6
Vukariano aluo na niosi napano amijuku
Vukariano na beamu: Toro na toru na bajago na mila mira, napano naio midu bue kulorinio na miuvu
Kiniou nojo najirarago bano, ana nemial ka napano kirikiti nunu naio milakorov vukariano na be moti na niosi nei. Naio mila kario ana temeul veri nei nalo tai naio miaga ka joono jibe ka tubaalo, naio berinavo “Komei!”
Vaarakurano ga bue kulorinio tai napano miuvu jikili jua miraku. Ana nemial toro tai jotano mave eaio, naio midu viu, ana nalo amidu parinio tubo kanano batubatu joa parinio, ana naio midu kanano bue kulorinio nene, jikiti batavio javukia toro na mira tai ban ka tovulu kanano uolu nalo.
Vukariano juo nene: Toro na toru na bajago na toro muebin toro, napano naio midu bue kulorinio na bilvili
Karina, nunu solbouo milakorov vukariano juo nene. Naio mila kario naruei nomijog temeul juo nene naio bio, naio bunu berenio berinavo “Komei!”
Vaarakurano ga bue kulorinio dolu tai binimei, napano naio bilvili. Toro napano joaio, amijamo ka ban naio ka riva ridular tum̃aro napano jo yetemeriba nei, ka mia tomu nalo atum̃a auebinvinlo am̃arm̃aro. A amidu burum̃ara iobogu na mira joa jum̃ano, naruei naio bunu batavio bano.
Vukariano tolu nene: Toro na toru na bajago na vitu ea yetemeriba nei, napano naio midu bue kulorinio na bobogio
Karina, nunu solbouo naio mila korov vukariano tolu nene. Naio mila kario ana nomijog temeul tolu nene naio bio, naio bunu berenio berinavo “Komei!”
Vaarakurano ga bue kulorinio dolu tai jumolu jua miraku, naio bobogio. Toro napano naio miduio, midukar skel tai ka jum̃ano, ka naio rivitii tomu nalo na yetemeriba nei salo sinaniano nalo.
Ana nomijog iliano tai maluvo iviso kean temeul veri [4] nei, naio berinavo “Jau kavano, amijamo ka banso ka jau komijikia kala ka mia vitu toa vio nonovio, ka napano mia monoka avulu ve burum̃ara veru ve toru mia sinaniano ve telisu ga. Mia maka kejikia kalalelan burupati buruolivi napano m̃a amim̃auka titikivaka ea m̃arati nene, a maka kejikia kalalelan burupati telikrevi napano amim̃auka m̃arjum̃elm̃elu eaio.” Nalo aber jibe na, ana naio bunu jikiti bano.
Vukariano veri nene: Toro na toru na bajago na m̃ariano, napano naio midu bue kulorinio napano niabene be yevi
Bisi na, nunu solbouo naio mila korov vukariano veri nene. Naio mila kario ana nomijog temeul veri nene naio bio, naio bunu berenio berinavo “Komei!”
Vaarakurano ga nomial bue kulorinio tai napano niabene be yevi, jikili joa miraku. Toro na miduio, ajisia ka sio na M̃ariano, mia naio, kanano bilbilu tai naio jo miel bija naio, napano siano, abio ka Bulukuti Sebi. Ana naljuo nei, amijamo ka amijikia ala rivova van tomu ve miroano ea yetemeriba nei, ea iobogu na mira, p̃eli ea vitu, p̃eli ea mieiano, p̃eli ea temeul nalo. Jibe ka, ver tomu veri ajua yetemeriba nei, tolu nene amijikia atu rivu ga, mia veri nene kalo, nalo amijikia ala naio rijikia tibe na.
Vukariano jimo nene: Namoneano nalo na m̃a abiekouo batitig bo ba amuebinvinlo am̃arm̃aro
Karina, nunu solbouo naio mila korov vukariano jimo nene. Naio mila kario naruei nemial boda, bija niununo miroano na tomu nalo amivon ea burupati nene. Naina be nalo napano m̃a amuebinvinlo bior napano aju jikili ka ajogkar Atua kanano iliano, a aju jikili ka m̃a aberial ka nalo amonea Yesu. 10 Nalo nene, nemial aju ajegi ban Atua ka burum̃ara jooa, aberinavo “Aue Tubo na vite nonovio, jau kobe lu a jau kobe riano, aioo jau kovitilubar kenememi burukija nei. Nagi ana mia jau kala mirano van tomu na bova nei nanua m̃a amila bova jibe nei?” 11 Nalo aber jibe nei, ana ajian kulukoti na miuvu banlo ka ayaio, ana mia aber kalo ka vite nei napano abikanio naio maka vo. Nalo aberinavo atu kija ve telisu beamu vo, bior kanalo bilbilu tealo napano nalo aju kia vo, bija bunu kurualo a kuvivinielo dolu nalo, napano mia nalo bunu monoka auebinvinlo am̃arm̃aro bior napano amonea, ana ver bogo na amei ve miroano avare ka Atua kiano jidomiano, mia naio rila venia napano abikanio.
Vukariano ari nene: Legiano na maaro
12  +Naruei, kiniou nemial ka nunu solbouo naio milakorov vukariano ari nene. Naio mila kario, ana vaarakurano ga m̃ii mikulkulu, a maka vesiou m̃erenio binimei bobogio napano bobogio nonovio, a siberio naio binimei bilvili jibe burukija, 13 a m̃arvitano nalo napano aju mave buluniogovu ajibir-bili abatove ea borotano, javukia ga m̃ariesi nalo na buruiesi tai na meruo, bogo na burum̃ara jegi mikulkulu ka jaati nene. 14  +Karina, amila bulunio-govu javukia yebe napano amijukuio amidu bano, a burusuku nonovio a uleule nonovio ajaraluvo den jelelo.
15 Ana bogo na tomu nalo amial vite nalo nei, amerou toru mia amerou toru. Parinio tubo na yetemeriba, tomu na tortoru, tomu na ajukamu ka tomu na mira nalo, sanibaiano nalo, tomu na p̃irilo jikili, naliko bunu kialo tomu na im̃auano nalo, naliko kulo dolu nalo reraio, nalo abiniu abijauia buluvae nalo, aban ka vio nalo na mave ea suku napano mia ala vio sikili ka atuluku eaio. 16  +Bogo na abokar vio nalo nene, mia miroano jo binimei toru lie, ana nalo abio ban puruveru bija suku nalo, aberinavo “Aio-o, kamiu kuvijoru kuvisovko vatitig kumemi, ka siraragiano na naio napano jotano mave ea vio lu naio rijikia re rivokar kumemi, a ka nunu solbouo kiano siniabu naio rijikia re rila lelan kumemi. 17 Legiano toru nei na naljuo kanalo siniabuiano binimei ruei, a kei naio mijikia tumolu rimeul ka bogo na? Makanio, vonganei mia naio rivova laka van kito roviniu.”
+ 6:12 Visi 11:13, 16:18, Mat 24:29; Mak 13:24,25; Luk 21:25 + 6:14 Visi 16:20 + 6:16 Luk 23:30