Primera carta de
SAN PEDRO
1
Dios ĩ beseriarãre Pedro ĩ ucacõare queti
1-2 ¿Ñati mʉa, Dios ĩ beseriarã? ¿Ponto sitajʉ, Galacia sitajʉ, Capadocia sitajʉ, Asia sitajʉ, Bitinia sitajʉ ñabaterã jediro, ñati mʉa? Adi queti mʉare ucaja yʉ. Gajerorijʉ mʉa ñabateboajaquẽne, Dios ĩ ñarojʉ ñaja mʉa ñarotijʉ. To bajiri ĩ ocare bʉto tʉoĩarã ñari, adi macarʉcʉroana rãca ñaboarine, ĩna tʉoĩarore bajiro tʉoĩarã me ñarãja mʉa. Tirʉ̃mʉjʉ, “Ĩna ñarʉarãma yʉ rĩa bajiro bajirã” Dios ĩ yimasire ñajare, to bajirone bajiaja mʉa. To bajiri, “Rojose mana ñaama” mʉare yiĩarʉ, Esp'iritu Santore mʉare cõañumi. To bajicõari, Jesucristo ocare cʉdirãja mʉa. To bajiro yiyumi, rojose mʉa yisere ĩ macʉ sʉorine ĩ masiriorũgũrotire yigʉ.
Mʉare quẽnarotigʉ, Diore ado bajise mʉare sẽnibosaja yʉ: “Bʉtobʉsa quẽnase ĩnare cõaña”, mʉare yisẽnibosarũgũaja yʉ. “Yʉ sʉori yʉ jacʉ quẽnaro ĩ yise quetire gãjerãre gotimasiorʉcʉja mʉ” yigʉ, yʉre cũcami Jesucristo. Yʉ ñaja Pedro, adi quetire mʉare ucagʉ.
“Mani rijato bero, tudicaticõari, Diorãca quẽnaro variquẽnacõa ñarũgũrʉarãja”, yire queti
Mani ʉjʉ, Jesucristo jacʉ, bʉto manire maigʉ̃ ñari, rojose mani yisere “Yirẽtobosato” yigʉ, manire rijabosarotiyumi. Ĩ rijato bero, ĩre tudicatioyumi. To bajiro ĩ yire ñajare, Jesúre ajitirʉ̃nʉrã, Esp'iritu Santo sʉorine Diorãca quẽnaro ñacõari, ĩ bojarore bajiro yirã ñaja mani. To bajicõari, mani rijato bero ĩ rãca quẽnaro ñacõa ñarũgũrona ñari, “Quẽnaro yaja mʉ”, Diore ĩre yito mani. To yicõari, ĩ gotiriarore bajiro õ vecajʉ bʉto quẽnase manire Dios rĩare bajiro bajirãre yayiroti me manire ĩ ʉjorotire tʉoĩavariquẽnaja mani. Ĩ macʉre ajitirʉ̃nʉrã mani ñajare, ĩ masise rãca manire quẽnaro coderũgũgʉ̃mi, ĩ ñarojʉ ejacõari, ĩ rãca quẽnaro mani ñarũgũrotire yigʉ. To yicõari, adi macarʉcʉro ti jedirirʉ̃mʉ ti ejaro, ĩ tʉoĩariarore bajiro yigʉ, jediro quẽnaro manire ĩ yirũgũsere, to yicõari, õ vecaye manire ĩ ʉjorotire quẽne masiojeocõarʉcʉmi.
Tire tʉoĩacõari, adigodojʉ rojose tãmʉorã ñaboarine, Dios tʉjʉ quẽnase mani bajirotire tʉoĩa yurã ñari, bʉto variquẽnaroti ñaja manire. Rojose tãmʉoboarine, Jesucristore mani ajitirʉ̃nʉcõa ñajama, “Ĩre ajitirʉ̃nʉrã masu ñaja” yiĩorã yaja mani. Oro vaja cʉtiro rẽtoro vaja cʉtiaja Jesucristore mani ajitirʉ̃nʉse. Orojʉama, jedise ñaja. “¿Oro masu ñati?” yirã, asioĩama ĩna. Tire bajiro bajiaja Jesucristore mani ajitirʉ̃nʉse quẽne. “Yʉ macʉre ajitirʉ̃nʉrã masu ñati ĩna” yiĩarʉ, rojose mani tãmʉosere yirẽtobosabecʉmi Dios. To bajiri rojose tãmʉoboarine, Jesucristore mani ajitirʉ̃nʉcõa ñajama, “To cõrone tudivarʉcʉmi yʉ macʉ” Dios ĩ yitʉoĩariarʉ̃mʉne, “Yʉ ejarẽmose rãca quẽnaro yicajʉ mʉa”, manire yivariquẽnarʉcʉmi Dios. To bajiro yigajanocõari, rʉ̃cʉbʉoriajʉ manire rojorʉcʉmi.
Jesucristore ĩabetiriarãja mʉa. To bajiboarine ĩre mairãja mʉa quẽne. Adirʉ̃mʉri quẽne ĩre ĩamena ñaboarine, ĩre ajitirʉ̃nʉrã ñari, quẽnaro variquẽnarãja mʉa. Dios tʉana ĩna variquẽnarore bajiro bʉto variquẽnarã ñari, mʉa variquẽnasere rẽtobʉsaro gotirʉaboarãja mʉa. To bajiboarine, gotmasimenaja. Quẽnase mʉare ĩ ʉjorotire, “To bajirone yirʉcʉmi” yitʉoĩarã ñari, to bajirone bajirãja mʉa.
10 To bajiro quẽnaro Dios manire ĩ yirotire gotiyuma tirʉ̃mʉana, Diore gotirẽtobosariarã. Quẽnagʉ̃ ñari, manire ĩamaicõari, quẽnaro ĩ yirotire gotiboarine, bʉtobʉsa tire masirʉaboayujarã ĩna. To bajiri Diore ĩna gotirẽtobosarere quẽnaro buecõari, bʉto tʉoĩarũgũñujarã ĩna. 11 Esp'iritu Santore sʉorine Cristo ĩ bajirotire tʉoĩa gotimasiñuma. Bʉto rojose ĩ tãmʉoro bero, quẽnaro ĩ yirotire tʉoĩa gotiyuma. Tire gotiriarã ñaboarine, “To cõro ñaro bajirʉaroja ti. To bajiro bajicõari, bajirʉaroja” yimasirʉarã, ĩna gotisere buecõari, tʉoĩarũgũboayujarã ĩna. 12 Tire quẽnaro masibetiboarine, Dios sʉorine ado bajiro tʉoĩañujarã ĩna: “Tire ĩamenaja mani. Mani beroana ĩarʉarãma”, yitʉoĩañujarã ĩna. “Mani beroana” ĩna yijama, manirene gotirã yiyuma. Cristo ĩ rijabosare sʉorine quẽnaro Dios ĩ yise queti goticudirimasa, yʉa gotimasiosene ñaja Diore ĩna gotirẽtobosare. Tire yʉa gotimasiorotire yigʉ, Esp'iritu Santore cõañumi Dios. Ti oca quẽnase ti ñajare, bʉto ajimasirʉarũgũrãma ángel mesa.
“Quẽnase rĩne yiroti ñaja”, Pedro ĩ yire queti
13 Ti ocare quẽnaro ajimasirã ñari, Cristo ĩ tudiejarirʉ̃mʉre quẽnaro Dios ĩ yirotire tʉoĩa tʉjamenane, tocãrãcajine mani yirotire quẽnaro tʉoĩarũgũroti ñaja. 14 Dios rĩare bajiro bajirã ñari, Cristo ocare mʉa masiroto rĩjoro, rojose mʉa yirũgũriarore bajiro yibeticõari, ĩ bojarore bajirojʉa yirũgũroti ñaja. 15 Dios, quẽnase rĩne yigʉ, “Yʉ rĩa ñarʉarãja mʉa” ĩ yire ñajare, ĩre bajiro quẽnase rĩne yirũgũroti ñaja. 16 Ado bajiro gotiaja Dios ocare masa ĩna ucamasire: “Quẽnase rĩne yigʉ ñaja yʉ. To bajiri quẽnase rĩne yirũgũña mʉa quẽne”, yigotiaja.
17 Gajeyerema, ado bajiro mani yigʉ ñaboarine, masa jediro mani yisere ĩabeserocʉ ñaami. Ĩ ĩabesejama, “Ãnoama rojose yirã ĩna ñaboajaquẽne, quẽnaro ĩnare yirʉcʉja yʉ”, yibetirʉcʉmi. To bajiri, Diore “mani jacʉ” mʉa yijama, rʉ̃cʉbʉose rãca ĩre yicõari, quẽnase rĩne yirũgũroti ñaja. 18 Tirʉ̃mʉjʉ mʉa ñicʉa rojose ĩna yimasiriarore bajiro yirũgũriarã ñaboayuja mʉa maji. “Tire yitʉjacõari, quẽnaro Dios ĩ yirona ñato” yigʉ, rojose mani yise vaja manire rijabosayumi Cristo. Jẽre Cristo manire ĩ vaja yibosarere masirãja mʉa. Gajeyeũni yoaro ñabeti, gãjoa rãca me vaja yibosayumi. 19 Rojose yiĩabecʉ ñari, ĩ rijare sʉorine, jediro rojose mani yire, mani yirotire quẽne manire vaja yibosayumi Cristo. 20 Adi macarʉcʉro Dios ĩ rujeoroto rĩjorojʉ, tire manire ĩ vaja yibosarotire tʉoĩacõari, ĩ macʉre ĩ cõarotire tʉoĩamasiñuju Dios. To bajiri adi macarʉcʉro tʉsarirʉ̃mʉri manire rijabosagʉ ejayumi Cristo. 21 “Manire rijabosayumi Cristo” yirã ñari, Diore ajitirʉ̃nʉaja mani. Cristore catiocõari, ĩ tʉ rʉ̃cʉbʉoriajʉre ĩre rojoyuju Dios. To bajiro ĩ yire ñajare, “Ĩ gotiriarore bajirone quẽnaro manire yirʉcʉmi Dios”, ĩre yitʉoĩavariquẽnarãja mʉa.
22 “Yʉ macʉre ajitirʉ̃nʉña” Dios ĩ yirere cʉdiriarã ñaja mʉa. To bajiro bajirã ñari, tirʉ̃mʉjʉ rojose mʉa yirũgũre, mʉa yitʉjabetire yitʉjacõari, socamenane sĩgʉ̃ rĩare bajiro quẽnaro gãmerã mairoti ñaja. To bajiri bʉtobʉsa mʉa gãmerã mairotire bojaja yʉ. 23 Adirʉ̃mʉrirema, quẽnasejʉare mani tʉoĩarotire Dios ĩ ĩsiriarã ñari, quẽna gãme ruyuarãre bajiro bajirãja mʉa. Gajerodori ĩ oca ti vasoabetirotire bajiro mʉa quẽne bajireacõari bero mʉa caticõa ñarotire yigʉ, ĩ catisere ĩ ĩsiriarã ñarãja mʉa. 24 Dios ocare masa ĩna ucamasire ado bajiro ti gotijare, to bajiro yaja yʉ:
“Muiju ĩ jiado, bʉto asirone, ta sĩnicoacajʉ. Go quẽne, sĩniyayicoacajʉ. To bajiri quẽnase ruyuboacati manicajʉ. Tire bajirone bajirãma masa quẽne. Yoaro mene bajireacoarʉarãma.
25 To bajiboarine, mani ʉjʉ ocajʉama ñacõa ñarũgũrʉaroja”, yigotiaja Dios ocare masa ĩna ucamasire.
“Mani ʉjʉ oca” ti gotise, Cristo sʉorine quẽnaro Dios ĩ yise quetire, mʉare gotimasiore ñaja.