4
Vio mave na Atua kanano ea tiniabene
Iorou ka napano kiniou nemial vite nalo nei, nemial bereio m̃aratavo tai ka ava joomo ea vio mave naio juvavo jo ea miraku. Ana nomijog bereio jooa na mil ban kiniou beamu, naio mil burutomoruo javukia pasimeduo, ana naio ber ka kiniou, berinavo “Jau komei mave nei beamu vo, mia kiniou nelaso keial vite nalo napano mia amaluvo iorou.”
Naio ber jibe nei, ana vaarakurano ga, nomijog jibe ka Atua niununo midular niunuku, naio midu kiniou nojo mave tiniabene, naruei nejerarago ban ea burum̃ara jobaro lu tai napano jokamu ka miraku, napano toro na toru tai naio jotano eaio. Nemial naio jibe ka napano naio merera, naio bar yovovuano na veru maraiu nalo, a kanano yulu nene jeliviv eaio javukia subovivi tai.
Burum̃ara jobaro lu nei naio jo iviso, a jobaro dolu nalo bunu ajelivivi eaio, nobulukulo bokar duelimo valuo ba veri [24]. Ea nalo abeve terakurano, toro tai jotano ealo, mila nalo bunu abe duelimo valuo ba veri [24], napano nalo na abe navagadeano nalo na tiniabene. Nalo na amiya kulum̃arauo na miuvu laka, abar batubatu niogo jua pariparilo. +Nojo nejiraravo jibe na, nomiilo bunu ka napano vijaniano naio miyotuba iviso ea vio lu nei, bija bunu burum̃ara uetubaiano na tubaalo naio jom̃a jara. Kamu ea mirano, yulu aluo amiuvu, napano nalo abe Atua kanano niununo aluo nene, a nalo ajumolu aju ea vodobi tai, banbano laka jibe tei, naio mieg meravo bo javukia mermerobi.
Ana iviso ka vio nene bereio, tom meul veri aju, napano ea kamu kalo a iorou kalo, abe miralo nalo vio bujo laka, a nalo aju vaataro, aju jeliviv ea burum̃ara jobaro lu.
Toro meul na jukamu nene naio javukia laeon, tinene naio javukia bue m̃arauo buruolu, tolu nene naio bar kulorinio mirano ga, mo nana maariano naio javukia bebekumo. Nalo abiniu, be sibialo ari, napano miralo jovukoio vatitig bo sibialo bunu, ba bokar yetano kalo.
Nalo nei kanalo im̃auano, legiano bogiano, maka ajilimebi bogo tai, ajum̃a aberial dam̃ariga jibe nei aber,
“Atua na moroano na mave, naio jo beamu, naio jo vonganei, naio mia to toboto. Naio be lu mia be lu, naio be lu laka.”
Ea iliano nalo na jibe na, nalo aju amidular naio siano napano naio jotano iviso kalo ea vio lu, aju abatove kanio, ajum̃a aber siva banio ka napano naio meul toboto. Bogo napano ajum̃a aberenio, 10 navagadeano nalo bunu abatove kanio, amilotu ka naio napano mia naio maka rijikia rim̃aro bogo tai. Ana kario, abar bulag kanalo batubatu niogo nalo den pariparilo, abar jutano ea jaano, aberinavo
11 “Tubo kenememi Atua,
memedu ka mermerano, vatoveano vija moroano nonovio aje vanso, ve kanamo jau ve takurano ga.
Jau naruei kojii vite nonovio,
ea kanamo jidomiano ga abokar kanalo meuliano.”
+ 4:5 Visi 8:5, 11:19, 16:18, Visi 1:4