2
“Yʉ macʉre ajitirʉ̃nʉña” Dios ĩ yirere cʉdiriarã ñari, jediro rojose yibetirũgũroti ñaja. Adi ũnire yibetirũgũña mʉa: Gãjerãre yitobesa. Socabesa. Gãjerãre, “Quẽnaro ñaama”, ĩnare yiĩatebesa. Gãjerãre rojose ñagõmacabesa. 2-3 Bʉtobʉsa Dios ocare ajivariquẽnacõari, ti gotirore bajiro yirʉa tʉoĩarũtuaroti ñaja mʉare. Sũca bʉto ũjurʉagʉre bajiro tire yirʉa tʉoĩarũtuaroti ñaja. To bajiro mʉa yijama, “Quẽnaro manire yami Dios” yimasirã ñari, quẽnabʉsaro ĩ bojarore bajiro yirũtuarʉarãja mʉa. To bajiro mʉa yijama, Dios tʉjʉ quẽnaro ñacõa ñarũgũrʉarãja.
“Gʉ̃ta ñamasuricare bajiro bajigʉ ñagʉ̃mi Cristo”, yire queti
To bajiri, mani ʉjʉre Jesucristo, mani catirotire manire ĩsigʉ̃re quẽnaro ajitirʉ̃nʉcõa ñaña. Ĩne ñaami masa vi quẽnorã gʉ̃ta ĩna cũsʉorica, ñamasuricare bajiro bajigʉ. Ĩre bʉto ĩatecama masa. Ĩre ĩna ĩateboajaquẽne, Diojʉama, “Ñamasugʉ̃ ñarʉcʉmi”, ĩre yiyumi. To bajiro yigʉ ñari, mʉare quẽne Jesucristore ajitirʉ̃nʉrã rãcana mʉa ñajare, Dios ya vire gʉ̃ta ĩ jeomʉjavasere bajiro bajiaja mʉa. To bajicõari, ti vi ñarã, quẽnase rĩne yirã, paiare bajiro bajiaja mʉa. To bajiri, Esp'iritu Santo sʉori Dios ĩ ĩavariquẽnasere yiñaña. Isa'ias ĩ ucamasire Dios oca ado bajiro ti gotijare, Jesucristo sʉorine Dios ĩ quẽnorivire bajiro bajiaja mʉa:
“Sión vãme cʉti maca ñarica gʉ̃ta, gajea gʉ̃ta rẽtoro quẽnaricare bajiro bajirocʉre cũrʉcʉja yʉ. Ĩre ajitirʉ̃nʉrãjʉama, yʉ goticatore bajiro ĩnare quẽnaro yʉ yirũgũjare, ‘Ĩ yirore bajiro yigʉ ñagʉ̃mi’ yʉre yivariquẽnarʉarãma”, yigotiaja Dios ocare masa ĩna ucamasire, Cristore Dios ĩ gotirere yiro.
To bajiri, Jesucristore ajitirʉ̃nʉrã ñari, ĩre bʉto maiaja mani. Gãjerã, ĩre ajimenajʉarema, Dios ocare masa ĩna ucamasire ti gotirore bajiro bajiaja. Ĩnarema, gʉ̃ta ĩna rocariare bajiro bajiami Jesús. Ado bajiro gotiaja ti:
“Gʉ̃ta rãca vi quẽnorimasa coja gʉ̃tare rocarãma ĩna. Ĩna rocaria ñaboarine, gajea gʉ̃ta rẽtoro quẽnarica ñarʉaroja tia. Tia gʉ̃ta sʉorine quẽnarivi quẽnorʉcʉmi Dios. Tia manijama, quẽnomasibetibogʉmi”, yigotiaja Dios ocare masa ĩna ucamasire.
To yicõari, gajeye Dios ocare masa ĩna ucamasire “Gʉ̃ta masa ĩna jʉata quedirotiare bajiro bajiami Jesús” yigotiro yaja.
“Coja gʉ̃ta, ĩna jʉata quedirotiare bajiro bajirocʉre cũrʉcʉja yʉ”, yigotiyuja ti.
To bajiro ti gotijama, Cristo ocare ajimena ñari, ĩna rijato berojʉ rojose ĩna tãmʉotʉjabetirotire yiro yaja. “To bajiro bajirʉarãma” Dios ĩ yigotiriarore bajirone bajirʉarãma.
To bajiro bajirona me ñaja mʉajʉama. Dios sʉorine ĩ macʉre ajitirʉ̃nʉcõari, ĩ yarã ñaja mʉa. Dios, mani ʉjʉre rʉ̃cʉbʉorã, ĩ bojarore bajiro quẽnaro yirũgũrã ñaja mʉa. Ĩ sʉorine cojo masare bajiro bajirã ñari, ĩ bojasere yirã ñaja. Rojose mʉa yisere ĩ macʉ ĩ vaja yijeobosare ñajare, Dios yarã ñaja mʉa. “Ñajediro quẽnaro yʉ yisere gãjerãre gotiato” yigʉ, “Yʉ yarã ñarʉarãja”, mʉare yiyumi. Diore mʉa ajitirʉ̃nʉroto rĩjorojʉ, ĩre masimena ñari, vãtia ʉjʉ ĩ bojasere yirã ñaboayuja mʉa maji. To bajiro yirã mʉa ñaboajaquẽne, mʉare ĩamaicõari, quẽnaro ĩ yire ñajare, ĩre masirã ñari, rojose yitʉjacõari, Dios ĩ bojasejʉare yirã ñarãja mʉa. 10 Tirʉ̃mʉjʉ Dios ĩ ĩamaimena ñañuja mʉa maji. To bajiri, sĩgʉ̃ rĩare bajiro ñabesuja mʉa maji. Adirʉ̃mʉrirema ĩ masune quẽnaro ĩ yijare, ĩ yarã ñarãja mʉa yuja.
“Dios ĩ bojase rĩne yirũgũña”, yire queti
11 Yʉ mairã, adigodojʉ ñarã yoaro me catiñarona ñaja mani. To bajiboarine õ vecajʉ Dios tʉjʉ ñaja mani ñacõa ñarũgũrotojʉama. To bajiro bajirona ñari, rojose mʉa yirʉa tʉoĩasere yibetirũgũña. Rojose mʉa yirũgũjama, Diore mʉa ajitirʉ̃nʉboasere yitʉjarã ñari, rojose yiecorʉarãja. 12 Diore masimena vatoajʉ ñarã ñari, quẽnase rĩne yirũgũña, “ ‘Rojose yama’ gãjerãre yi ocasãroma” yirã. Quẽnase rĩne mʉa yicõa ñasere ĩariarã ñari, “Mʉ sʉorine quẽnaro yirũgũcama”, Diore yirʉarãma, masare ĩ ĩabeserirʉ̃mʉ ti ejaro.
13-14 Roma macagʉ ʉjʉ ñamasugʉ̃, ĩre cʉdirũgũña mʉa. Ĩre moabosarãre quẽne cʉdirũgũña. “Rojose yirãre rojose ĩna yise vaja rojose yʉre yibosato” yigʉ, to yicõari, “Quẽnaro yirãre quẽnaro ĩna yise vaja quẽnaro yʉre yibosato” yigʉ, ĩnare cũgʉ̃mi ʉjʉ ñamasugʉ̃. Õ vecagʉ, mani ʉjʉre quẽnaro ĩna rʉ̃cʉbʉorotire bojarã ñari, quẽnaro ĩnare cʉdirũgũña mʉa. 15 Diore ajimena, mʉare rojose ĩna ocasãrere ajicõari, “Socase ñaja” ʉjarã ĩna yitʉoĩarotire yigʉ, quẽnase rĩne mʉa yirũgũsere bojaami Dios.
16 Ado bajiro ti bajijare, Dios ĩ bojasere yirũgũroti ñaja: Rojose mani yiboajaquẽne, manire masirioyumi Dios. To bajiro ĩ yire ñajare, “Rojose mani yijama, no yibeaja”, yitʉoĩaroti me ñaja. Ado bajirojʉa tʉoĩarũgũroti ñaja: “Manire maigʉ̃ ñari, rojose mani yirere masirioyumi Dios. To bajiri, mani quẽne, ĩre mairã ñari, ĩ bojasejʉare yirʉarãja”, yitʉoĩarũgũroti ñaja. 17 Masa jedirore rʉ̃cʉbʉoroti ñaja. Gãjerã Jesucristore ajitirʉ̃nʉrãre quẽne mairũgũroti ñaja. “Ĩre mani cʉdibetijama, manire ĩavariquẽnabecʉmi Dios” yitʉoĩarã ñari, ĩ bojarore bajiro yirũgũña. To yicõari, Roma macagʉ ʉjʉ ñamasugʉ̃re quẽne quẽnaro rʉ̃cʉbʉorũgũña.
“Rojose ĩre yirãre Cristo ĩ gãmebeticatore bajiro gãmebetiroti ñaja”, yire queti
18 Mʉa, gãjerãre moabosarã, mʉa ʉjarãre ajirʉ̃cʉbʉocõari, ĩna rotisere quẽnaro cʉdirũgũroti ñaja. Quẽnaro yirã ĩna ñajama, ĩna ñabetijaquẽne, ĩna rotisere quẽnaro cʉdiroti ñaja. 19 Cojojirema sĩgʉ̃ rojose ĩ yibetiboajaquẽne, “Rojose yiyuja mʉ” ĩre yitʉoĩacõari, rojose ĩre yigʉmi ĩ ʉjʉ. To bajiro ĩ yiboajaquẽne, ĩre moabosarimasʉjʉa, Dios ĩ bojarore bajiro yigʉ ñari, ĩ gãmebetijama, “Quẽnaroja”, yirʉcʉmi Dios. 20 Rojose mʉa yijama, to bajiro mʉa yise vaja rojose mʉare yigʉmi mʉa ʉjʉ. To ĩ yiro bero, “Rojose mani yijare, to bajiro yimi” yimasirã ñari, ĩre gãmebetirʉarãja. To bajiboarine, quẽnaro mʉa yiboajaquẽne, rojose mʉare ĩ yijama, rojose tãmʉoboarine, gãmebetirʉarãja mʉa. To bajiro mʉa bajise ñaja Dios ĩ ĩavariquẽnase. 21 To bajiro mʉa bajirotire yigʉ, “Yʉ rĩa ñaña”, mʉare yirimi Dios. Cristo quẽne, manire rojose tãmʉobosagʉ ñaboarine, gãmebeticami. To bajiro ĩ bajicati ti ñajare, ĩre bajiro bajiroti ñaja manire quẽne. 22 Cojojirema rojose yiĩabeticami. Ñimʉjʉare yitobeticami. 23 Masa ĩre ĩna tud'iboajaquẽne, ĩnare tud'igãmebeticami. Rojose ĩre ĩna yirone, “Yʉre rojose mʉa yise vaja rojose mʉare yirʉcʉja”, ĩnare yibeticami. Ado bajirojʉa tʉoĩacami: “Dios ñaami, masa rojose ĩna yise vaja rojose ĩnare yigãmerocʉma. To bajiro ĩ yijama, quẽnaro riojo yirʉcʉmi”, yitʉoĩacami. 24 To bajicõari, yucʉ́tẽrojʉ ĩre ĩna jaju sĩarone, rojose mani yise vaja, manire rojose tãmʉobosacami, rojose yibeticõari, quẽnasejʉare mani yirotire yigʉ. 25 Tirʉ̃mʉjʉma Diore ajimena ñari, oveja codeecobeticõari, ĩna mavisiacudirore bajiro bajiyuja mʉa maji. Yucʉrema, Cristore ajitirʉ̃nʉrã ñari, oveja codeecorãre bajiro bajiaja mʉa.