8
Sa Disas nia sangonia faitooni wane ki
(Matiu 15:32-39)
Nao si tau guu 'i burina doo nai ki, tii konia baita ka koni mai. Ma kada nai nao naa ta fanga 'ada, sa Disas ka saea mai waa kwairooi nia ki, ma ka bae 'urii, “Nau ku manatainia lau gwaku toaa nee, suli kera da too mai fai nau olu fa dani ki ka sui naa, ma ka nao na 'ada tasi fanga. Ma lea kera fiolo gwada 'urii, ma nau ku olitai kera 'i fera, kera ka 'asi kera suli taale ne, suli ta bali 'ada na fera kera ki 'e nii tau.”
Ma na toa kwairooi nia ki kera daka ledi 'urii, “'I fai ne kolu kai dao toi ta fanga ai uri ka bobola fainia saare lana toaa 'oro 'urii lao fera kwasi nee, si kula nao gu tai fera ai nee?”
Ma sa Disas ka ledi kera ka 'urii, “Fita fa beret ne kamolu too ai?”
Ma kera luu nia daka 'urii, “Fiu fa beret ki.”
Ma sa Disas ka saea fua figue nai kera daka gooru 'ada 'i saegano. 'Uri nai guu, nia ka ngalia na fiu fa beret baki, ka tangoa God faafia, sui ka niia ka faa fua waa kwairooi nia ki, kera daka tolingia naa fua figua nai. Ma kera daka too lau guu 'ana bara gwa sakwari tu'uu. Ma sa Disas nia ka falea lau guu tango laa fua God, sui ka saea fua waa kwairooi nia ki daka tolingia naa fua toaa nai. Ma kera daka fanga lelea daka abusu tiifau. Ma 'i burina, na toa kwairooi nia ki kera daka konia naa orongana fanga ne nia ore fua lao fiu kukudu ki lelea ka fungu. Ma na konia nai, nia bobola fainia ta faitooni wane ki. Sui sa Disas ka olitai kera naa uri fera kera ki. 10 Sui nia fainia toa kwairooi nia ki, kera 'ali'ali daka raa naa laona gwa baru nai, ma daka lea naa uria na bali lolofaa 'i Dalamanuta.
Na Faarisii ki kera gania sa Disas uri ka ilia ta doo kwaibalatana
(Matiu 16:1-4)
11 Ma tai Faarisii ki da lea mai, daka olisusuu fai sa Disas, ma daka doori ilitona. Nia ne kera daka saea nia ka ilia fasi ta doo kwaibalatana, uri ka faatainia ne God falea mamanaa fuana. 12 'Uri nai sa Disas nia ka mango baita, ma ka bae 'urii, “Tee ne adea na uni wane abu faamamane nee ka doori suana lae ta doo kwaibalatana rowane? Si doo mamana ku saea fuamolu 'e 'urii, nau 'afitai ku faatainia guu ta doo kwaibalatana fuada.”
Na Faarisii ki fainia sa Herod nao dasi faamamanea sa Disas na Kraes
(Matiu 16:5-12)
13 Ma nia ka faasida, ka raa lau gwana 'i laona gwa baru nai, ma ka faafolo naa uri ta bali 'osi. 14 Kada kera nii naa laona 'osi, na toa kwairooi nia ki kera daka manata buro mai 'ana ngali lana mai tai fa beret lau. Tii fa beret guu ne nii siada laona baru. 15 Ma sa Disas ka kwaifamanatai ka 'urii, “Molu fii kamolu fasi ade lea molu ka too 'ana isi nee Faarisii ki ma sa Herod da too ai nee.”
16 Ma kera daka bae 'i malutada kwailiu daka 'urii, “Alamia nao kolu si ngali mai tai fa beret lau 'oto ne nia ka sae si doo nai.”
17 Ma kada sa Disas nia saitomana ne kera ulafusia ne nia bae 'ana suli na toolangaidoo ta'aa laa kera Faarisii ki ma sa Herod, nia ka bae 'urii fuada, “'Urifita ne kamolu ka bae 'amolu suli ne nao kamolu si ngali mai tai fa beret lau? Kamolu nao molu si filoa 'ua guu si doo nai nau ku saea fuamolu nai? Manatamolu fofonola 'ua nee? 18 Kamolu nee molu gwalinge boroi molu si rongo filoa guu, ma molu ka lilio boroi molu si lio filoa guu si doo 'oro ne nau ku ilia ki mai. 19 Si kada bae nau ku niia lima fa beret baki fua lima tooni wane bae, fita kukudu ki bae kamolu konia orongana fanga bae ore fuai lelea ka fungu bae?”
Kera da luua daka 'urii, “Tii taafuli doo ma roo doo sarenga ki bae.”
20 Sa Disas ka ledi lau gu 'urii, “Ma sui si kada bae nau ku niia fiu fa beret baki fua faitooni wane baki mone, fita kukudu ki 'ana bae kamolu konia orongana fanga fua laona lelea ka fungu?”
Kera daka luua lau guu, daka 'urii, “Na fiu doo ki.”
21 Nia ka ledi lau 'urii, “Sui tee ne adea ka nao molu si filoa guu si doo nai nau ku bae sulia nai?”
Sa Disas nia guraa tii waa maana rodo
22 Kera da lea kau da dao 'i Betsaeda, tai toaa ki daka talaia mai tii waa nai maana rodo, daka ledia sa Disas uri nia ka dau tona. 23 Ma sa Disas ka dau 'i 'abana waa nai ka talaia kau 'uri sara fasi lao maefera nai. Sa Disas ka ngisufia maana waa nai sui, nia ka dau faafia maana sa wala nai, ka leditona ka 'urii, “'Oe liotoi ta doo?”
24 'Uri nai guu, sa wala nai ka lio 'alaa ka bae 'urii, “Nau ku suana wane ki, sua lada mala 'ai ki ma daka fali daka lea ki.”
25 'Uri nai sa Disas ka alu lau 'abana faafia maana sa wala nai. Ma sa wala nai ka lilio mamana naa, ma ka lio saitomana naa doo ki tiifau. 26 Ma sa Disas ka odu nia na kau 'i luma nia, ma ka bae 'urii fuana, “Too 'amu nao 'osi lea 'ua kau lao fera loko na.”
Sa Bita nia bae folaa 'ana sa Disas
(Matiu 16:13-20; Luk 9:18-21)
27 Sa Disas fainia toa kwairooi nia ki, kera da lea naa uri maefera nai ki karangia maefera 'i Sisaria Filibae. Si kada kera da dao suli taale, nia ka ledia toa kwairooi nia ki ka 'urii, “Nee, toae ki kera sae nau 'ana sa tii?”
28 Ma kera luu nia daka 'urii, “Tai waa kera saea sa 'oe sa Dion waa ni faasiuabu bae gwana ne 'oe mauri lau gwamu nee. Ma tai waa daka saea sa 'oe sa 'Ilaeja ne 'oe oli lau mai nee. Ma tai waa lau guu kera daka saea lau 'ada sae 'oe ta waa 'ana brofet baki 'i nao gwana ne.”
29 Ma sa Disas ka ledi lau ka 'urii, “Ma sui kamolu mone, molu saea sa nau sa tii nee?”
Sa Bita 'e luu nia ka 'urii, “'Oe na Kraes bae naa ne.”
30 Ma sa Disas ka luia nao kera dasi faarongoa lau ta waa suli nia.
Sa Disas bae kekerofana na mae lana
(Matiu 16:21-28; Luk 9:22-27)
31 Sui sa Disas nia safali toolangaidoo fuada ka saea naa, “Ni nia 'Alakwa Nia Wane, kai liu laona nonifii laa 'oro ki. Ma na ulunao ki, ma na waa baita ni foa ki, ma toa toolangaidoo ki 'ana taki, kera ne dai falea nonifii lae fuana ma daka saumaeli nia. Sui boroi 'ana dao 'ana oluna fa dani, nia kai tatae lau gwana fasi maea.” 32 Si kada nia bae folaa suli si doo nai ki 'uri nai, sa Bita ka talaia daru ka lea kau 'ana si kula taifili keerua, nia ka ngatafia naa sa Disas. 33 Ma si kada nai sa Disas nia abulo 'e lio kau uri toa kwairooi nia ki, ka ngatafia naa sa Bita ka bae 'urii, “Saetan, 'otolangai 'oe 'i buriku wala. 'Oe nao 'osi too guu 'ana manata lana God. Manata lana wane gwana ne 'oe too ai.”
34 'Uri nai sui guu nia ka 'ailia mai konia nai fainia toa kwairooi nia ki siana, ka bae 'urii fuada sui guu, “Lea ta waa nia dooria kai lea mai 'i buriku, nia ka manata buro naa 'ani nia 'i tala'ana, ka noni maabe naa fua liu lae laona fii lae ki, talafana 'airarafolo nia ne ngalia uri mae lae 'i fafona. 35 Ma waa ne dau ngasi 'ana faafia mauria nia, mauria nia kai funu, ma waa ne luka dangatai 'ana mauria nia fuaku fai na Faarongoa Diana nau nee, nia kai todaa mauria firi. 36 Lea waa ka too boroi 'ana doo 'oro laona fera ne 'i saegano, ma nia ka mae gwana, doo nai ki si falea gu ta dianaa fuana. 37 Nao ta waa si tala 'ana foli lana mauria firi 'ana malefo. 38 Ma lea ta waa nia noni susuala 'ani nau fainia bae laku 'i seki lao fera ne 'i saegano, ni nau 'Alakwa nia Wane kwai noni susuala lau gu 'ani nia 'ana kada ku dao mai fainia rara laa Maa nau fai nau, ma fainia talae 'ensel abu nia.”