16
“Cane naace tääpume ai mene jijanininine egä weene ätrunga ne lica apesera. Israela biname cina weebibine teeme irecu ätumuta cabu ca pagege äyecreja. Cuta padare te page tädepi, liba lui cina weebibine budre me pa iglecipesi, teepi apu pa jaangemepi egä, ‘Cine miiji mule ne jewenisi Acejiyame tääpume.’ Teepi naace name pi apu pagege wawena, ingle teepi umle lica ituge Babe piiyepu cane. Yepä cane ai mene naace tääpume jijanininine egä weene cäme mene ngene apecname, ai cina liba pagege äbita.”
Aceji Seemo me Kaakesea
“Cane niinäce ai poto cidi me lica jijipene weebibine, ingle cane weene cama ge. Siige page cane teeme bau me ädenine, lui te cebine itu nätyepuji; yepä weeme nuuja te lica nätemlenige egä, ‘Maane liiyeme ädenite?’ Siige page cane lipu jijanininine weebibine, pui name pi weene ngenecu mäpu gemi. Cane toraca mene jijenininine weebibine, egä ai lui miiji gyene cane weeme bau ca äyeblingtame, ingle cane liba lica äyeblingtenine, piba Aceji Seemo te lica pagege weeme bau me otni weebibine ätityerame. Yepä cane liba äyeblingtenine, cane pa täätyepepene teebine weeme bau me. Siige Ätityerayame te liba pa tädepi, tabe te pagege awabudnäja ai gawecewe biname bime tääpume niiya mule piiyepu ngena gyene conocäco piiyepu Acejiyame te lipu biname bine atrana. Teepi cängena umle lica gemi, niiya mule ngena gyene, ingle teepi cebine lica nätrungenisi. 10 Teepi cängena umle lica gemi, ngena gyene conocäco, ingle cane ädenine Babe bau me, siige weene cebine ingwe ca lica pa näpänepeye. 11 Piiyepu teepi atrana poto cidi me cängena umle lica gemi, ingle ai gawecewe ne lui te ecanenige, teebine uja ituge atrana.
12 Cäme bucurage mene piti nemi weebibine jajanename, yepä page weene ibibi lica gemi umle äbitame. 13 Yepä Aceji Seemo, lui toraca gyene, liba pagege otni, tabe te pa sibiberäjipi iyeta ngena gyene toraca. Tabe teemerage ngii cabu lica pagege iicema, yepä tabe eei mene pa jiicemepi, tabe ngena ituge ätecija. Tabe ciige gwidape poto cidi me pa jijananipi. 14 Tabe te weeme tääpume pagege awaba, egä cane lipu jamyacu apaclyera cama gäne, ingle tabe cäme bau ca ngena mene pa yäätecijanepi, pui mene pa jijananipi weebibine. 15 Iyeta lui cina cäme Babe memi, teepi cuta cämi nemi. Peei name pi cane apu jiicine, egä Aceji Seemo te pa yaacatepi, cane teebine ngena pagege ceera, siige piba weebibine pa jijananipi.”
Mäpu Ngene Atwana te Pa Lateplingtepi Gege Me
16 “Matikäli padare ingwe gaabe ca weene cebine lica page näpänepeye. Cuta puma cita ca matikäli padare ingwe gaabe ca weene cuta cääri cebine page näpänepeye.” 17 Poto abiberäja bägrä cina teemeteme ätemläjinisi egä, “Tabe baa ngena tääpume nijinige egä, ‘Matikolä padare ingwe gaabe ca weene lica page näpänepeye cebine. Cuta puma cita ca matikolä padare ingwe gaabe ca weene cääri cuta page näpänepeye cebine.’ Tabe cuta jiicige egä, ‘Apu gyene, ingle cane Babe bau me ädenine.’ 18 Ngena gyene ingle teeme ai ‘matikäli padare ingwe gaabe ca’ mene tääpume. Mine umle lica gemi, tabe ngena tääpume jiicenige.” 19 Yeesu umle äbitige, egä teepi singi peei poto cidi me ätemlame, siige tabe jejemige egä, “Weene nää pui poto cidi me ngene jotwanininiye, cane lipu jijininine egä, ‘Matikäli padare ingwe gaabe ca weene lica cebine pa näpänepeye. Cuta puma cita ca matikäli padare ingwe gaabe ca weene cuta cääri cebine pa näpänepeye.’ 20 Cane toraca jijenininine, egä weene ele pingeni-tnipi, yepä ätrunga cäco biname cina gege pagege. Weene ngenecu mäpu cama pinajipi, yepä weeme peei ngenecu mäpu te gege me pa lateplingtepi. 21 Magebi te liba bägrä ärngime läbituge, tabe ngenecu mäpu birige, ingle pui padare cabu baborage pita ne jaasicnantuge. Yepä liba bägrä ne jäärnguge, tabe pita ngene jwäätrimaluge, ingle tabe gege birige, bägrä te lipu laplimluge ai gawecewe cabu me. 22 Cuta pepu gyene weeme tääpume, weene page ngenecu mäpu cama gemi, yepä cane weebibine cääri pa jipänipene. Piba weene gege taatu pinajipi, siige nuuja te äblicäco gyene weebibine pui gege uutecra.
23 Pui padare cabu weene cebine lica pagege ätemla nuuja gwidape poto cidi me. Cane toraca jijenininine, egä weene liba ngena tääpume yäätinäruye Babe ne cäme ngii cabu, tabe icärininuge. 24 Weene Babe ne lica ituge ätinera nuuja gwidape tääpume cäme ngii cabu ngälu page. Itinärepeye, siige weene pa jepänepeye piba weeme gege te babo pa läbitepi.”
Yeesu Gawecewe Mule bine Epremalemige
25 “Cane ngene ca agli mene ca bii jijanininine weebibine ai mule poto cidi me. Yepä padare te pa tädepi, cane liba ngene ca agli mene ca lica pagege jajanena weebibine yepä cane pajecurage page jijanipene cäme Babe poto cidi me. 26 Pui padare cabu weene weemämu irecu pa pätumutanipeye Babe bau me cäme ngii cabu; siige cane lica jijenininine, egä cane pagege weeme tääpume irecu ätumuta Babe bau me, 27 ingle Babe te teemämu singi gyene weeme tääpume. Tabe naace popi singi gyene weeme tääpume, ingle weene singi ituge cäme tääpume piiyepu weene ituge ätru-nga, egä cane Acejiyame bau ca tädujine. 28 Cane Babe bau ca tädujine ai gawecewe cabu me, siige page cane ai gawecewe ne sebmalenine, acnenutenine Babe bau me.”
29 Puma cita ca abiberäja bägrä cina Yeesu ne jejisi egä, “Maane siige page pajecurage jiicenenemite, lica ngene ca agli mene ca. 30 Page cine siige umle bäbitinago, egä maane umle gäte iyeta gwidape. Maane niinäce umle läbitute biname cina singi ngena tääpume ätemlame. Peei name pi cine siige jitrungenisi, egä maane Acejiyame bau ca itu tädujite.” 31 Yeesu jejemige teebibine egä, “Weene siige page jitrungeniye. 32 Padare te tädenige – siige uja bii tatyaramtige – weene liba eplidnäreniye weeme yepäyepä bime mete me, cebine taatu nabmaleniye. Yepä cane taatu lica gäne, cäme Babe pisi nyene cane cama. 33 Cane naace name pi weebibine iyeta ai mene bii jijanininine egä weene cäme cabu ca poode ne päpäname. Ai gawecewe cabu weene mäpu bine jääpänanemuye, yepä wälu gone äbita, cane gawecewe mule bine ituge apremela.”