6
Sa Disas sangonia na lima tooni wane ki
(Matiu 14:13-21; Maak 6:30-44; Luk 9:10-17)
Si kada 'i burina lau guu si doo nai, sa Disas ka faafolo na kau uri bali lobae tau 'ana 'osi Galilii ne da faasatanaa lau guu 'ana 'osi Taebirias. Ma tii konia baita nai ka lea lau gu 'i burina, suli kera da suana mai doo kwaibalatana ne nia fulia ki kada nia guraa mai toaa matai ki. Dao bali loko nia ka raa gwauna kasi labusua nai 'i seeri ka gooru 'i saegano fai toa kwairooi nia ki. Na fafangaa 'ana Fangatasae toaa Diu ki 'e kwai karangi naa 'ana si kada nai. Sa Disas 'e lio kau ka suana konia baita nai da lea na mai siana. Nia ka bae 'urii fua sa Filib, “Nee wala, tara kolu ka foli fanga 'i fai uri kolu ka sangonia 'ana toaa nee?” Nia 'e bae 'uri nai uri ka ilitona gwana sa Filib, suli 'e saitomana gwana si doo kai ilia.
Ma sa Filib 'e luua ka 'urii, “Lea sa ta roo talanga malefo* boroi kolu ka foli fanga ai, ka nao si bobola gu fai kera ne wala!”
Sa 'Andru ta waa 'ana toa kwairooi nai ki lau guu, ne nia toolana sa Saemon Bita, nia ka bae kau 'urii, “Tii kaa wela wane 'i seki mone, lima kafa beret tu'uu ki fainia roo kaa sakwari tu'uu ki gu ne nia too ai. Ma sui ta, doo 'uri nai ka bobola fainia konia baita nee nai?”
10 Sa Disas ka 'urii, “Molu saea fasi fua konia nee da gooru ngado 'i saegano.” Si kula nai lao kiras sui gwana nai, ma 'uri nai guu toaa wane nai daka gooru na 'i saegano. Kera da 'oro ka bobola fainia lima tooni wane. 11 Sui sa Disas ka dau 'ana kafa beret nai ki ka tangoa God, sui ka tolingida naa fua toaa nai kera da gooru 'i seeri. Nia ka ili lau gu 'uri nai 'ana kaa sakwari nai ki. Ma kera tiifau, daka fanga lelea daka tala abusu 'ada.
12 Si kada kera da abusu naa, nia ka bae 'urii fua toa kwairooi nia ki, “Molu konia si fanga nai ki da ore nai, uri nao kolu si saketoa lau fange.” 13 Ma kera daka koni tiifau ai uri lao kukudu ki, lelea tii taafuli kukudu ma roo kukudu sarenga ki ka fungu 'ana fange faasia lima kafa beret baki gwana.
14 Ma si kada toaa nai da suai doo kwaibalatana nai sa Disas nia ilia, kera daka bae 'urii, “Na brofet bae kai dao mai lao fera ne 'i saegano naa ne, nia mamana naa ne!” 15 Sa Disas 'e saitomana naa nai kera da kai suumainia gwada 'i seeri uri nia ka 'inito fuada, nia ka lea na faasi kera uri ka too 'ana tai nia suli walo nai lau gu 'i seeri.
Sa Disas talau ka lea lao 'osi Galilii
(Matiu 14:22-33; Maak 6:45-52)
16 Si kada 'e dao na 'i saulafi, na toa kwairooi sa Disas ki kera daka koso naa uri fafo 'osi bae. 17 Kera daka tae laona kaa baru nai daka lea na kau uri Kabaneam 'i bali 'osi lobae, ma faanoe ka rodo na faafi kera. Ma sa Disas ka nao si dao guu uri ka lea kwaimani fai kera. 18 Tii koburu baita nai ka too ma nanafo ka tae naa. 19 Kada kera da faluta kau lelea ka dao bobola fainia lima kilomita ma nao ta ono kilomita naa, kera lio kau daka suana sa Disas nia talau ka lea gwana mai lao 'osi nai. Ma ka lea karangia na mai kaa baru nai fai kera. Ma kera daka mau daka lelebe naa. 20 Sui boroi sa Disas ka bae kau 'urii fuada, “Nao molu si mau lau, tee nau gwana ne!” 21 'Uri nai fatai, kera dafi faolomainia kafi raa kau siada lao baru. Tona boroi, kera daka olo lau gwada 'ana maefera nai kera lea kau uria nai.
22-23 Aia da too 'e dani naa, na konia baita bae da faasi kera mai 'i bali 'osi loko bae, daka nani naa uri sa Disas 'i seeri kula bae nia falea tango lae talea God fua fanga bae ma ka sangoni kera ai bae. Ma kera daka lio saitomana mai tii baru gu ne too mai seeri ka lea mai rooki. Ma daka lio saitomana mai ne sa Disas nao si lea gu mai fai toa kwairooi nia ki lao baru nai. Suli toa kwairooi ki taifili kera gwana bae da lea mai. 'I seeri, tai baru faasia bali 'osi nai 'i Taebirias daka lea lau gu mai uri kula nai sa Disas 'e nii ai nai. 24 'Uri nai guu, kada na konia nai nao dasi suana naa sa Disas ma toa kwairooi nia ki 'i bali loko, kera tae daka lea lau gu mai lao baru nai ki, uri seeri Kabaneam uri nani lae uri sa Disas.
Sa Disas na fanga ni maurie
25 Ma si kada kera dao tona 'i bali 'osi nai, kera daka ledi 'urii 'ani nia, “Waa ni toolangaidoo 'ae, 'oe dao gwamu seki anita?”
26 Ma sa Disas 'e luu kera ka 'urii, “Ku faarongo mamana 'ani kamolu, kamolu molu nani gwamolu buriku suli molu 'ani beret baki ma molu ka abusu ne. Nao lau suli ne molu lio filoa doo kwaibalatana baki nau ku ilia ki. 27 Molu rao ulafu lae gwamolu uri fanga ne kai funu gwana nee ka nao. Molu rao uri fanga nai ne mauria firi nii ai, ne nau na 'Alakwa nia Wane, kwai falea fuamolu. God na Maa 'e faatai folaa 'ania, nia naa ne fale nau mai.”
28 Sui kera daka ledi 'urii 'ani nia, “Nee wala, tara kameli meli ka ade 'utaa ne uri meli ka ilia na raoa nai God nia dooria?”
29 Ma sa Disas 'e luu kera ka 'urii, “Na raoa nai God nia dooria nai gu ne, manata mamana lae 'ana waa ne nia falea mai.”
30 Ma kera daka ledi lau gu 'urii 'ani nia, “Tara na doo kwaibalatana tee gu ne 'oe kai fulia, uri kameli suai ma meli ka manata mamana 'ani 'oe? Tee ne tara 'oe kai ilia? 31 Kameli toaa bae kokoo kameli ki da 'ania na mai beret bae fasi salo ‘Mana’ 'ana kada bae kera nii lao fera kwasi bae ne. Kera kekeda daka bae mai 'urii sulia bae, ‘Sa Mosis nia falea na beret faasia 'i salo fuada kera daka 'ania.’ ”
32 Ma sa Disas ka bae 'urii, “Ku faarongo mamana 'ani kamolu, nao lau sa Mosis ne falea na beret faasia 'i salo fuamolu nai. Na Maa nau lau 'ana ne falea na beret mamana faasia 'i salo fuamolu. 33 Na beret mamana ne God nia falea mai, nia 'ana ne sa wala ne koso mai fasi salo ka falea mauria fuana toae ki sui guu lao fera ne 'i saegano nee.”
34 Ma kera daka bae 'urii fuana, “Waa baita kani 'ae, 'oe sangoni kameli na 'amua 'ana beret nai 'ita 'i tari'ina ka oli 'alaa naa.”
35 Sui sa Disas ka bae 'urii, “Ni nau na beret ni mauria. Tii gwana ne lea mai siaku, nia 'afitai ka fiolo lau. Ma tii gwana ne manata mamana 'ani nau, nia 'afitai ka maeli kuu lau. 36 Ma sui ta 'uri bae ku saea sui na fuamolu, kamolu suaku boroi 'amolu nao molu si manata mamana gu 'ani nau. 37 Toaa neki sui guu na Maa nau 'e fale kera mai fuaku, kera da kai lea sui gu mai siaku. Ma sa tii gwana ne nia lea mai siaku, nau 'afitai ku noni'ela 'ani nia. 38 Suli nau nao kwasi koso mai fasi salo uri ili lae suli doori laku 'i tala 'aku. Nau ku lea lau 'aku mai uri ili lae suli doori lana waa ne fale nau mai. 39 Ma si doo ne nia dooria fuaku naa ne, uri nau ku dau faafia toaa ne nia fale kera fuaku lelea ka sui ta waa si funu guu, ma uri ku tatae kera fasi maea 'afa sato 'isi. 40 Suli na doori lana Maa nau, nia ne uri sa tii gwana ne nia lio saitomaku ma ka manata mamana 'ani nau, waa nai kai too 'ana mauria firi. Ma nau kwai tataea waa nai fasi maea 'afa sato 'isi.”
41 Na toaa Diu ki da rongoa bae laa nai kera daka 'ugali nia, suli sa Disas 'e bae 'urii, “Nau naa ne beret nai 'e koso mai fasi salo nai.” 42 Ma kera daka bae 'urii 'i matangada kwailiu, “Sa wala nee, sa Disas na 'alakwa bae sa Diosef gwana ne. Tee waa kolu saitomana gwakolu maa nia fai gaa nia nee. Ma 'utaa ne nia ka saea lau na 'ana sae nia koso mai fasi salo 'urii?”
43 Ma sa Disas 'e luu kera ka 'urii, “Nao molu si 'uga lau. 44 Na wane, lea Maa nau waa ne fale nau mai 'e talaia mai siaku taari nia lea mai siaku, lea nao, 'afitai ka lea gu mai siaku. Ma nau kwai tataea waa nai fasi maea 'afa sato 'isi. 45 Na kekeda laa kera brofet ki 'e bae 'urii, ‘God nia toolangaidoo fua toae ki sui guu.’ Ma sa tii gwana ne God na Maa 'e toolangaidoo fuana ma nia ka ade suli bae lana God na Maa, nia ne kai lea mai siaku. 46 Nao ta waa si suana 'ua God na Maa. Taifilia guu waa ne God fale nia mai nee gu ne suana. 47 Ku faarongo mamana 'ani kamolu, sa tii gwana ne nia manata mamana 'ani nau, nia kai too 'ana mauria firi. 48 Ni nau na beret ni mauria. 49 Na kokoo kamolu ki kada 'i nao kera da 'ania beret bae da 'ailia 'ana ‘Mana’ laona fera kwasi, sui kera daka mae gwada. 50 Na beret ne koso mai fasi salo lau 'ana ne, sa tii gwana ne nia 'ania, 'afitai nia ka mae lau. 51 Nau naa ne beret ni mauria nee 'e koso mai fasi salo. Lea ta waa nia 'ania beret nee, waa nai kai mauri ka lelea firi. Ma na beret nai naa ne fasioku, ne nau kwai falea uri toae ki sui lao fera ne 'i saegano daka mauri nunufana.”
52 'I seeri guu toaa Diu ki kera daka safali olisusuu naa 'i matangada kwailiu, ma daka bae 'urii, “Sa wala nee kai fale 'utaa 'ana fasiona fuakolu uri 'ani lana nee?”
53 Ma sa Disas ka bae 'urii fuada, “Ku faarongo mamana 'ani kamolu, lea nao molu si 'ani guu fasioku, nau 'Alakwa nia Wane, ma ka nao molu si kuufia guu 'abuku, 'afitai molu ka too 'ana maurie. 54 Sa tii gwana ne nia 'ania fasioku, ma ka kuufia 'abuku, nia kai too 'ana mauria firi, ma nau kwai tatae nia fasi maea 'afa sato 'isi. 55 Suli fasioku naa ne fanga mamane ni 'ani lana, ma na 'abuku naa ne kafo mamane ni kuufi lana. 56 Sa tii gwana ne nia 'ania fasioku, ma ka kuufia 'abuku, waa nai nia lado 'ani nau, ma nau ku lado 'ani nia. 57 Waa ne sangoni nia 'i tala'ana 'ani nau, waa nai kai mauri 'i nunufaku ne ku mauri. Suli nau ku mauri nunufana Maa nau God waa ne fale nau mai nia waa 'ana mauria. 58 Nau na beret ne ku koso mai fasi salo naa ne. Tii gwana ne 'ani nau na beret nai, nia kai mauri ka totoo firi. Na kokoo kamolu ki kera da 'ania na beret bae da 'ailia 'ana mana sui daka mae gwada.”
59 Sa Disas 'e saea doo nai ki 'ana si kada nia toolangaidoo laona beu ni ofu laa 'i Kabaneam.
60 Na 'oro lana toa kwairooi nia ki ne kera da rongo doo nai sa Disas 'e bae sulia nai, kera daka bae 'urii, “Si doo 'e 'afitai 'asia naa ne sa wala nee toolangaidoo sulia nee rowaa. Si doo 'afitai ta waa ka ala na faafia nai!”
61 Suli sa Disas 'e saitomana gwana ne toa kwairooi nia ki kera bae buri 'ani nia faafia si doo nai, nia ka ledi 'urii 'ani kera, “Nee, na bae laa nai adea manata lamolu ka ta'aa, ma nao 'utaa? 62 Ma sui lea sa ni nau na 'Alakwa nia Wane oli ku raa lau gwaku uri si kula bae nau ku too mai ai nao, nia ka 'utaa? 63 Na Anoedoo Abu ne nia falea maurie. Ma na tetedea wane 'ana fera ne 'i saegano nia nao si tala'ana ili lana si doo nai. Ma na baea nai ki nau ku saea fuamolu nai ne ilia molu ka too 'ana Anoedoo Abu ne falea maurie. 64 Ma sui ka 'uri nai boroi 'ana, tai waa 'ani kamolu nao dasi manata mamana gu 'ani nau.” Nia 'uri nai, suli si kada sa Disas safali rao 'ua boroi mai fai kera, nia 'e saitomana sui naa toaa ne totoo boroi nao dasi manata mamana guu 'ani nia, ma waa ne totoo boroi kai fale nia guu fuana malimae ki. 65 Ma nia ka bae lau gu 'urii fuada, “Doo nai gu bae adea nau ku saea fuamolu 'afitai ta waa ka lea gwana mai tala'ana siaku lea Maa nau nao si faawaludea guu fua waa nai.”
66 Safali gu 'i seeri toa 'oro ki 'ana toaa kwairooi nia ki ne kera da lukasi nia ma ka nao dasi lea kwaimani na fai nia.
67 Sa Disas ka ledia naa akwala ma roo waa kwairooi nia baki ka 'urii, “Nee, kamolu lau guu molu doori oli na 'amolu faasi nau?”
68 Ma sa Saemon Bita 'e luua ka 'urii, “Wala Aofia, lea meli oli meli ka lea lau sia sa tii nai? 'Oe naa ne 'o too 'ana si baea ki 'ana mauria firi. 69 Kameli faamamanea ma meli ka saitomana ni 'oe naa ne Waa Abu ne God fale 'oe mai.”
70 Ma sa Disas ka bae 'urii, “Nau ku fili kamolu akwala ma roo waa sarenga ki. Ma sui boroi 'ana, tara ta tii waa 'ani kamolu nia kai mala gwana anoedoo ta'ae.” 71 Si kada sa Disas 'e bae 'uri nai, nia 'e saitomana gwana waa nai gu ne sa Diudas 'alakwa sa Saemon 'Iskariot. Sa Diudas, sui boroi 'ana nia ta waa lau guu 'ana akwala ma roo waa ni kwairooi nia baki, nia kai falea sa Disas 'i 'abana malimae ki.
* 6:7 Roo talange malefo: Na 'oro lana malefo ne nia bobola fainia fofolia tii wane fuana kwalu madame ki.