18
Na funu lana 'i Babilon
'I burina, ni nau ku suana tii 'ensel lau 'e sifo mai faasia 'i salo. Ma nia ka too 'ana rigitaa baita, ma na rara lana ka tala fua lao molaagali sui. Ma nia ka 'ai baita ka 'urii, “Nia 'e funu naa! Na fera baita bae 'i Babilon 'e funu naa! Nia 'e lia naa 'ana maefera kera anoedoo ta'aa ki. Ma na anoedoo ta'aa ki ma na saaro ta'aa ki naa da too 'i laona. Suli na fera baita ki sui guu da kuufia na waen 'ana oea ta'aa nia. Na waa 'inito ki lao molaagali da ooe fainia, ma waa rao malefo ki da too 'ana suadoo laa baita 'ana doo 'oro ki ne ni nia 'e too ai.”
Sui nau ku rongo tii lingee doo lau faasia 'i salo ka bae 'urii, “Toaa nau ki 'ae, molu lea mai faasia fera nena! Ade lea molu ka 'ado kwaimani fainia 'ana ade ta'aa laa nia ki, ma ade lea molu ka 'ado kwaimani fainia 'ana kwakwaea nia ki. Suli na ade ta'aa laa nia ki 'e fane 'i langi ka dao naa lao salo ma God ka manata toi gwana ade ta'aa laa nia ki. Alu God 'e duua 'ana doo ta'aa baki fera 'i Babilon 'e ilia fua toae ki, ma alu nia duu langa fuana ka fafonaa lau uri maana doo ta'aa baki nia ilia fua toaa God ki. Na titiui doo 'afae ne nia faa fua toae ki, alu God nia olitainia fuana ka 'idu lau 'i fafona 'ana ruana si kada. Alua God 'e falea na nonifii lae ma na liodilae ka bobola lau guu fainia 'initoaa ma na tooa diana ne nia 'e ngali fuana 'i tala'ana. Suli nia bae 'urii fuana 'i tala'ana suli dani, ‘Nau ku too naku 'ana 'inito lae. Nau nao lau ta ai 'oruaia! Ma nau 'afitai ku liodila lau.’ Uri maana ne nia bae 'uri nai, tafa dani God na Aofia kai kwae nia 'ana mataia ma na angia 'ana liodilae ma na fioloe. Ma ere tara kai sarufi nia, suli God na Aofia ne rigita ka tasa kai kwae nia naa.”
Ma na waa 'inito ki faasia lao molaagali ne da ooe fainia ma daka 'ado 'ana tooa diana nia, tara kera da angisia fera nai kada kera da suana sasuna era nai 'e suu na faafia. 10 Ma kera daka uu tau lau gwada suli da mau ade lea daka nonifii mala 'ani nia. Ma kera daka bae 'urii, “'E ta'aa 'asia naa fuamu nai Babilon, na fera baita ma fera 'initoa bae! 'Oe 'o funu gwamu 'ana si kada kukuru 'asia guu!”
11 Aia, ma na toaa rao malefo ki lao molaagali da angi daka liodila uri nia, suli 'e nao naa ta waa uri ka folia na 'okona doo kera ki. 12 Suli 'e nao naa ta waa uri ka folia na gool kera ki ma na silfa kera ki, ma na fau sinasina kera ki, ma na doo liu lana baita ki, ma na maku 'a'abua ki ne liu lada baita ki, ma na 'ai ki ne liu lada baita, ma si barasi liu lada baita ki, ma si salo ma si mabol ki, 13 ma na fanga diane ki, ma na doo moko diana ki ne liu lada baita. Ma ka nao naa ta wane uri kai folia waen kera ki, ma na gwai kera ki, ma na doo kera ki uri saungai lana beret, ma na buluka kera ki, ma na sifsif kera ki, ma na hos kera ki, ma na doo ki ne hos ki dai taraa, ma na waa rao tatakwai ki.
14 Ma na waa rao malefo ki, kera daka bae 'urii fuana maefera nai 'i Babilon, “Na doo diana ki sui guu na 'o doori too ai tara kai nao na faasi 'oe. Ma na suadooa 'oe ki sui ma na doo sinasina 'oe ki dai nao'ada ki lau guu, ma ka 'afitai 'oko suai ki lau.” 15 Ma na waa rao malefo ki ne da todadoo 'ani nia, tara kera dai uu tau gwada suli da mau ade lea kera daka ngalia lau guu na nonifii laa nia. Ma kera tara daka angi 'ana liodila lae. 16 Ma tara kera dai angi daka bae 'urii, “'E ta'aa 'asia naa nai, suli na fera baita nee naa bae da ofi 'ana maku diana baki liu lada baita ki, ma ka laungi 'ana doo sinasina baki liu lada baita ki. 17 Ma si kada kukuru nai gwana na totodaa nia ka sui lau gwana.”
Na waa baita ki sui guu 'ana baru ki ma na toaa ki sui guu ne da lea 'ana baru ma na toaa ne da rao lao baru ki, ma na toaa neki sui guu da rao lao asi, kera sui guu dai uu tau na 'ada faasi nia. 18 Ma kera angi si kada da suana sasuna ere ne 'e sarufia, kera daka 'urii, “'Ita 'uana na mai 'ana safali lae, 'e nao naa ta fera ne baita ka mala lau na fera baita nee!” 19 Ma kera daka kanoa gwauda 'ana fue, ma daka angi ma daka liodila daka bae 'urii, “Ta'aa 'asia naa fuana fera baita nee. Na toaa ki sui guu ne kera da too 'ana baru ki nia faatotoda kera 'ana totodaa nia, ma sui 'ana si kada kukuru gwana doo nia ki sui guu ka sui gwana faasia nia.”
20 Aia, kamolu toaa loki 'i salo molu noni sasala 'amolu, suli nia 'e funu naa. Ma na toaa God ki ma na 'aboosol ki ma na brofet ki, molu ele 'amolua, suli God 'e kwae nia naa faafia si doo ta'aa baki nia 'e ilida ki mai 'ani kamolu.
21 Sui tii 'ensel rigita nai ka kwaua tii fau baita nai ka 'ui ai lao asi, ka bae 'urii, “Nia naa nai 'ui laa nai tara dai ilia 'ani 'oe fera baita nee 'i Babilon nai, uri ta waa nao si suamu lau. 22 Ma ka 'afitai lau daka rongoa lingena hab ki ne daka kiia lao fera nai, ma na suukwadi ki ma na bungu ki 'afitai lau daka rongoa faasi 'oe. Ma ka 'afitai naa ta wane ni rao ka too lau 'ani 'oe. Ma na lingena raoe ki ma na rao fanga lae ki 'afitai daka rongo lau faasi 'oe. 23 Ma ka 'afitai ta kwesu ka tala lau faasi 'oe. Ma ka 'afitai daka rongo lau lingena ta fungao ma nao ta keni fungao faasi 'oe. 'I nao mai, na waa rao ki 'ana todadoo lae kera na waa baita ki lao molaagali, sui tari'ina ka nao naa. Ni 'oe 'o sukea waa ki 'ana maeakalo 'oe ki 'oko talai garo 'ana toae ki sui guu lao molaagali.”
24 God 'e falea naa kwakwaea fuana fera 'i Babilon, suli nia 'e saumaelia na brofet ki ma na toaa God ki ma tai toaa 'oro ki lau nia saungida.