Na Kekeda Laa Nia Sa Diud
Sa Diud toolana sa Disas ne nia kedaa leta kukuru nee. Sa Diud nia dooria faamanatai lana toaa manata mamana ki daka fiia toaa toolangaidoo susuke ki. Nia saea kera toaa ta'ae, ma God kai kwae kera. Toaa Kristin ki nao dasi rongokwaisulii 'ana toolangaidooa kera ma nao 'ana birangaa kera ki.
1
Nau sa Diud na wane rao sa Disas Kraes ma ni nau toolana sa Demes. Nau ku kekeda kau fuamolu toaa ne God na Maa nia fili kamolu ma ka liosau 'ani kamolu, ma sa Disas Kraes ka lio suli kamolu.
Alu God nia kwai'ofei fuamolu ma ka falea 'ana aroaroa ma na liosaua nia fuamolu.
Toaa toolangaidoo suke ki
Toaafuta diana nau ki 'ae, 'ana kada sui naa nau ku dooria 'asia naa kekeda lae kau fuamolu sulia faamauri laa ne God faamauri kolu ai. Ma sui 'i tari'ina nau ku dooria kwai kekeda sulia tasi doo 'e'ete lau gwana fuamolu. Ma ni nau ku dooria kwai bae fifii uri molu ka uu ngasi suusia na toaa ne da sasi uria bulasi 'e'ete lae 'ana toolangaidooa mamana nee God nia falea fuakolu toaa nia ki. God nia fale dangatai 'ana toolangaidoo lae fua si kada ki sui guu, ma nao nia si dooria ta wane ka talana toolangaidooa mamana nai. Nau ku saea si doo nai suli tai wane ne nao dasi manata mamana 'ana God, kera da lea mai, daka kwaimani fai kamolu. Ma daka saea kera manata mamana, ma sui kera daka talana toolangaidooa mamane sulia liosaua nia God, uri ka ilia na ooe lae ka lio mala 'ana sae nia doo diane gwana. Ma nao kera dasi manata mamana 'ana sa Disas Kraes. Nia taifilia naa ne wane gwaungai kolu ma na Aofia kolu. Aia, na Kekeda laa Abu nia bae 'uana mai sulia kwakwaea kera toaa 'uri nai ki.
God nia kwaea toaa abulo ta'aa
Na doo ne nau ku bae sulia, kamolu sui guu molu saitomana sui naa. Sui boroi 'ana, nau ku saea lau kau fuamolu uri nao molu si manata buro ai. 'Ana si kada 'ua, God nia 'adomia toaa nia ki uri daka tafi faasia fera 'i 'Isib. Ma 'i burina ne kera da lea faasia 'i 'Isib, God nia ka saungia ta bali 'ani kera toaa nia ki ne nao dasi manata mamana 'ani nia. Molu ka manata sulia na 'ensel ki 'i salo 'ana si kada 'ua. Ta bali 'ani kera da dooria da kai 'inito talua doo neki God nia falea fuada, 'i seeri kera daka lea faasia kula ni too laa mamana kera. Uri maana kera ade 'uri nai, God ka alu kera lao lookafo rorodoa. Ma nia ka kani faafida 'ana seni ne 'afitai ka fura. Ma ni kera daka too 'uri nai maasia fa Sato ne kai dao mai uri God ka falea kwakwaea fuada. Molu ka manata lau guu sulia na toaa baki da too lao maefera baki 'i Sodom ma 'i Gomora, ma 'ana maefera kakalida ki. Kera mala lau guu na 'ensel baki, suli da too lau guu 'ana ooe lae ma na too lada ka ta'aa 'asia naa. Wela wane ki 'i seeri da ooe fai keni ki ma daka ooe lau guu fai kera wela wane ki lau gwana 'i tala'ada. Ma uri maana si doo nai, God ka falea kwakwaea 'ana ere totoo firi fuada. Doo nai nia mala 'ana kwai faamauri laa nia God fua toae ki sui guu uri si kada ne kai lea mai, ne nia kai falea na kwakwaea 'uri nai.
Talafana lau guu toaa ne da toolangaidoo susuke 'i matangamolu ki nai. Kera da ilia naa doo ta'ae ki 'ana nonida, ma daka saea kera ade sulia naa tee ne kera suai 'ana maleubolea kera ki. Ma ni kera daka ote kera 'ada 'ana 'inito laa nia God, ma daka bae burongotoli 'ana 'ensel 'initoe ki 'i salo. Ma sa Maekol na 'ensel baita bae boroi, nia nao si ilia guu tasi doo 'uri nai. Sui 'ana si kada sa Mosis nia mae, sa Maekol ma sa Saetan daru ka olisusuu uri sae tii 'ani keerua ne kai ngalia noni sa Mosis. Ma sa Maekol boroi ka nao si noniraa guu fua bae burongotoli lae 'ana sa Saetan. Nia bae gwana 'urii, “God nia kai ngatafi 'oe.” 10 Aia, ma na toaa ne da toolangaidoo susuke ki, kera da saea doo ta'ae ki 'asia naa sulia si doo ne nao dasi saitomana ki. Kera da mala gwada 'ana doo kwasi ki ne nao dasi manata. Suli toaa nai ki da ilia gwada doo neki nonida dooria ne kai tagalongai kera ki. 11 Kwaimanatai fuada, suli God nia kai falea kwakwaea baita fuada suli kera da ade ta'aa mala 'ana sa Kein. Ma ni kera daka mala lau guu 'ana sa Balam bae nia ilia gwana si doo ne nia saitomana kai todaa malefo ai. Ma ni kera daka mala lau guu 'ana sa Kora bae nia tatae suusia doori lana God, ma God nia kai faafunuida lau guu mala 'ana sa Kora. 12 Toaa toolangaidoo suke nai ki, kera da kwaimani fai kamolu 'i tari'ina molu ka koni 'ana fanga kwaimani lae, ma kera dasi 'ide guu 'ana suumai lada tala 'ada fua fanga lae. Ma sui boroi 'ana nao kera dasi 'ide, kamolu 'ana ne diana fua molu ka 'ide faafia 'ana si kada kera ofu kwaimani fai kamolu. Suli kera dalafa gwada, mala 'ana ta gwa dasa ne nao si falea ta uta, koburu ka 'ufu lofotai nia. Ma daka mala lau guu 'ana 'ai ki ne nao dasi fungu 'ana si kada uri fungu lae, sulia kera da 'ako tiifau naa, ma daka taba tiifau ai. 13 Toaa nai ki, da ilia doo ta'ae ni 'ide lae faafia, daka mala 'ana nanafo baita ki da konia ngingisu bilia oro 'i sulia one. Ma uri maana toolangaidooa suke kera nai ki, kera daka mala lau guu na bubulu ne da 'idu faasia fulida ki mamana. Ma God nia ade akau sui naa 'ana si kula rorodoa ni too lae ai fuada totoo si sui.
14 Ma sa 'Enok bae fiuna unita wane 'ita 'ana sa 'Adam, nia saea mai si doo sulia toaa toolangaidoo susuke nai ki ka bae 'urii, “Aofia nia kai lea mai fai molee 'ensel abu nia ki, 15 uri ka ketoa toae ki sui guu. Ma ni nia kai falea kwakwaea fua toae ki sui guu ne nao dasi manata mamana 'ani nia, ma faafia doo ta'aa neki da ilia ma uri maana bae ta'aa laa kera talea God.”
16 Na toaa nai ki da ununu ta'aa ma daka 'ugalia toae ki. Ma daka ade gwada sulia kwaidooria ta'aa kera ki tala'ada. Ma daka tango kera 'i tala 'ada, ma daka bae alingana toae ki uri ngali lana doo neki kera too ki ai faasi kera.
17 Ma sui boroi 'ana toaa kwaimani diana nau ki 'ae, molu manata toi si baea bae toa 'aboosol nia ki Aofia kolu sa Disas Kraes kera da saea fuamolu. 18 Kera da bae 'urii fuamolu, “'Ana si kada ne kai dao mai 'ana fa sato 'isi ki, tai wane kera 'onionga 'ani kamolu kera da kai dao mai. Ma ni kera da kai ade gwada sulia na doori lada ki 'i tala 'ada, ne kera da 'onionga 'ana God.” 19 Na toaa neki da sukua tagabola kwailiu lae fua konia manata mamane. Nao kera dasi too 'ana Anoedoo Abu, ma daka lea gwada sulia kwaidooria ta'aa kera ki tala 'ada.
20 Ma ni kamolu na toaa kwaimani nau ki, molu ka rao ngangata 'ana 'adomi lamolu kwailiu uri molu ka rigita lao toolangaidooa nia God ne nia falea fuamolu. Ma molu ka foa 'ana rigitaa nia Anoedoo Abu. 21 Molu ka too molu ka saitomana ne God nia liosau 'ani kamolu. Ma molu ka too kwaimaakwalii maasia Aofia kolu sa Disas Kraes ne nia falea mauria firi fuamolu nunufana ne nia 'ofe kamolu.
22 Ma na toaa ne manata mamana laa kera ki nao si rautoo, kamolu molu ka liosau 'ani kera. 23 Ma molu ka 'adomia ta bali 'ana toae lau guu 'ana lau lada uri nao kera si lea uri kula 'ana kwakwaea lao ere. Ma ta bali 'ana toae lau guu, molu ka kwai'ofei fuada, ma molu ka mau lau guu ade lea molu ka ade ta'aa lau guu mala 'ani kera. Molu ka mamagutainia ade ta'aa laa kera ki ne da ilia ka lea sulia kwaidooria ta'aa kera ki.
Foa 'ana tango lae
24 Tangoa tasa God ne nia tala'ana suasuli diana lae 'ani kamolu faasia abulo ta'aa lae uri molu ka too 'o'olo fai nia 'ana ele lae 'i tari'ina ma ka lea 'alaa lelea nia ka ngali kamolu molu ka too fai nia lao 'initoaa diana nia. 25 Tangoa tasa God ne nia faamauri kolu 'ana Aofia kolu sa Disas Kraes. Mala 'ana kada 'i nao, ma 'i tari'ina, ma 'ana si kada nia kai dao mai ma totoo nao si sui, God nia too 'ana 'initoaa, rigitaa, mamanaa, ma na tetedea! Iuka nia 'uri nai.
1:11 Namba ki 22:18; 24:13; 25:1-3; 31:16 1:11 Namba ki 16:1-35; 26:9,10