9
'Uri nai guu, sa Disas ka bae lau ka 'urii, “Nau ku saea naa fuamolu, tai wane 'amolu 'i seeki lau guu, kera nao dasi mae lelea kera kai liotoi God kai 'inito faafia toaa nia ki 'ana rigitaa.”
Sa Disas nia faatainia rigitaa nia ma kwanga lana
(Matiu 17:1-13; Luk 9:28-36)
'I burina ono fa dani ki sui, sa Disas ka talaia sa Bita, sa Demes, ma sa Dion, ma kera daka raa uria gwauna tii fa uo fane nai, ma kera daka too taifili kera 'i seeri. Ma 'ana kada kera lio kau, kera daka liotoi sa Disas nia tatala, ma na maku nia ka kwakwaosarea guu. Ma ka kwakwaoa ka talua naa ta maku kwakwaoa ne ta waa laona fera ne 'i saegano nia taufi diana ai. Ma na olu waa kwairooi nai ki kera daka liotoi sa 'Ilaeja fai sa Mosis, sakatafa folaa mai siada, ma keerua daru ka bae fainia sa Disas. Ma sa Bita ka bae 'urii fuana sa Disas, “Wala Waa ni toolangaidoo 'ae, nia diana 'asia naa fua kolu ka too 'akolu 'i seeki. Alu kameli saungainia fasi olu babale ki, ta doo fuamu, ta doo fua sa Mosis, ma ta doo fua sa 'Ilaeja.” Sa Bita nia bae 'uri nai, suli nia nao si saitomana naa ta doo ne nia kai saea, suli kera da mau 'asia naa.
Ma tii gwa dasa ka sifo ka koko na faafi kera. Ma tii lingee doo ka talo mai faasia laona gwa dasa nai ma ka bae 'urii, “Na 'alakwa muutaia nau ne nau ku liosau 'asia naa 'ani nia ne. Molu fafurongo uri nia!” Ma kera daka lio 'ali'ali kali kera, ma ka nao dasi liotoi naa ta waa fai kera, taifilia guu sa Disas.
Si kada kera sifo na mai faasia fa uo nai, sa Disas ka luia nao dasi faarongo ai ka 'urii, “Nao molu si faarongoa lau ta wane 'ana doo nai molu suai nai. Too 'ana lelea ka dao guu 'ana si kada ne nau, na 'Alakwa nia Wane, kwai tatae faasia maea.”
10 Ma kera daka ade suli bae lana nai, ma kera daka bae 'i malutada kwailiu, ma daka 'urii, “Si manatae doo 'utaa ne nia saea nai toa nee, ‘Nau kwai tatae faasia maea?’ ” 11 Ma kera daka ledi nia, daka 'urii, “'Urifita ne toa toolangaidoo 'ana taki kera daka saea sa 'Ilaeja ne kai eta dao fasi mai?”
12 Ma sa Disas 'e luu kera ka 'urii, “Doo mamane na, sa 'Ilaeja ne eta dao mai nao, uri nia ka ade akau 'ana doo ki sui. Ma sui tee ne adea na kekeda laa Abu ka saea ka 'urii, na 'Alakwa Nia Wane nia kai nonifii tasa ma kera da kai susubutainia? 13 Nau ku faarongo kamolu, sa 'Ilaeja nia dao sui naa, ma toae ki kera da ilia naa doo 'oro ta'aa neki kera dooria ili lana 'ani nia, 'uri ne kekeda laa Abu nia bae mai sulia.” *
Sa Disas nia guraa tii wela anoedoo ta'aa burosia
(Matiu 17:14-21; Luk 9:37-43)
14 Ma si kada kera dao siana tai toa kwairooi nai ki lau guu, kera daka liotoi konia baita nai da koni kali kera naa. Ma tai waa toolangaidoo ki 'ana taki kera daka olisusuu fai kera. 15 Ma si kada ne toaa nai sui guu kera suana sa Disas, kera daka kwele 'asia naa, ma daka fita kau daka talai ni noni sasala laa mai 'ani nia. 16 Ma sa Disas ka ledia waa kwairooi nia ki ka 'urii, “Tee ne molu olisusuu fai kera faafia?”
17 Ma ta tii waa lao figua nai, nia luua ka 'urii, “Waa toolangaidoo 'ae, nau ku ngali mai kaa 'alakwa nau siamu ne. Na anoedoo ta'aa nia burosia, ma ka nao si bae naa. 18 Ma kada na anoedoo ta'aa nai 'e dao 'ani nia, nia ka namutainia gu 'i saegano. Ma na fakana ka ngingisula nia ka didi lifo, ma nonina ka gaga'ai tiifau naa. Ma nau ku gania toa kwairooi 'oe ki uri kera daka taria na anoedoo ta'aa nee faasia sui boroi nia ka 'afitai gwana fuada.”
19 Ma sa Disas ka bae 'urii, “Kamolu toaa abu faamamane nee, nau ku noni'ela naa 'ana abu faamamane laa kamolu nee wala. Nau ku too ka tau na mai fai kamolu, bobola fainia sae kamolu molu ka faamamane nau naa. Ngali mai wela na siaku.” 20 Ma kera daka ngalia kau wela nai siana sa Disas.
Ma kada na anoedoo ta'aa nai 'e suana sa Disas, nia ka 'ui 'ana wela nai 'i saegano ka lautai naa, ma fakana ka ngingisula tiifau naa. 21 Ma sa Disas ka ledia maa nia wela nai ka 'urii, “Fita si kada ne doo nee ade 'urii sui na mai 'ana wela nee wala?”
Ma nia ka luua ka 'urii, “Doo nee safali ade 'urii 'ua gu mai 'ani nia kada 'e tu'uu. 22 Si kada 'oro nia 'ui 'ani nia laona ere ma laona kafo ma nia sae kai mae ki naa. Ma lea 'oe bobola gwamu fai ili lana, 'oko manatai kaari mai 'oko 'adomi kaari fasi.”
23 Ma sa Disas ka bae 'urii, “Nia nao lau ne lea nau ku bobola fainia ne. Kaa 'urii, si doo ki sui guu kai walude gwana fua sa tii ne nia manata mamana 'ani nau.”
24 Ma 'uri nai guu maa nia wela nai ka bae baita ka 'urii, “Nau ku faamamane 'oe! 'Adomi nau mai, uri faamamana laa nau ka rigita!”
25 Ma si kada sa Disas 'e suana na konia nai kera fita mai uri 'i seeri, nia ka bae 'urii fuana anoedoo ta'aa nai, “'Oe na anoedoo ta'aa nee 'o guutaa alingana wela nee, ma 'oko faafaka'atoa fakana wela nee, nau ku odu 'oe, 'o ruu mai maa. Nao oli 'osi 'adosia lau wela nee!”
26 Ma na anoedoo ta'aa nai ka lebetainia naa wela nai ma nia ka mamanuarai, ma ka ruu na mai maa faasia. Ma na wela nai na sua lana ka mala sae nia mae naa. Ma toaa 'oro nai ki daka bae 'urii, “Nia mae naa ne.” 27 Sui boroi, sa Disas ka dau 'ana 'abana wela nai ka taea, ma nia ka tatae naa.
28 Ma si kada sa Disas nia ruu kau 'i luma, toa kwairooi nia ki kera daka ledi nia kada kera too 'ada taifili kera daka 'urii, “'Utaa bae ka 'afitai fuameli uri tari lana anoedoo ta'aa bae wala?” 29 Ma sa Disas 'e luu kera ka 'urii, “Na foa lae guu taifilia ne bobola fainia tari lana anoedoo ta'aa ki 'uri bae.”
Sa Disas ruana 'e bae kekerofana mae lana
(Matiu 17:22-23; Luk 9:43-45)
30 Si kada nai, sa Disas fai toa kwairooi nia ki kera faasia 'i seeri daka tasa naa uri bali lolofaa 'i Galilii. Ma sa Disas ka nao si dooria ne ta waa kai saitomana kula ne kera too 'ana, 31 suli nia toolangaidoo 'ana siana toa kwairooi nia ki. Nia ka 'urii, “Nau, na 'Alakwa nia Wane, kera kai fale nau fuana malimae nau ki, ma kera kai saumaeli nau. Ma 'ana oluna fa dani, nau kwai tatae lau faasia maea.”
32 Sui boroi waa kwairooi sa Disas ki ka nao dasi saitomana guu doo nai nia saea, ma kera daka mau lau gwada 'ana ledi lana.
Waa tee ne waa gwaungai
(Matiu 18:1-5; Luk 9:46-48)
33 Kera lea mai daka dao naa 'ana maefere 'i Kabaneam. Si kada kera da dao 'i luma, sa Disas ka ledia toa kwairooi nia ki ka 'urii, “Na tee bae kamolu olisusuu mai faafia suli taale?”
34 Sui kera nao dasi bae guu, suli kera olisusuu mai faafia sa tii ada ne kai gwaungai fuada. 35 Ma sa Disas ka gooru 'i saegano, ka 'aili kera mai na akwala ma roo waa kwairooi nia baki siana, ma ka bae 'urii, “Lea sa tii ne gwaungai, nia ka alu nia 'i 'isi dangalu naa, ma ka waa ni rao gwana fua toae ki sui naa.”
36 Sui sa Disas ka talaia mai tii kaa wela, ka faa uua 'i matangada. Nia ka ofea mai wela nai, ka bae 'urii fuada, 37 “Lea sa tii ne gonia ta wela tu'uu 'urii 'ana sataku, nia goni nau lau guu. Ma lea sa tii ne nia goni nau, nao nia si goni nau gwana taifili nau, nia gonia lau guu God ne fale nau mai.”
Waa ne ilia lau gu doo diane ki nia waa kolu na
(Luk 9:49-50)
38 Sa Dion nia bae 'urii fua sa Disas, “Wala waa toolangaidoo 'ae, kameli meli suana tii waa nia taria na anoedoo ta'aa ki 'ana satamu. 'Uri nai meli ka luia nia nao si ilia lau, suli nia nao lau ta waa fai kolu.”
39 Ma sa Disas ka bae 'urii, “Nao molu si luia lau, suli waa ne ilia si doo kwaibalatana 'ana sataku, nia nao si ili gu tasi doo ne ta'aa fuaku. 40 Wane ne nao si malimae 'ani kolu, nia na wane kolu. 41 Si doo mamana ku saea fuamolu ne 'urii, lea ta waa 'e faa si kafo fuamolu, suli kamolu na waa nau ki, nia kai ngalia kwaiaraa nia uria 'afitai ka nao.
Sa Disas, nia kwaifamantai sulia ta'aa lae ki
(Matiu 18:6-9; Luk 17:1-2)
42 “Tii ne nia ilia tasi doo ne adea ta wela 'ana wela tu'uu neki da manata mamana 'ani nau ma wela nai ka lukasia manata mamana laa nia 'ani nau, nia diana fua daka kani kulua ta maefau baita tasa 'i luana wane nai lea daka kulufauna laona asi kwasi. 43-44 Lea sa ta bali 'aba 'amu nia talai 'oe uri abulo ta'aa lae, 'o sigimuusia 'amu. Nia diana tasa uri 'oko ruu laona maurie fainia ta tii bali 'aba boroi 'ana. Nia ka ta'aa tasa ne lea sa na roo bali 'aba 'oe ki daka tio lalau sui boroi 'ada ma daka 'ui nada 'ani 'oe fainida laona era bae nia saru lelea si mae. 45-46 Ma lea sa ta bali 'ae 'amu nia talai 'oe uri abulo ta'aa lae, 'o sigimuusia 'amu. Nia diana tasa uri 'oko fali tii bali 'ae boroi ma 'oko ruu laona 'initoaa nia God. Nia ta'aa ka tasa ne lea sa 'oko fali roo bali 'ae boroi 'amu ma daka 'ui nada 'ani 'oe laona era bae. 47 Ma lea sa ta bali maa 'amu nia talai 'oe uri abulo ta'aa lae, 'o keoa 'amu. Nia diana tasa uri 'oko lio tii bali maa boroi 'amu ma 'oko ruu laona 'initoaa nia God. Nia ta'aa tasa ne lea sa 'oko lio roo bali maa boroi 'amu ma daka 'ua nada 'ani 'oe laona era bae. 48 Si kula nai, na wawaa neki da nii ai 'afitai daka mae ma na era nai lau guu nia saru ai lelea si mae.
49 “Na toae ki sui guu tara da kiki asi kera 'ana ere mala 'ana kiki asi lana fange.
50 “Na asi nia doo diane boroi 'ana, lelea na mamasia lana nia sui na faasia, nia 'afitai tasa lau daka ilia ta doo ai uri nia ka mamasia lau.
“Doo ne adea guu, molu kikiasina manata lana toae ki uri daka ele mala lau guu 'ana asi ne nia falea mamasia lae fua laona fange. Molu ka too kwaimani diana lau guu 'ana aroaroe 'i matangamolu kwailiu.”
9:11 Malakai 4:5 * 9:13 Maak 1:1-8 Dion Siuabu.