21
Bulukomeli Yerusalemo vou nene
+Ana iorou ka naina, nemial vio mave vou bija yetemeriba vou amiyotuba, bior vio mave moruo bija yetemeriba moruo bija sano borotano a tei nene nalo, aba kovio nonovio ruei. +A nemial komeli lu novo nei, Yerusalemo vou, jaluvo ea Atua ea vio mave binimei yetano ea yetemeriba. Nemial ka napano amiyovovuo bo, jibe ka tira tai napano miyovovuo kirinovo laka binimei ka aiven riva rivan koano sum̃ano ka soro kanio.
Mo ka bogo na kiniou nomijog iliano na bo tai juvan vio mave, berial jibe nei, berinavo
“Vonganei, Atua jidom to vija tomu nalo na yetemeriba, jidom rila kanano vonuo toalo. Mia nalo amei ave tomu nalo na kanano, bior ka napano mia naio to vijalo toboto, naio rimei ve kialo Atua riano.
Jogumiralo nonovio, mia naio riolkon bulagio, mia m̃ariano p̃eli tegiano, p̃eli jaleleano, p̃eli jogvaiano atu re bunu, bior bogo moruo na beamu naio bar laka ruei bano.”
Iliano nei bisi, ana toro lu na m̃a jo jotano mave naio berial, berinavo
“Nao be riano laka kiana! Mia kiniou nala vite nonovio rimei ve terivou bereio!”
A jusol bereio berial memedu ban kiniou, berinavo
“Naina naruei mia kiniou never iliano tai vanso napano naio be riano bo, napano jau komijikia komonmoneaio rivu, mia bo jau kovivitauia kario.”
Ana naio mil du kia ga, berinavo
“Kiaku im̃auano nonovio, nemila nonovio biniu ruei!
Kiniou nebe motoru a nebe natumaariano, kiniou natikariano a najuluvatiano.
Toro na m̃a midou jerio, mia noviov m̃ano uei tai ea burupati uei na meuliano, nesian van naio rimunuio tibe na ga.
Toro na m̃a biniua bogokouo ea kiano meuliano, naio tu sikili riva tovulu na vovaiano, mia naio rivokar ilivuiano nalo tibe ka kiano jajum̃ano. Mia kiniou noto neve kiano Atua riano, mia nodu naio rimei ve keneriku.
Mia tomu na vovaiano nalo, nalo bunu mia avokar kialo jajum̃ano tai. Nina be tomu nalo na m̃a maka atu sikili ea kiniou, napano maka amonea, napano kialo bajago naio kirivova laka, amuebinvin tomu, abijuku bova ka tira p̃eli sum̃ano, abar semei, amilotu ka tavoru, a abe tomu na sibiano.
Nalo nei naruei mia ava avokar m̃ariano juo nene, nina ea kialo vio nene rimemedu ea bulukusebi napano bonoti kirivova, a naio maka rijikia ribisi.”
Iliano nei bisi, ana nailiano nalo nei nua tai kalo, nanua m̃a abar basidobidobi aluo na jogvaiano aluo na maariano na yetemeriba, naio binimei bio kiniou. Naio berinavo “Jau komei beamu vo, mia nalaso jau keial tira na soriano, nina be Nunu Solbouo koano.” 10 Naio burular kiniou naban ea niunuku ga ana kumemi juo nuba nuboru mave ea burum̃ara burusuku tai. Numisikili numitua vio nene ana naio jiloglog burum̃ara komeli lu nei Yerusalemo ban kiniou, nemialio bereio ka napano naio jo jaluvo ea Atua mave tiniabene naio jo binimei yetano.
11 Naio jo batove jibe na, naio jo bujo ka Atua kanano mermerano, mila naio merera laka, javukia mermerobi napano mkekeano meravo bo laka. 12 Mia kanano tagvoru jumolu jeliviv eaio, bavin laka, a m̃aratavo na tortoru duelimo ba juo [12] juaio, napano abe terakurano be kialo nailiano aju abitikar vatitiglo. A m̃aratavo nalo nene be terakurano be sio jualo, napano be siano yati duelimo ba juo na Israel, 13 napano m̃aratavo tolu ju ba tivelinio not, tolu ba tivelinio saut, tolu ba tivelinio wes, tolu ba tivelinio is. 14 A burum̃ara tagvoru nei jumolu ju ea burum̃ara m̃artea duelimo ba juo na kanano, be sialo abivitauialo beve terakurano, napano sio nalo nei abe atevi duelimo ba juo [12] na Nunu Solbouo.
15 Naruei nailiano napano naio jom̃a jukunu bija kiniou nei, midu burutili toto tai tena niogo ea jum̃ano, ka riva rijeteli ea komeli nene naio toru jum̃abe, vija tagvoru nene, a sano m̃aratavo nene nalo. 16 Burusio na komeli nei, tivelinio veri nene terebievi abe verare ga, ana nailiano naio ba mijeteli ealo, jovulu sadu taam̃aka juo, p̃eli kilometa menu juo [2,000]. A mijeteli ea jikar yetano bavin bokar jumoti levlevi, naio be verare ga bereio ka tivelinio ver nene. 17 Naruei naio ba mial tagvoru, naio mijeteli ea meroroliano nene, naio buluku batitig meta nene nalo, jovulu tiijaano duelimo va ari [60] garuei. 18 A tagvoru nene nalo, maka alailo ka puruveru p̃ilip̃ili ga nalo, mia amim̃au kalo ka puruveru tai napano naio mkekeano na bo laka, a komeli, torogio nonovio nene nalo amim̃au kalo ka niogo ga, meravo nono bo laka, naio mieg bo mia bo laka. 19 A m̃artea tortoru nalo na tagvoru, nalo bunu amiyovovua vatitiglo bija puruveru novo nalo, napano tai amiyovovua nonovio ka puruveru tai napano mkekeano nene jibe nei, tai amiyovovua nonovio ka puruveru tai napano mkekeano nene jibe nei, banbano mila nonovio m̃artea duelimo ba juo nene. A puruveru duelimo ba juo nei sialo, ajibe nei. Na jukamu, siano saspa, juo nene naio sapaia, tolu nene naio kalseton, veri nene naio be emrol, 20 jimo nene naio be satonik, ari nene naio be kaneleon, aluo nene naio be krisolaet, arolu nene naio be berol, koveri nene naio be topas, duelimo nene naio be krisopres, duelimo ba tai nene naio be sasin, a na maariano be duelimo ba juo naio be ametis.
21 A m̃aratavo nalo, mia abeve terakurano abe burutomoruo basabebe takurano ga. A nemial burum̃ara m̃arabo na komeli nene bunu, napano naio abijuru ka niogo nonovio, naio kirinovo mia kirinovo tanea.
22 Mia vite tai napano nomiilo kanio, be tinieku ka mia neial burum̃ara yimo lu tai to iviso ea bulukomeli lu nei, mia nebitiio mia maka neleal tai. Vio nei maka ve yimo na jibe na, bior Atua Sop̃i na moroano, bija Nunu Solbouo, tomu nalo amilotu kalo ea vio nonovio dam̃ariga. 23 A nemileal ka napano komeli nei maka ve m̃erenio a siberio amerera eaio, bior napano Nunu Solbouo naio jibe sano yulu nene, Atua kiano miamoiano mila vio nonovio be burum̃ara mereraiano jo dam̃ariga. 24 Buruvenuo dolu nalo mia aiel ea burum̃ara mereraiano nei napano miyotuba denio, a vite nonovio venia napano tubo nalo na tortoru na buruvenuo dolu nalo amijevio, mia avarlo rimei asian riva Yerusalemo vou nei, tibe ka kialo jidomiano tai. 25 Vio nei mia ve re melijokouo rimei eaio bogo tai, mila na sano m̃aratavo na tortoru nalo amijikia atum̃a avetavo dam̃ariga, 26 a miamoiano a vite novo nalo na buruvenuo dolu mia atu amei joomo eaio dam̃ariga.
27 Mia tivelinio ka vite nalo napano maka ameravo rivu laka, mia ve re tai rijikia riva jouro ea vio nei bogo tai, mia toro kei napano naio mila im̃auano tai napano be tena imouiano p̃eli be tena sibiano, mia naio bunu rijikia re riva jouro eaio. Nalo na ka ava jouro, nalo na ga napano sialo, Nunu Solbouo bivitauia ruei ju joomo ea kanano niosi na meuliano ruei.
+ 21:1 2Pit 3:13 + 21:2 Visi 3:12