5
Niosi napano amijukuio, bija nunu na telisu, napano naljuo aju tiniabene
Karina kiniou nemial bereio toro na toru nanua jotano mave ea vio lu, ka napano midukar vite tai ka jum̃ano meruo, naio be niosi tai, napano abivitauia tivelinio be juo karina amijukuio, karina abukario bija sano vukariano aluo nene.
Naruei nomijog nailiano na toru tai miaga jouo, naio bika ber “Toro kei naio bare ka rilakorov vukariano nalo nei? Be toro tai napano naio jo mijikia vetavo ea niosi nei p̃eli na makanio?”
Naio to tibena vano, vedeio, maka ve toro tai na tiniabene p̃eli na yetemeriba, p̃eli na yetano ka yete-meriba, napano naio mijikia rivetavo ea niosi nei, maka tai napano rivare ka sirarago joomo eaio. Nemial jibena naruei nomijog bova, nejegi mia nejegi, napano maka toro tai rijikia rila.
Naruei navagadeano nalo tai mil ban kiniou, naio berinavo “Ei, jau keteg re bunu! Koialio, laeon yako napano miyotuba ka tomu nalo na Yuta, naina napano abio ka yati na Teviti, naio jovul vite nonovio ruei. Naio naruei mia rilakorov vukariano aluo nei, naio naruei mia rivetavo ea niosi neibano.”
Naruei nejirarago bano, mia maka rive laeon, mia nemial kiritete solbouo na nunu tai jumolu jikili ju iviso ka toro meul veri bija navagadeano nalo, kamu ea vio lu nei. Naio be nunu na telisu ga, mia kiano pasimeduo aluo na jikili, bija mirano aluo ajua parinio. Naio jikili ju jibe na, naio jibe ka amila sida ka naio ruei, mia naio meul bo ga jo.
Ana naio miel binimei, midular niosi nei den toro na toru nei jum̃ano meruo, napano naio jotano mave ea burum̃ara jobaro lu. Naio midu ruei, ana toro meul veri nei bija navagadeano duelimo valuo ba veri [24] amijoru ea jaano. Nalo be kialo nioragrago nalo janealo a be kialo baju niogo nalo, napano abujo magmago ka m̃aatei napano ajonio, mia bonoti tanunu nene napano jo bavin, naio be volkouano nalo na namoneano lu nalo kanalo. 9-10  +Mo nalo amijev iouano vou tai napano ban jibe nei, berinavo
“Amila sida kaso,
naruei ea kanamo burukija
jau kobulu bulag tomu nalo abe Atua kanano,
napano amoluo ea taara nonovio na tomu nalo,
ea iliano doldolu nalo nonovio,
ea uleule nonovio nalo na tortoru,
a ea uleule na tertelisu nalo bunu.
Jau komiasosol lo abinimei abe taara takurano ajutano ka parinio tubo takurano ga,
nalo abinimei abe kulo lu na Atua kanano im̃auano, ka napano mia ave tubo ka yetemeriba nei.
Mo bior ka napano jau komila jibe na, memedu ka jau ga ve takurano naruei kodu niosi nei, ka kelelar vukariano nalo nene, ana kovetavo eaio.”
11 Nojo nejirarago jibe na ana nomijog nailiano nalo amiou, nalo miroano mia miroano mia miroano, nalo jovulu taam̃aka [1,000,000] bano na jibe na. Aju ajeliviviko jobaro lu bija tomu na ameul bija navagadeano nalo nei, 12 ana aju amiou jouo, aber jibe nei, aberinavo
“Nunu domudomu, napano amila sida ka naio,
naio ga takurano bo mia bo.
Moroano nonovio, tovuiano nonovio,
masouano nonovio, sikiliano nonovio,
vameneano nonovio, mermerano nonovio, miaiano nonovio,
memedu ga ka ala rivan naio ga ve takurano.”
13 Iorou ka nina, nomijog bereio ka napano temeul nalo nonovio bunu amiou, nina be temeul nalo napano aju mave ea tiniabene, bija nalo napano ajua yetemeriba, p̃eli ea borotano, p̃eli ea tei, kanalo iouano naio ber jibe nei, berinavo
“Miaiano, vameneano, mermerano bija moroano riva van Toro na Toru napano jotano mave ea jobaro lu, bija bunu nunu solbouo, rivan rivano-o to tobo to.”
14 Ana tom meul veri nei aberial “Jibe na, mm” kar iliano nalo nei, ana navagadeano nalo amijoru, aminie, amilotu kalo abe juo.
+ 5:9-10 Visi 1:6