Na Kekeda Laa Sa Bol Fua Konia Manata Mamana 'I Kolose
Kolose, nia ta maefera baita lau guu 'ana bali lolofaa 'i 'Eisia. Too 'i 'Efesas ka lea kau bali tae lana sato uria maefera nai, nia 160 kilomita. Alamia sa Bol 'i tala'ana nao lea si dao guu 'i Kolose. Sui ta, si kada nia too 'ua 'i 'Efesas ne nia falea tai waa ni rao nia ki fua lea daka faarongo 'ana si Faarongoa Diana nee 'ana maefera nai. Si kada sa Bol nia kedaa buka nee, nia too laona lookafo 'i Rom.
Tai toolangaidooa garo ne ruu mai matangana konia manata mamana nai 'i Kolose. Bali 'ana toaa toolangaidoo garo ki kera na toaa Gris ne da saea fua kristin ki uri kera daka foosia 'ensel ma anoedoo ne too 'ana tetedea ki. Ma ta bali 'ana toolangaidoo suke, kera waa Diu ne saea waa ki tiifau kera daka roo na mone 'ana birangaa sa Mosis ma na 'iri'unga lae, ma fua faa abu lana fanga 'oro faasia Kristin ki fua 'ani lana lae.
Iuka sa Bol ka kekeda fuada ka bae suusia toolangaidoo 'uri nai ki. Nia saea ne sa Kraes ne saungainia doo ki tiifau 'ana molaagali nee, ma sulia raoa sa Kraes lau 'ada ne God ka faolomainia waa 'ana molaagali ki daka lea mai siana. Ka 'uri nai, lea kolu manata mamana 'ana Kraes, Ni nia gwana ne tii kula ne God faamauri kolu ai.
'Inifuui baee ki lao buka ne:
Mauria mamane ma raoa sa Kraes 1:1—2:19
Mauria falu, kada kolu manata mamana 'ana Kraes 2:20—4:18
1
Sa Bol bae kwaifamanatai diana fua toaa manata mamana ki 'i Kolose
Nau sa Bol, na 'aboosol nia sa Disas Kraes sulia doori lana God, fainia waafuta kia sa Timotii, kaaria miri kekeda kau fuamolu. Kaaria bae diana kau fuamolu toaa God ki ne molu nii 'i Kolose. Ni kamolu bara waisaasina kaaria ki, suli molu uu ngasi 'ana manata mamana lae 'ana sa Disas Kraes.
Alu God na Maa kolu nia kwai'ofei 'ana fuamolu ma ka falea 'ana aroaroe fuamolu.
Foa laa 'ana tango lae
'Ana si kada ki sui guu ne kaaria miri foa fuamolu, kaaria miri tangoa God na Maa nia sa Disas Kraes na Aofia kolu fuamolu. Kaaria miri tangoa God, suli kaaria miri rongoa ne molu manata mamana naa 'ana sa Disas Kraes ma sulia na liosaua kamolu fua toaa God ki sui guu. Aia, 'ana si kada kamolu safali rongo si baea mamana ne kera saea sulia Faarongoa Diana nee, kamolu molu ka manata mamana ai, ma molu ka liosau 'ana toae ki, suli kamolu molu too kwaimaasi maasia na doo diana neki God 'e taingainia fuamolu 'i salo. Na Faarongoa Diana nai ka tagalo fua toaa 'oro ki 'ana kula 'e'ete ki sui laona molaagali, ma ka adea toaa 'oro ki daka ilia doo diane ki. Na doo nai ne fuli 'i matangamolu 'ana si kada ne molu safali rongoa Faarongoa Diane nee ma molu ka saitomana liosaua God. Sa 'Ebafras, na waa bae nia faarongo kamolu 'ana Faarongoa Diane nee, nia na waa kwaimani diana kameli 'asia naa. Nia na waa rao diana fua sa Disas Kraes fai kaaria, ma nia ka rao diana 'i matangamolu lau guu. Sa 'Ebafras ne faarongo kaaria sulia liosaua kamolu fua toaa ne kera manata mamana ki. Anoedoo Abu nia falea naa liosaua nai fuamolu.
'Ita 'ana si kada kaaria miri rongo suli kamolu 'uri nai, kaaria miri ka 'abarua 'ana foa lae uri God ka faatainia si doo ne nia dooria molu kai ilia ki, ma na Anoedoo Abu ka 'adomi kamolu uri molu ka manata 'o'olo ma molu ka filoa kwaidooria nia ki. 10 Kaaria miri foa 'uri nai, uri na tooa kamolu ka lea sulia doori lana Aofia, ma ka faadiana nia, ma molu ka bobola uri ili lana raoa diana 'e'ete ki sui gwana, ma uri molu ka saitomana God 'e diana 'asia naa. 11 Nau ku gania God uri nia ka faatetede kamolu 'ana tetedea baita nia, uri molu ka bobola uri ngangata lae 'ana tasi doo boroi 'ana fainia mamarato lae. Ma molu ka ele, 12 ma molu ka tangoa God na maa kolu ne nia adea molu ka bobola uri tango lana fua doo neki nia taingainia ki 'i salo fua toaa nia ki. 13 God lafu kolu naa faasia na 'initoaa 'ana rorodoa lae ne sa Saetan 'inito ai, ma God nia ka talai kolu 'i laona 'initoaa 'Alakwa nia ne nia liosau 'ani nia. 14 Ma na 'Alakwa nia ka manata lukea naa abulo ta'aa laa kolu ki ma ka olitai kolu faasia sa Saetan.
Kraes nia baita tasa
15 Kraes nia lea mai kolu ka suana naa. Nia na nununa naa God, God ne 'afitai kolu ka suana 'ana maa kolu. Ma Kraes naa ne gwaungai 'ana doo neki sui guu God nia saungainida ki. 16 Sa Disas Kraes nia rao kwaimani fai God 'ana si kada nia saungainia doo ki sui gu 'i salo ma 'i ano, ma na doo ki sui guu ne kolu suai, ma doo ki sui guu ne nao kolu si suai, ma na anoedoo ki ne da rigita ma daka gwaungai ma daka 'inito. 'Ana sa Disas Kraes, God nia saungainia doo ki sui guu, ma God ka saungai kera fua sa Disas Kraes. 17 Kraes nia safali too 'ua naa sui fatai na doo ki sui guu, ma na doo ki sui guu ka too diana sulia nia gwaungai faafida. 18 Sa Disas Kraes naa ne gwaiwane fua nonina. Ma na toaa ne kera manata mamana 'ani nia, kera naa ne nonina, ma nia ka falea mauria fuada. Nia na waa totoonao ne God tatae nia faasia maea, uri nia ka talingai ka tasa faafia na doo ki sui guu. 19 Sa Disas nia usulia sui naa God, suli nia ne doori lana God. 20 Ma 'ana sa Disas, God nia olitainia na doo ki sui gu mai 'i ano ma 'i salo fuana. God ka saungainia na aroaroe naa 'ana mae lana sa Disas 'ana 'airarafolo.
21 'Ana si kada 'i nao, kamolu too tau faasia God ma molu ka malimae lau guu 'ani nia nunufana abulo ta'aa lae ma na manata laa garo ki ne kamolu ilia. 22 Sui boroi 'ana, 'i tari'ina suli ne Kraes nia liaewane ma ka mae, God nia ka saungainia aroaroe fai kamolu. God nia ade 'uri nai uri molu ka sakwadoloa fasi ta'aa lae, ma ka nao ta wane si sae kamolu faafi tasi doo ta'aa 'ana si kada God nia talai kamolu mai 'i naofana. 23 Nia kai 'uri nai, lea kamolu molu ngasi 'ana manata mamana laa kamolu 'ana sa Disas Kraes, molu ka uu ngasi 'ana fiitooa kamolu ki 'ana doo ne kamolu rongoa sulia Faarongoa Diana nee. Na Faarongoa Diana nai ne kera bae sulia sui naa fua toaa 'oro laona molaagali. Aia, nau sa Bol lau guu ne ta wane ni rao 'ana faatalongai lana si Faarongoa Diana nee.
Raoa sa Bol fua toaa manata mamana ki
24 'I tari'ina, nau ku ele sulia ku nonifii na 'akua fua 'adomi lamolu lae. Laona noniku, nau ku nonifii mala 'ana Kraes bae nia nonifii. Na nonifiia nee nau ku nonifii ai uria na konia manata mamana ne na nonina Kraes. 25 God ne fili nau fua rao lae fua toaa manata mamana ki. Na raoa nau naa ne toolangai lana sui guu na bae lana God fuamolu. 26 Si kada 'i nao, God nao si faatai folaa 'ana si Faarongoa nee. Sui boroi ma 'i tari'ina nee, nia faatai folaa na ai fua toaa nia ki. 27 God nia manata ele ka faatainia fuakolu toaa nia ki, ne si Faarongoa nai nia doo fua toaa nao lau Diu ki lau guu. Ma si Faarongoa nai ne sa Disas Kraes nii naa 'ani kolu. Ma suli nia 'uri nai, kolu saitomana kolu kai 'inito fai God.
28 'Uri nai, kaaria miri ka faatalongai sulia sa Disas Kraes fua toae ki sui guu. Kaaria miri toolangaidoo 'ana toae ki sui guu sulia Kraes, ma miri ka ili 'uri nai uri kera daka lea suli nia. Kaaria miri ade 'uri nai 'ana liotooa ne kaaria miri too ai. Kaaria miri ade 'uri nai uri miri ka talaia toae ki sui guu sia God, ne kera toaa manata lada 'e ngado 'ana sa Disas Kraes. 29 Nau ku rao rigita ma ku sasi ngangata 'ana tetedea baita ne sa Disas Kraes falea fuaku, uri nau ku ilia raoa neki.