3
M̃esi jumo nene, riva rivan lotuano na Satisi, lotuano napano jom̃a monmelio kurano dam̃ariga
“Mo jau monoka kovivitauia m̃esi tai riva van nailiano na lotuano na komeli na vio Satisi, kover tibe nei, koverinavo ‘Iliano nei biedu ban kamiu naio binimei den naio napano bitikar niununo aluo na Atua kanano bija m̃arvitano aluo napano kiano.
“ ‘Naio berial ban kamiu jibe nei, naio berinavo “Kiniou nemijikia batitig kenemiu im̃auano nalo. Tomu nalo ajum̃a amiaia kamiu m̃ele janea vio, aberinavo kamiu kube lotuano tai napano meul bo, mia makanio, kiniou nemijikia batitig ka napano kamiu kum̃arm̃aro ga kumitu. Vonganei be kenemiu bogo na kuvitevijo kija. Kenemiu im̃auano nalo, nemilealio ka Atua kiano vitiiano, kamiu maka kumila nonovio riviniu rivu, mia maka kuvila rimemedu leleio. Kenemiu sebi maka riva kovio vo, mia naio jo ban vaataro ka rim̃aro dobi nonovio, mia bior vite na, neber vatitig bo ban kamiu neberinavo monoka kuvila vatitig rivu ka mia naio rimei sikili lie bereio.
+“ ‘ “Tibe na, monoka kuvisidomial bereio iliano novo nalo napano m̃a kumijogio a napano kumijevio ruei. Kumonmonealo bo dam̃ariga, a kuvilig kenemiu meuliano rimei bereio, bior ver kuvitevijo re, mia nemijikia never vatitig rivu van kamiu ka mia nemijikia namaluvo ka kamiu tavukia toro na vinauano tai, napano mia kuvijikia lele re. Beriano, nemijikia ka kamiu maka m̃arati ve telabo na vio Satisi aju bo ga, napano maka aia niegeniege m̃alo kulum̃arauo tavukia nalo dolu. Nalo ameravo bare bo ruei, ka na mia aia kulum̃arauo na miuvu, aiel rivija kiniou nuvan ea kiaku vonuo. +Toro kei napano jovulu vovaiano, naio bunu mia ayovovua vatitig naio rivu ka kulum̃arauo na miuvu jibe na. Mia naio siano, maka nejikia noiolkon bulag den niosi na meuliano bogo tai, mia kiniou nesiloglog naio ka karam̃aku rivija kanano nailiano nalo, never, kema na naio be kanaku toro tai riano.
“ ‘ “Toro na be tiliniene, bo ka naio rijoglubar venia napano Atua kanano Niununo jom̃a ber bulavulag ban taara ninio na namoneano nalo.” ’ ”
M̃esi ari nene, riva rivan lotuano na Vilatelvia, lotuano napano bogo novo ka rila im̃auano jukamu ka mirano
“Bereio, jau monoka kovivitauia m̃esi tai riva van nailiano na lotuano na komeli na vio Vilatelvia, jau kover tibe nei, koverinavo ‘Iliano na napano biedu ban kamiu, naio binimei den naio napano be lu, a naio be riano, napano naio naruei naio midu vukariano na vetavoiano na m̃aratavo napano Parinio Tubo Teviti re nua kiano. Venia napano naio betavo eaio, maka toro tai rijikia tetavoko bereio, a venia napano naio jetavokoio, maka toro tai rijikia rivetavo ea bereio.
“ ‘Naio berial ban kamiu jibe nei, naio berinavo “Kiniou nemijikia batitig kenemiu im̃auano nalo ruei. Naruei monoka kuvitii vatitig, nebetavo ea m̃aratavo tai ban kamiu napano maka toro tai rijikia tetavoko bereio. Kiniou nemijikia ka kenemiu moroano naio telisu ga, mia najaaro toru ka napano kumitum̃a kubokar vatitig kanaku iliano, a maka kuvila lelan siaku napano joa kamiu. Nalo napano ajakisor Sim̃aro, aju aba vio takurano ka avitirilar kialo taara, ana nalo ajum̃a aber nalo abe kulo Ju memedu, mia maka tibe na, nalo amila sibi ga na. Mia iorou kanio mia nala nalo nei amei anie yetano ka jaamiu ka avitilubar ka kiaku jidomiano maka toalo, joa kamiu ga.
10 “ ‘ “Kiniou neber ka kamiu nua ruei neberinavo monoka kuvitu sikili vija jidomiano na tebievi tulaka, naruei nemial jibe kubokar vatitig kanaku iliano nei. Bior vite na naruei, nemijikia neverikar van kamiu never burum̃ara jogvaiano na mia rimei ea yetemeriba nei, ka rilavon nalo napano ajuaio, ana mia kiniou notokovio batitig ka kamiu kanio, mia vite na naio maka rijikia tokol kamiu.”
11 “ ‘ “Vesiou re, kiniou nemei ka kamiu bereio. Venia napano kumitum̃a kumitutua mugaruei, monoka kuvokar sikili rivu-oa ka kiniou nomaluvo, ana mia kamiu kumijikia kuvijev kenemiu ijaiano, mia maka toro dolu rijikia rivarlar kenemiu batubatu niogo den parimiu. 12  +Toro napano jovulu jukujukuano nonovio riva rivokar bogo na nemei, mia novuru naio rimei tibe m̃artea na toru tai joomo ea yimo lu na Atua kiano, mia toro nene to joomo ea toboto. Mia netekar sio nalo napano mia netiri eaio, tibe sio na kiado Atua kiano, bija bija sio na kiano komeli na toru, naina Yerusalemo novo, napano naio jo batove ea vio mave binimei napano kiado Atua kanano, a bija nalo napano, mia nevivitauia siaku vou toa naio bunu.
13 “ ‘ “Toro napano be tiliniene, bo ka naio rijoglubar venia napano Atua kiano Niununo naio jom̃a berialio ban taara ninio na namoneano nalo.” ’ ”
M̃esi aluo nene, riva rivan lotuano na Leotesia, lotuano napano ba bova ruei, maka sidomial vite tai
14 “Na maaro, jau monoka kovivitauia m̃esi tai riva van nailiano na lotuano na komeli na vio Leotesia, kover tibe nei, koverinavo ‘Iliano napano biedu ban kamiu naio binimei den naio napano naio be parinio ka vite nonovio, napano naio ga mijikia river “Tibe na.” Naio biekouo be riano ea Atua va vokar napano kiano burukija riou, a naio rive tubo ka yetemeriba nonovio napano Atua naio jiio.
15 “ ‘ Naio berial ka kamiu jibe nei, naio berinavo “Kiniou nemijikia batitig bo kenemiu im̃auano nalo, mia nebitilubar ka kenemiu jidomiano nalo ea kiniou maka rimenini laka, a maka rivitunu rivare. Bo laka ka ver jau kosidom komenini, mo jau komenini bo kanio, p̃eli na ver jau kosidom kovitunu, jau monoka kovitunu vatitig rivu, mia naina napano kenemiu iviso beve torogio ga jibe na, bajago na kiniou maka nosidom leleio. 16 Mia bior kamiu naruei kumisidom kumenini, a kumisidom kuvitunu tibe na, kiniou nojo ruei ka novule bulag kamiu den nioku. 17 Kamiu kumitum̃a kuberinavo kubiobijii saba novo nalo miroano na be kenemiu, tenene na kamiu be tiniemiu ka kuber maka toro tai napano rijikia sian vite tai van kamiu, bior be kenemiu telabo ruei. Mia makanio, ea kanaku vitiiano naio maka tibe na. Kamiu maka kuvijikia kuvitilubar kamiu, mia kamiu maka ve kenemiu vite novo nalo leleio, kube kulo kurano ga, kube merebono, a niabemiu yauo ga kumitu.
18 “ ‘ “Mo kiniou neber ka kamiu, ka bo ka kumei bereio ea kiniou, kumei kuvar niogo nei napano sebi jijenkon niamiamo nene ruei, ka kumijikia kuvakar vite novo tai ea jumemiu. Bo ka kumei kuvar kulum̃arauo na miuvu bo, ka kuvisalvoko kamiu, ka mia kuvimou re bunu, a bo kumei kuvar vam̃esi na kuvia ea miremiu, a na mia kumijikia kuvial vite bereio.
19  +“ ‘ “Toro kei napano tinieku jii naio, monoka neil vanio ka nala kanano meuliano rimemedu, tibe na, kuvidu kiaku iliano nei rivu, ka mia kuvilig kamiu. 20 Kamiu kuviniagago vatitig rivu! Kiniou nejikili noju neminia tavo na kanamo meuliano. Jau napano kojog jooku bio, kovetavo ka kiniou, mia nemei joomo ka kito ve juo rotukunu, kito ve juo rosinan vio takurano.
21 “ ‘ “Naio napano ju jikili ba jovulu na bova, mia najamo ka naio rijikia totano biju vija kiniou ea jobaro lu na kanaku, javukia ga napano kiniou bunu nojuvulu kanaku uolu, a na iorou kanio karam̃aku buru kiniou nojotano biju bija naio ea jobaro lu na kanano.
22 “ ‘ “Toro napano be tiliniene, bo ka naio rijoglubar venia napano Niununo na Atua kanano naio jo berial ban taara na namoneano nalo.” ’ ”
+ 3:3 Mat 24:43,44; Luk 12:39,40; Visi 16:15 + 3:5 Visi 20:12, Mat 10:32; Luk 12:8 + 3:12 Visi 21:2 + 3:19 Ipru 12:6