nalo nei ga abokario. Nalo dolu napano am̃aro aju kia vo ea bogo nene, nalo amijev kanalo meuliano bereio ea valuo nene, nina bogo napano yuka menu takurano biniu. Atua kiano ilivuiano na bo toalo napano ameul moti bereio den nam̃ariano, napano kanalo meuliano be lu vatitig bo. M̃ariano juo nene maka rijikia tokol lo leleio, mia nalo aim̃au tibe ka Atua kanano kulo lu nalo, ave tomu lu na Kristo kanano, mia naio rivitiri bulaglo ka aje tuboiano ea vio nalo vija naio ea yuka menu takurano nei.
Sim̃aro, kanano jukuti
Ana bogo napano yuka menu takurano nei bisi, mia Sim̃aro naio mijikia moluo bereio ea nalakoiano nanua naio juaio. Ka bogo nene, mia naio rivan tanea vio nonovio ea buruvenuo nalo na yetemeriba ka rila sibilili tomu nalo bereio, a mia rivuru buron taara juo na tortoru nei amei vio takurano, nina be tomu na Koko bija tomu na M̃akoko, ka amei vio takurano bereio ka ala mira ka tomu nalo na Atua kanano. Mia bogo na taara juo nei abinimei vio takurano, nalo vio bujo mia vio bujo, jibe ka kurukuti yono na bayono.
Nalo ajibijilo jibe ka tomu na mira nalo, abulan jaalo abarkor yetemeriba abinimei aboru Yerusalemo, vio nei napano Atua jaaro toru kanio, napano naio be vio na m̃a kanano tomu nalo ajujuaio mugaruei. Mia nalo ajeliviviko batitig bo burum̃ara komeli nei, aberinavo ajidom atikar mira naruei. Mia vaarakurano ga, amiilo ka napano be burum̃ara kenieno sebi tai jaluvo den tiniabene binimei karlo, naio jijenlo banbano abiniuviniu. 10 Mo Sim̃aro, naio napano m̃a mila sibilililo beamu ruei, abuku naio ban ea burum̃ara bulukuti sebi napano jom̃a jaraburuburu, ninei sebi napano abuku temeul va nei bija naverialiano sibisibiano abe juo ajuaio ruei. Mia nalo tolu nei mia ajog jogvaiano ea vio nei legiano bogiano, rivan riva to tobo to.
Nalo napano maka amonea kanalo tibureiano na maaro
11 Naruei nemial burum̃ara vio tai natibureano na tomu nalo, napano miuvu mia miuvu, naliko burum̃ara tubo na tibure tomu nalo naio jom̃a jotano eaio. Kanano mermerano mison vatitig vio reraio, mila na yetemeriba a vio yauo ave juo aburo aba kovio. 12 Mia nemial burum̃ara taara na tomu nalo tai, nina be nalo nanua beamu am̃arm̃aro ruei ea yetemeriba, tomu na tortoru naliko kulo dolu nalo reraio. Naruei nalo amiyotuba ea vio nei ka atumolu atu kamu ka mirano na tubo na toru na tibure tomu nalo. Nemial niosi tealo abisidea kalo aju, ana aba amidu tai bereio binimei, naina abio ka Niosi na Meuliano, mia abisidea ka naio bunu. Mia abitio amileal venia napano abivitauia joa niosi nalo nei tivelinio na maariano nalo nei, mia abeve terakurano aburu kialo vironiano jakii niosi nalo nei. 13 Mia bija tomu na m̃ariano nalo nei, nalo napano am̃arm̃aro ajua tei, a nalo napano m̃a am̃arm̃aro aba ajua vio na jogvaiano ruei, nalo abiniu abinimei bereio ka atiburelo memedu ka kialo im̃auano.
14 Naruei ajibure tomu na m̃ariano nei abanbano biniu, karina ajumolu abar vite juo nei m̃ariano, bija bunu vio na jogvaiano nei, naruei abuku lo abe juo aba joomo ea burum̃ara bulukuti sebi nei. Ana m̃ariano na tomu nalo amijev ea vio na, nina abio ka m̃ariano juo nene. 15 Mia toro kei napano maka alealio siano toa Niosi na Meuliano nei, naio naruei avuku naio bunu rivatove ea burum̃ara bulukuti sebi nei.