4
Acejiyame piiyepu Keriso Yeesu, lui te cirege budre biname piiyepu ireclota biname bine atrana, cane teeme opo gaabe je ai umle mene naajenine! Ingle Keriso Yeesu te cire tacnenutepi biname bine waadename, cane peei name pi naajenine maane bäärmi agedname, mene jajanename, ngänu gyene miiji padare coo lica. Maane biname bine ätrunga me jewenemepi, egä määme mene lui toraca gyene; maane teebibine eblawäjemepi, kokre ecäremepi, cängena ebiberäjemepi. Padare te tädenige, biname cina liba singi lica ätecijame toraca mene ne Keriso poto cidi me, yepä teepi teeme singi bine pa yääcwetnemepesi, pa jäärngemepesi abiberäja biname bine, teeme singi ibi lui cina yaabiberäjimusi. Teepi toraca mene ne kaake ca pa yääcelyärepesi, pa latatrongäripesi gidä mene ätecijame. Yepä maane te ireire lenajame iyeta padare cabu; näämyemutepi cewe oocanena cabu, määme bäärmi kaakesea jewenepi, piiyepu Acejiyame me kaakesea bägrä te ngena bine wawename, maane iyeta peei bine jewenemepi.
Padare te bii tatyaramtige cane uudi apirame, epu pana Acejiyame ne lipu gwidape ca yiiwäräjusi. Siige padare age sena cane ai ireclota ne abmalame. Cane miijirage cubu itu tiicumene, cäme uuwama ne itu timlitumene, ätrunga ne lica itu sebma-lumene. Siige Acejiyame te cäme daremu ne itu secitumi, siige joomlenige. Pui lui niinäce manu daremu gyene, tabe lui yääcäranemuge iyeta biname bine, lui cina conocäco gemi Acejiyame me opo gaabe je Keriso me kaakesea name pi. Yageyame Yeesu Keriso lui te conocäco atrana biname gyene, tabe te cäme daremu cire näcärepi atrana bimu cabu piiyepu cuta cire yääcäranemepi pui yepä daremu iyeta eei bine, lui cina baborage singi gemi tabe acnenutame.
Mene Timotirage bau me
Ngena ne gone taawenumi, watata tädepi cebine päpäname. 10 Deemas singi läbitepi gawecewe mule tääpume, siige nabmalepi cebine, lädepi Tesalonika me. Kreskes lädepi Galatiya me, piiyepu Taitus lädepi Dalmatiya me. 11 Yepä Luuka taatu sine cane cama. Toomlepi Mareko ne, secanepi aima, ingle tabe miijirage gyene cebine ätityerame. 12 Yepä Tukikus ne cane ituge ätyepa Epeso me. 13 Maane liba tädepi, cäme gäbu gwidape nacanepi, Trooasi je lui saabmalepene Karpus cama. Cäme peba cuta nawademepi, cuta maamoi tääpe cabu lui oogäräneji nawademepi.
14 Aleksanda, laati te gwidape bine jaawenimuge kopa ayana ca, cebine mage niiyarage nawenumi. Yageyame te pagege ceera teeme peei niiya daremu. 15 Maane cängena ire teeme tääpume, ingle tabe magerage mime mene niciseräjipi.
16 Cebine liba ciitacarage atrana puupu me nacanepesi, nuuja te lica nätityärepi, yepä teepi iyeta nabmalepesi cebine. Cane irecu ätumutenine, egä Acejiyame te gone daremu jaawenimuge. 17 Yepä Acejiyame cane cama puga ge, kokre näcärepi cane Miiji Mene iyeta jajanename iyeta Acejiyame umle cäco biname bine, lui puga ge mene iiwana puupu cabu; siige Acejiyame te nasatepi budre cabu ca. 18 Piiyepu Yageyame te pa nasatepi iyeta niiyaniya gwidape cabu ca, siige cängenarage cire nacanepi cabu me, tabe luma mope biname me enajenige. Teebine yaawepyeräjesi iyeteta, iyeteta. Ai mene toraca gyene.
Paulo me Yewo Mene Timoti bau me
19 Prisila teeme rooriye Akwila naabine jaawablepi. Cuta jewablepi Onesiporus ne teeme ingle cama. 20 Eratus Korinito jage, yepä Tropimus ne cane saabmalepene Miletu je, ingle tabe pita cama ge. 21 Ngena ne gone taawenumi, watata tädepi aima, ingwe ca gäbu padare te page tädepi.
Ebulus naawablenige meebine, Pudenus, Linus, Klaudiya piiyepu iyeta poto ätrunga biname lui cina ama, teepi naawablenisi meebine.
22 Yageyame yaanajepi määme seemo cama. Acejiyame me miiji te weeme iyeta bime cabu lenajame.
Cane ngii Paulo. Siige cäme mene ngälu peese.