22
Parinio uei na meuliano
Karina, nailiano jiloglog parinio uei na meuliano ka kiniou. Nemial napano be uei novo nene, naio meravo mia meravo, naio jo mieraro miyotuba jikar ea vio lu na Atua napano Nunu Solbouo juaio. Uei nene naio mieraro bano, yano nene mieraro memedu jel iviso bure burum̃ara m̃arabo na komeli na Yerusalemo vou. Uei na meuliano nei naio mieraro jibe nei bano, a be burupati iesi na meuliano nalo na ajumolu aju tivelinio be juo na uei neibano. Buruiesi nalo nene abo laka, bior napano aju ajako ea siberio nonovio ga, duelimo ba juo [12] ka yuka takurano. A m̃ati nalo bunu, abo laka, bior amijikia aieliel batig ka mieiano nalo na tomu nalo na buruvenuo na yetemeriba nei.
Tibe na, mia Sim̃aro kanano bajago va nalo, napano jidom rila bulag vurua vite nonovio, mia nalo atua re komeli nei leleio. Nunu Solbouo joa Atua kiano vio lu ea vio nene, a vio bujo ka kanano tomu nalo na m̃a kanalo im̃auano, aju amilotu ka naio dam̃ariga. Nalo aju vaataro kanio, a ajirikakar siano jua mamerinialo. Ea vio na, melijokouo re, viorijen rivu bogo nonovio, mia maka ve yulu na yulu tai p̃eli yulu na m̃erenio. Makanio, mia Tubo Atua ga naio be burupati na yulu, napano midulii vio na, mia naio buru kiano tomu nalo nene, naio bitiri bulaglo abe tubo na tortoru ka aje tuboiano ka vite nonovio nalo.
Yesu kanano bogo na rimei bereio
Ana nailiano nei naio mil ban kiniou, berinavo “Vite nalo na m̃a komial lo p̃eli komijoglo, amemedu laka, mia iorou amei ave riano nonovio. Burum̃ara kiado Tubo, naina be Atua nanua m̃a naverialiano na beamu amim̃au ea moroano na Niununo, naio miila kumemi kanano nailiano nalo numiyotuba kaso ka nuvisi vite nalo nei vanso. Naio mila jibe na bior napano naio jidom ka kanano tomu nalo monoka ajikia vite nalo napano mia ayotuba vesiou re.”
Mia Yesu kiano iliano ea vio nei ban kiano tomu nalo, naio jel jibe nei, berinavo “Kamiu kuvitikar! Mia vesiou re, mia kiniou nemei noyotuba ka kamiu bereio. Toro napano bokar vatitig iliano na visip̃eiano nalo na kanaku niosi nei, mia rivu laka van naio, mia naio mijikia rijog rivu ve toru.”
Jone kanano iliano na maaro
Kiniou na m̃a nemial vite nalo nei, nomijog iliano nalo nei, kiniou tormoruo Jone. A bogo napano nemial nonovio bisi, nomijorua tano neminie kamu ka nailiano nei jaano napano naio bisip̃e vite nalo nei ban kiniou ruei, nomijog jibe nojidom nolotu kanio. Mia naio berbureio, berinavo “To, jau kala re tibe na. Kiniou bunu nebe Atua kanano toro na im̃auano tai ga, jibe ka jau kamliko kuruamo nalo naverialiano nalo re nua, bija bunu kulo dolu nalo napano abokar jikili bo iliano nalo na niosi lu nei. Bo ka kito rolotu ka kiado Atua naio ve takurano ga.”
10 A naio ber iliano dolu tai bunu ban kiniou, berinavo “Jau kodu van re visip̃eiano nalo na niosi nei. Be bogo binimei vaataro, naruei bo ka tomu nalo ajikia venia na m̃a ajum̃a aberenio. 11 Toro napano maka sidom riagago, mia naio rila kiano bajago va riva rivavin lie vo, mia kanano kariano na miagiago ava ve burutomoruo laka. Mia toro na m̃a mije tilinieno, mia kanano im̃auano na memedu nalo amei avu laka, mia kanano bajago novo nalo amei ave lu laka.”
12 Ana Yesu kanano iliano ea vio na, naio jibe nei, ber “Kamiu kuvitikar! Kiniou nojo ka namaluvo kean kamiu vesiou lele re. Kiniou nemei vija kanaku jidomiano novo nalo, napano mia nesian van tomu nalo takii im̃auano nalo napano amila be kiaku. 13  +Kiniou nebe motoru a nebe bajulkuti, kiniou nojukamu a nojo iorou, kiniou nebe natikariano bija namaroano.
14 “Vesiou re ga, mia burum̃ara ilivuiano riyotuba ka kanaku tomu nalo rimemedu. Nalo ajekon vatitig kanalo kulum̃arauo nalo, amiya vatitiglo ruei, naruei amijikia ava joomo ea m̃aratavo ka ava jouro ea komeli lu na Atua kanano, amijikia ava avokar buruiesi na meuliano. 15 Mia kulo dolu nalo miroano maka ajikia amei jouro. Nina nalo napano ajum̃a amiel janea ga vio jibe ka kuli nalo, bija nalo napano m̃a abar semei, nalo napano m̃a amila siakiano a siakaiano, nalo napano m̃a amuebinvin kulorinio, nalo napano m̃a amilotu ka tavoru nalo, a nalo napano m̃a tinielo jii ka ala bajago na sibiano.
16 “Kiniou Yesu, nemiila kiaku nailiano na biedu ka riverial iliano nalo na vanso, ka jau komijikia kava kesian van kanaku lotuano nalo. Naverikariano napano aberkar ka mia rimaluvo ea tormoruo parinio tubo Teviti re nua, kiniou nei. Kiniou nei nebe M̃ejegi, m̃arivitano napano berial ka vaataro ka viorijen mermeravo.”
17 Mo Atua niununo naio mijog iliano nalo nei, naio ber ka Yesu, berinavo “Bo ga, jau komijikia komei!”
Tira na ju ka soro kanio, naio berinavo “Nao, bo ka jau komei naruei!”
A toro kei napano naio mijog iliano nalo nei, bo ka naio bunu riverialio, riverinavo “O Yesu, ver jau komei ga!”
Mia kei napano midou jer, kuvetavo ka m̃aratavo kanio ka naio mijikia riviedu joomo. Toro napano naio jidom rimei, mia naio mijikia rivokar m̃ano uei na meuliano, jibe ka kanano jidomiano kurano tai ga.
18 Mia kiniou neber iliano na jikili tai van kamiu napano mia kuvijog iliano nalo na visip̃eiano nalo na niosi lu nei. Verenio toro tai rijeva ka iliano dolu tai bere mave ka napano jo ruei, mia Atua rila naio rivar jogvaiano nalo riviniu napano niosi nei jo berialio nua ruei. 19 P̃eli ver toro tai rila kokoa bereio iliano nalo nei tealo napano ju ruei, mia Atua rijelar den bereio kiano jajum̃ano napano joa buruiesi na meuliano, mia naio rijev re tonovo nalo jibe ka napano niosi lu nei naio berenio ka na aju jouro ea komeli lu.
20 Naio napano jom̃a berial iliano nalo nei, naio berinavo “Naio jibe ga na naruei. Vesiou re, mia kiniou noyotuba kean kamiu.”
Mia tomu nalo na Atua kanano kialo jidomiano, aberinavo “Ver tibe na, rivu mia rivu laka. Aiou Yesu, jau komei sop̃eli!”
21 Mia ilimaariano na tivelinio na tukunuano na kanaku monovovuano, kiniou tormoruo Jone nobolkouo ka mia kiado Tubo Yesu kanano tiniememiano novo to vija kamiu, Atua kiano tomu nalo. Mm.
+ 22:13 Visi 1:8, Visi 1:17, 2:8