3
Faarisii ki da bae ofu uri saumaeli lana sa Disas
(Matiu 12:9-14; Luk 6:6-11)
Tii si kada lau guu, sa Disas nia lea kau lao beu ni ofu laa nai, ma tii waa 'abana mae ka nii lau gu 'i seeri. Faarisii ki kera daka nii lau gu 'i seeri, ma kera daka folo gwada uria ade lea sa Disas ka guraa sa wala nai 'afa dani Sabat nai. Lelea sa Disas nia ili 'uri nai naa, kera daka bae lao maana fai 'oi lana taki God sulia fa dani Sabat. Ma sa Disas ka bae 'urii fua waa 'abana mae nai, “Tatae, lea mai 'oko uu 'i seeki maana toaa nee tiifau.” Sui sa Disas ka ledia Faarisii ki ka 'urii, “Tee ne taki kolu 'e faolomainia fua kolu ka ilia 'afa dani Sabat? Fua ili lana doo diane ki, ma nao ili lana doo ta'aa ki? Fua faamauri lana wane, ma nao saumaeli lana wane?”
Ma sui kera ka nao dasi saea guu tasi doo. Sa Disas ka lio rakesasu fuada kwailiu ma manata lana ka 'asia siada, suli lioda 'e sadi ka nao dasi manatainia guu waa 'abana mae nai. Sui, nia ka bae 'urii fua sa wala nai, “Tagaa kau 'abamu.” Ma nia ka tagaa 'abana, ma 'i seeri na 'abana ka diana lau gwana. 'Uri nai guu Faarisii ki kera daka ruu kau 'i maa, ma daka bae ofu na fainia toa sa Herod* ki, ma kera daka manata naa uri tasi ade laa tee ne kera kai ilia uri saumaeli lana sa Disas.
Toaa 'oro da lea mai siana sa Disas
7-8 Sa Disas fainia toa kwairooi nia ki, kera faasia konia nai, daka lea na kau uria maana 'osi 'i Galilii. Ma na toaa 'oro nai ki daka lea lau guu 'i burida. Toaa nai da lea ki mai fasi bali lolofaa 'i Galilii fainia 'i Diudia ma 'Idumea, ma bali lolofaa 'i tae lana sato 'ana bali loo mai 'ana kafo 'i Diodan. Ma ta bali kera daka lea mai fasi maefera baita 'i Durusalem. Ta bali lau guu daka lea mai fasi maefere ki karangia fakali 'i Taea fainia maefera baita 'i Saedon. Na toaa 'oro nai, da lea mai siana sa Disas, suli kera da rongoa mai doo baita 'oro ne nia ilia ki. Na konia nai ka baita 'asia naa, lelea sa Disas ka saea naa fuana toa kwairooi nia ki uri daka ade akau 'ana ta kaa baru fuana, uri konia nai ka nao si bebesi nia 'asia naa. 10 Nia 'e guraa sui na mai toaa 'oro ki. Doo ne adea guu, toaa 'oro matai nai daka suumai kera mai siana uri daka samo toi nonina uri kera daka 'akwaa. 11 Ma toaa ne anoedoo ta'aa ki burosi kera ki, lelea kera suana boroi kau sa Disas, kera daka 'asi kera daka booruru na 'i saegano 'i maana, daka 'ai na kau 'urii fuana, “'Oe naa ne 'Alakwa nia God!” 12 Sui boroi, sa Disas nia ka luia anoedoo ta'aa nai ki, nao kera dasi faarongoa lau ta waa suli nia.
Sa Disas nia filia akwala ma roo waa kwairooi nia ki
(Matiu 10:1-4; Luk 6:12-16)
13 Sui, sa Disas ka raa gwauna fa uo nai, ka 'ailia kau toa nai fua rao lae fainia. Kera daka lea na kau siana, 14 nia ka filia naa akwala ma roo waa nai ki. Nia ka 'aili kera naa 'ana 'aboosol ki. Ma nia ka bae 'urii fuada, “Nau ku fili kamolu uri molu ka too kwaimani fai nau, ma nau ku odu kamolu fua toolangai lana bae lana God fua toae ki. 15 Ma ni kamolu, molu kai too 'ana rigitaa fua tari lana anoedoo ta'aa ki.”
16 Iuka, na satana akwala ma roo waa nai ki nia filida ne: sa Saemon (sa Disas faasatanaa 'ana sa Bita), 17 sa Demes fainia sa Dion roo 'alakwa sa Sebedii ki (ne sa Disas nia 'aili keeru 'ana “Boneges ki” toolangainia waa da 'ali'ali uri rakesasue mala kwakwange ki). 18 Sa 'Andru, sa Filib, sa Baatolomiu, sa Matiu, sa Toomas, sa Demes 'alakwa sa 'Alfias, sa Tadeas, sa Saemon (ta waa 'ana toaa Diu bae kera dooria tari lana toaa 'i Rom fasi 'Israel). 19 Ma sa Diudas 'Iskariot waa bae lelea kau ka 'olamae lana sa Disas fua malimae.
Rigitaa sa Disas fafo Saetan
(Matiu 12:22-32; Luk 11:14-23; 12:10)
20 Sui, sa Disas oli mai ka dao lau guu laona luma bae nia kai dao walude ki ai bae. Ma toaa nai ki daka koni ka 'oro lau gu mai, lelea sa Disas fainia toa kwairooi nia ki ka nao dasi too na 'ana tasi kada fua fanga lae boroi. 21 Ma kada toolana ki da rongo nia 'uri nai, kera daka lea kau siana uri oli lae mai fainia uri 'i fera, suli kera rongoa da bae 'urii suli nia, “Nia oewanea 'asia naa wala.”
22 Ma tai waa toolangaidoo 'ana taki sa Mosis ne da lea mai fasi 'i Durusalem daka bae 'urii, “Sa Disas nia taria gwana anoedoo ta'aa ki 'ana rigitaa Saetan, na anoedoo gwaungai kera anoedoo ta'aa ki ne.”
23 'Uri nai, sa Disas ka 'ailia mai toae ki ka bae 'urii fuada 'ana tarifula lae, “Sa Saetan nia 'afitai ka taria lau anoedoo ta'aa ki fasi waa nia ki tala'ana. 24 Nia talafana bae, lea toaa lao ta tii maefera baita gwana kera alasi kera daka firu lau gwada 'i tala 'ada, maefera nai kai tagabola 'afitai ka too lau. 25 Ma lelea ta bara waiwelana da firu lau gwada 'i tala'ada, bara waiwelana nai kai tagabola 'afitai ka too lau. 26 Talafana guu doo ne kai fuli fua sa Saetan nai, lelea nia taria anoedoo ta'aa ki. Na tooa nia kai 'asia ma rigitaa nia kai sui.”
27 Sui, sa Disas ka bae lau guu suli tii tarifulaa, ka 'urii, “Waa ne lea kau ka ruufia beu nia fa ramo ma ka daua, ka kani faafi nia sui ka ngalia 'okodoo nia ki tiifau faasi nia, nia ne 'e tetede ka talua fa ramo nai. Suli, lelea nia nao si tetede guu, nia 'afitai ka ilia si doo nai 'ana waa ramo nai. Talafana lau gu doo ne fuli 'ana tari lana anoedoo ta'aa ki nai. Waa ne taria anoedoo ta'aa ki, nia ne rigitaa ka talua sa Saetan.
28 “Si doo mamana nau ku saea fuamolu 'e 'urii, na abulo ta'aa lae ki ma bae ta'aa lae ki sui gwana talea God ne wane 'e ilia, God kai manata lukea gwana. 29 Aia, ma bae ta'aa lae talea Anoedoo Abu gu ne God nia 'afitai ka manata lukea, suli nia ne si abulo ta'aa laa ne totoo si sui.” 30 Sa Disas nia bae 'uri nai, suli na waa toolangaidoo ki 'ana taki, kera saea naa nia 'e too 'ana anoedoo ta'ae.
Toa mamana sa Disas ki kera ade suli God
(Matiu 12:46-50; Luk 8:19-21)
31 Ma 'i burina doo nai ki, gaa nia fai toolana sa Disas ki, kera daka dao naa. Ma daka uu gwada kau 'i maa, daka kwaiodui kau uri sa Disas. 32 Na toaa 'oro 'asia naa ne kera koni kalia sa Disas. Ma kera daka bae kau 'uri fuana, “Gaa 'oe fai toolamu ki kera da nii maa. Kera da nani uri 'oe.”
33 Sa Disas 'e ledi kera ka 'urii, “Tii kera ne gaa mamana nau ki fai toolaku ki mamana?” 34 'I seeri nia ka lio kau uri toaa 'oro nai da koni kali nia ka bae 'urii, “Gaa mamana nau ki fai toolaku ki mamana gu ne! 35 Suli, tii gwana ne nia ilia doori lana God, nia 'ana ne toolaku, ma waiwane nau, ma gaa nau.”
* 3:6 Fikui wane sa Herod: Nia tai toa Diu ki ne kera dooria sa Herod fainia wane nia kera kai baita fuada. 3:22 Ta sata lau guu 'ana sa Saetan ne sa Belsibul.