18
Si kada kera daua sa Disas
(Matiu 26:47-56; Maak 14:43-50; Luk 22:47-53)
Si kada sa Disas nia bae 'uri nai ki lelea ka sui, nia ka lea na kau fai toa kwairooi nia ki. Ma kera daka ulufolo na kau 'ana kasi dede nai satana 'i Kidron. Ma daka lea na kau uri lao ububui 'ai nai 'i bali loko 'ana dede nai. Ma sa Diudas, na waa nai 'e 'ole mae lana naa sa Disas nai, nia ka saitomana sui naa si kula nai. Suli si kada 'oro sa Disas fai kera toa kwairooi nia ki da kai lea walude ki gwada 'i seeri. 'Uri nai, sa Diudas 'e talaia waa nai ki 'ana omee fera 'i Rom fai tai waa ni folo lae ki ne waa baita ni foa ki ma Faarisii ki da odu kera mai, nia ka lea na mai fai kera uri lao ububui 'ai nai. Kera toa ne da lea mai nai, kera dau raunga mai ma daka kwesu daka lea na mai. Sa Disas 'e saitomana sui naa si doo nai kera da kai ilia 'ani nia, nia ka fali kau ka ledi 'urii 'ani kera, “Tii ne molu nani uri nia?”
Kera da luu nia daka 'urii, “Meli nani mai uri sa Disas waa bae 'i Naasaret ne.”
Sa Disas ka bae 'urii, “Tee nau naa nee.”
Aia, sa Diudas na waa ne talai kera kau siana sa Disas nai, nia ka uu lau gu 'i seeri fai kera. Si kada nai sa Disas ka bae 'urii, “Tee nau naa nee,” na toa nai tona da dudu faiburi kau daka 'asi kera gu 'i saegano. Sui sa Disas ruana ka ledi lau gu 'urii, “Tii ne molu nani uri nia nee?”
Kera daka bae lau gu 'urii, “Meli nani mai uri sa Disas waa bae 'i Naasaret.”
Sa Disas ka bae 'urii fuada, “Tee nau naa nee, bae ku saea sui na fuamolu. Doo ne nau naa ne molu nani mai uri nau, aia, molu saea fua toa nee da lea 'ada fasi see.” Sa Disas nia bae 'uri nai uri si baea nia saea sui na mai suli kera ka mamana, ne nia bae mai 'urii, “Maa 'ae, toa bae 'oe faleda mai fuaku kera lau sui gwada, nao ta waa 'ani kera si funu guu.”
10 Ma sa Saemon Bita nia too 'ana tii 'ila nai ni firu. Nia ka aoa 'ila nai ka kwae na kau ai, ma ka kwae muusia naa bali alingana aolo nia waa rao nai na waa foa ni gwau. Na waa rao nai satana sa Malakas. 11 Sa Disas ka bae 'urii fua sa Bita, “Oli fai 'ila na 'oko alu 'amua 'i fulina! Nee wala, ma nonifiia nee Maa nau 'ua guu nia dooria kwailiu 'i laona nee, nau 'afitai ku lea 'e'ete lau faasia!”
Kera talaia naa sa Disas siana sa 'Anas
12 Na toa ni folo nai ma toa ni omee nai ki, fainia toa gwaungai ki kera daka daua naa sa Disas 'i seeri. Ma kera daka kani faafi roo 'aba nia ki 13 sui daka talai nia na kau sia arai sa 'Anas, na fungo sa Kaeafas. Sa Kaeafas, nia na waa foa ni gwau 'afa ngali nai. 14 Sa Kaeafas, nia ne saea mai si baea fua toa gwaungai kera Diu ki ma ka 'urii, “Nia diana gwana fua ta tii waa gwana ka mae uri toaa 'oro nee daka mauri.”
Sa Bita nia tofe faafi sa Disas
(Matiu 26:69-70; Maak 14:66-68; Luk 22:55-57)
15 Sa Saemon Bita fainia ta tii waa kwairooi sa Disas lau guu, daru lea na buri sa Disas ne da talaia daka lea naa. Ma ruana waa kwairooi nai, ka lea kwaimani fai sa Disas fai kera lelea kau ka dao guu lao lalo nai maa beu waa foa ni gwau, suli waa foa ni gwau nai 'e saitoma diana 'ana waa kwairooi nai. 16 Aia, ma sa Bita ka uu gwana kau 'i maa. Na waa kwairooi nai na waa foa ni gwau 'e saitomana nai, nia oli ka ruu mai 'i maa ka bae fai wela keni nai 'e lio suli mae. Sui, nia ka talaia sa Bita daru ruu sui na kau lao lalo nai. 17 Si kada sa Bita 'e ruu kau 'ana mae nai, na wela keni nai ka bae 'urii fuana, “'Oe alamia ta waa lau gu 'ana toa kwairooi nia waa loko da talai mai loko 'oto ne!”
Sa Bita 'e luua ka bae 'urii, “Nao, nau nao!”
18 Si kada nai faanoe gwagwari'olaa, ma na waa baita nai ki fainia toa ni rao baki daka 'ukunia era nai ma kera daka uu kalia daka sara 'ada. Sa Bita nia uu kwaimani fai kera ka sara lau gu noni era nai.
Na waa foa ni gwau 'e ledifetoa naa sa Disas
(Matiu 26:59-66; Maak 14:55-64; Luk 22:66-71)
19 Na waa foa ni gwau nai ka ledifetoa naa sa Disas suli toa kwairooi nia ki ma suli toolangaidoo laa nia.
20 Sa Disas ka luu 'urii 'ani nia, “Si kada ki sui guu, nau ku toolangaidoo gwaku lao beu ni ofu laa kamolu ki, ma lao beukaua loko kula loko toaa Diu ki sui naa da kai koni kwaimani ai. Nau nao kwasi agwatainia gu bae laku suli doo neki. 21 Uri tee ne 'oko ledi 'urii 'ani nau? 'Oe leditona fasi kau toaa naki da rongo mai doo nai ki nau ku bae mai sulia. Kera da saitomana gwada doo nai ki nau ku saea mai fuada na, 'afitai ka nao.”
22 Si kada sa Disas bae gu 'uri nai, ta waa 'ana waa gwaungai nai ki 'i seeri karangi nia ka fidali nia naa, ka bae 'urii, “Nee wala, 'oe olisi lamu gwana 'ana waa foa ni gwau nai?”
23 Sa Disas 'e luu nia ka 'urii, “Lea nau ku saea tasi doo ne garo, 'oko faarongo nau. Ma lea nau ku saea gwaku doo mamane ki, ma 'oe fidali nau uri tee nai?”
24 Sa 'Anas 'e ledi sa Disas 'uri nai sui, nia ka odua sa Disas ka lea naa sia sa Kaeafas, na waa foa ni gwau nai. 'Abana sa Disas ki, kera kani 'ua gwada faafida.
Sa Bita tofea lau sa Disas
(Matiu 26:71-75; Maak 14:69-72; Luk 22:58-62)
25 Si kada sa Bita nia uu ka sara 'ana, kera daka ledi 'urii 'ani nia, “'Oe ta waa lau gu 'ana waa kwairooi baki sa wala loko nee?”
Ma sa Bita ka tofe ka bae 'urii, “Nau nao!”
26 Ma tii waa 'ana waa rao nia waa foa ni gwau ka nii lau guu 'i seeri. Sa wala nai, nia wanefuta nia waa ni rao bae sa Bita 'e kwae muusia kau alingana. Sa wala nai ka bae 'urii, “Tee mone! Nau ku suamu na mai fai sa wala loko lao ububui 'olif bae kada bae kera dau nia bae!”
27 Sa Bita ka tofe lau guu. Ma si kada nai 'ua guu na karai ka 'ai naa.
Kera talaia na kau sa Disas siana sa Baelat
(Matiu 27:1-2,11-14; Maak 15:1-5; Luk 23:1-5)
28 Sui kera daka talaia na kau sa Disas fasi beu sa Kaeafas, daka lea na kau fainia uri beu sa Baelat, na waa baita bae gafman Rom 'e alua ka lio suli bali lolofaa nai. Si kada nai, nia dao naa 'i 'uubongi maakafukafua. Na toa gwaungai nai Diu daka uu gwada kau 'i maa, suli da mau ade lea da ruu kau lao beu nia waa baita nai nia nao lau waa Diu nai ma kera daka faasua kera 'i maana God. Kera dooria daka abu ada maasia 'ani lana Fangatasae nai. 29 'Uri nai, sa Baelat ka ruu kau siada 'i maa, ka ledi 'urii 'ani kera, “Tee ne sa wala nee ilia ka garo ma molu ka dau nia mai faafia?”
30 Kera luua daka bae 'urii, “Lea sa wala nee nao si ilia guu tai doo garo, kameli 'afitai meli ka talaia mai siamu 'urii ne.”
31 Sa Baelat ka bae 'urii fuada, “Lea nia 'uri nai tama, molu talaia kau uri molu ka fale na kau kwakwaea fuana fara taki kamolu nai.”
Kera daka bae 'urii, “Ma sui kameli ne nao meli si too 'ana rigitaa uri fale lana kwakwaea uri saumaeli lana ta wane nee.” 32 Si doo nai 'e fuli uri si baea sa Disas nia saea sui na mai sulia kwai mae laa* nai nia kai mae ai nai ka fuli.
33 'I seeri sa Baelat ka oli ka ruu lau 'i beu, ma nia ka 'ailia mai sa Disas siana ka ledia naa. Ka 'urii, “Nee wala, ma 'oe naa ne waa 'inito kera toaa Diu?”
34 Ma sa Disas ka ledia kau ka 'urii, “Nee? 'Oe gwana tala'amu ne 'o manata toi si doo nai 'oko ledia nai, ma nao tai waa lau gwana ne da faarongo 'oe suli nau ma 'oko saea nai?”
35 Ma sa Baelat ka bae lau 'urii, “Nau nao lau ta waa Diu ne uri 'oko ledi 'uri nai 'ani nau! Toaa 'oe fai waa baita ni foa ki 'ua gu ne kera da talai 'oe mai siaku nee. Tee ne 'oe ilia mai ka garo?”
36 Ma sa Disas 'e luua ka 'urii, “Na 'initoaa nau nia nao lau 'initoaa 'e lea mai fasi fera ne 'i saegano ne. Lea sae nia lea mai fasi fera ne 'i saegano mone, doo toaa ni rao nau ki kera da firu mai suusi nau ma toaa nee Diu 'afitai daka karo nau gu bae.”
37 Ma sa Baelat ka ledia ka 'urii, “'Uri nai tama 'oe na waa 'inito ne! Nee?”
Ma sa Disas 'e luua ka 'urii, “Doo mamane ne 'oe sae nau na waa 'inito nai. Nia mamana nai, si doo ne ku lea mai lao fera ne 'i saegano uria ma ku futa mai uria, nia naa ne uri faarongo mamana lae sulia si baea mamana nai. Toae ki sui guu ne kera nii 'ana bali nia doo mamana nai, kera da fafurongoa si doo ku saea daka ade sulia.”
38 Sui sa Baelat ka ledia lau ka 'urii, “Nee wala, tee gu ne mamana lae?”
Kera saea sa Disas nia garo ka naofia naa mae lana
(Matiu 27:15-31; Maak 15:6-20; Luk 23:13-25)
Ma sa Baelat nia ledi 'uri nai sui nia ka oli lau 'i maa siana toaa Diu bae. Nia ka bae 'urii fuada, “Nau nao kusi dao toi guu tasi garo laa 'ana sa wala nee. 39 Ma sui boroi 'ana ta, si birangaa kamolu naa ne uri nau ku saea daka lukea kau ta waa fuamolu fasi lao lookafo otofana Fangatasae nee. Nia 'uri nai, waa 'inito nee toaa Diu ne molu dooria daka lukea kau fuamolu?”
40 Ma kera daka 'ai baita tasa daka bae 'urii, “Nao! Sa wala nai ka nao! Lukea 'amua mai sa Baarabas fuameli!” Sa Baarabas kera alu nia lao lookafo faafia nia ta waa 'ana toaa da sasi uri taga lae 'ana gafman.
* 18:32 'Ana birangaa kera toaa Diu ki kera da saungia waa 'oia taki 'ana 'uifau lada. Na birangaa kera toaa Rom, kera da saumaelia waa da 'oia taki 'ana foto lae faafida 'ana 'airarafolo.