4
Tsame anquempetavacaajeitea, maaroni.
Noquemisantaqueri Avincatsarite, irootaque yoiminqueanteetaquenari aca caravosoquica. Meeca noncantajeitempi: cameetsa pisavicajeite; icoyeajeitaquempi Avincatsarite, meeca pimajeiteneri maaroni icoacaajeitaquempiri. Eiro pishemejeititsi, pincavintsantajeite, eiro pishemajeitaritsi pishaninca, irointi pinintajeiteri, eiro piquishiritsi. Pincantajeitero Ishire Tasorentsi oamejeitempi pinquempetavacaajeitanteari, cameetsa paacameetsatavacaajeitanteari. Maaroni quemisantatsiri ashanincatavacaajeitaca, aisati ainiro Ishire Tasorentsi apaniro, ora quiso oajeitaqueeri. Amoncaratavacaajeitaca: icoyeajeitaquee Tasorentsi, ayojeitaque irimajeitaqueenero maaroni icantajeitaqueeri, irootaque aveshireimentasanotantacariri. Icarataque Avincatsarite apincatsajeitaqueri apaniro, amoncaratavacaajeitaca aquemisantajeitaqueri arori, aisati amoncaratavacaajeitaca avaotisatimentajeitacari. Itimi aparo Tasorentsi: yora Apasanori arori. Ipincatsariventajeitaquee maaroni arori, itasoncaventajeitaquee, quiso yoajeitaquee maaroni.
Onashiyetaca imatacaajeitaqueeri Quirishito.
Ineshinoncaajeitaquee Quirishito, iro cantaincha onashiyetaca imatacaajeitaqueeri. Ora irineane Tasorentsi oquenquetsatacotitarini, ocantitani: “Irovancanajearica Quirishito coajica inquitequi, iranaacojeiteri maaroni camaari quisajeivetacariri; irinti atiripee, irimatacaajeiteri paitapeerica”. ¿Paita ocantantari: “Irovancanajea”? Aitaque iponeanacari peerani inquitequi jenoqui, irosati isavicantapaacari aca quipatsiquica. Impoiji yovancanaja aisati. 10 Yora aniireatsiri aca quipatsiquica yovancanaja aisati anta inquitequi jenoqui. Anta ipincatsariventajeitaquee aisati itasoncaventajeitaquee maaroni, catsini.
11 Imatacaasanojeitaqueri quemisantajeitatsiri yantajeitaquero paitarica icoacaajeitaqueriri: itiancanepee, camantantatsiri, quenquetsatacaantatsiri, jivatacaantatsiri, oametantatsiri, maaroni. 12 Ari imatacaajeitaquee arori, aisati iriori maaroni quemisantajeitiriri, irootaque amajeitantarori antaveetiniri. Aisati imatacaajeitaquee aquemisantacaasanojeitaqueri maaroni quemisantajeivetariri Quirishito. 13 Ari incanteani irimatacaajeitee, irosati amoncaratavacanteari anquemisantasanojeite, aisati ayotasanojeitanteariri iriori. Icoaque ayotasanojeiteri anquempetasanojeitanteariri iriori.
14 Peerani aquempeveitarini jananequi, te amatasanojeiveitearoni antajeivetaniri. Aquemisantashijeivetacarini amatavijeitaqueerini, te ayoveiteani. Iro cantaincha te incoyeji Tasorentsi anquempetajeari jananequi, irointi icoaque anquempeteari antearipee, icoaque ontimasanote ayojeitanteari. 15 Icoasanotaque ancavintsaasanojeiteri itsipapee, cameetsa ancamantajeiteri irineane: tempa queariotasanotaque. Icoaque aiquero ajatatiye anquempetasanojeitanaqueari Quirishito: yora Avincatsarite. 16 Aquemisantajeitaqueri, irootaque ashanincatavacaajeitantacari; aisati yoamejeitaquee amitacotavacaajeitantacari, aisati yoamejeitaquee amajeitantacanariri maaroni icoacaajeitaqueeri. Aisati yoamejeitaquee anintavacaajeitantacari.
Icantiri: “Eiro piquempetajatsi peerani”.
17 Meeca novaajempiro icantaqueri Avincatsarite, noncamantempiro icoacaaquempiri. Te incoacayempiji pinquempetajeari caari quemisantatsi: yatsipetashijeita iriori yaamaashiyetacaro paitapeerica, te inquenqueshireempaji. 18 Te iriojeiteriji Tasorentsi, oquempetaca te ontimeji ishire. Te irinintajeiteji inquenqueshireteri, te incoajeiteji irioteri, irootaque caari irimatantearo Tasorentsi iroaneasanojeiteri irisaviquimojeitanteariri anta inampiqui. 19 Yantapinitashitacaro caari cameetsatsi, iro cantaincha te impashiventajeiteaji. Imayempitapinijeiti, itsinampavacaajeita, maaroni. 20 Yora Quirishito, te iroamejeitempiji pinquempeteari yora tseencantatsiri. 21 Tempa piquemacotaqueri Jesoshi, queario noamejeitaquempi jaoca icantari. 22 Ari meeca eiro piquempetajatsi peerani. Pashi poironi te pincameetsateni. Pinintasanotironi pantayetironi caari cameetsatatsi, irootaque pamatavitantajari avisati. 23 Eiro piquenqueshiretajirotsi piquenqueshireveitaniri peerani, irointi pinquenqueshiretajero cameetsatatsiri. 24 Pimpashinijeitanaque: eiro pantashitajarotsi caari cameetsatatsi, irinti pinquempejeitajea Tasorentsi, tempa icameetsatasanotaque.
Icamantajeitiri Pavoro irantayeteri.
25 Meeca eiro pamatavitantajitsi aisati, irointi tampatica pineanateri pishaninca. Pamene: ariorica ashanincatacari Quirishito, ashanincatavacaajeitaca, maaroni. 26 Ariorica pinquisashireaquea, eiro pantasanotirotsi caari cameetsatatsi. Aisati, ariorica pinquisashiretaquea, pishintsite pincatsimareajea aisati, 27 oncanteataquea eiro catsini imatimatantimpitsi camaari irantacayempiro caari cameetsatatsi. 28 Ariorica picoshiveitani, eiro papiitajirotsi pincoshitaje, irointi pintsameete. Pantaveetanontea avisati, aisati pincavintsayeri ashinoncaincari.
29 Eiro pineanatantarotsi caari cameetsatatsi, irointi pineanatantearo cameetsayetatsiri. Cameetsa poametavacayea, piveshireacayeari pishaninca. 30 Terica pisavique cameetsa, oashiretanaca Ishire Tasorentsi. Eiro poashiretacaarotsi: tempa irootaque quempoyeajeitaquempiri. Oncanteani onquempoyeajeitaquempi irosati pijatanteari inquitequi. Anta inquitequi pavisacotasanotapaaje catsini. 31 Meeca eiro piquisatsi, eiro pitsimaajencatatsi, eiro picatsimatantitsi, eiro piquisatsatantitsi, eiro picantimatantitsi. Eiro catsini piquishiritsi itsipapee, 32 irointi pincavintsaajeiteri, pineshinoncajeiteri. Piquemisantaqueri Quirishito, meeca te inquishimentempiroji Tasorentsi pantayetaqueri, irointi icavintsaajeitaquempi: aisati pinquempejeiteri pishaninca iriori, eiro piquishimentiritsi yantayetaqueri, irointi pincavintsayeri.