5
Tempa avirojeitaque itomipee Tasorentsi inintasanotiri: ari meeca pinquempejeiteari. Inintajeitaquempi Quirishito, irisati shinetaincha ipajacoyeetiri, icamimentajeitaquempi. Ineacameetsatasanotaquero Tasorentsi oca imataqueri itomi. Oquempetaca inintajeitaquempi Quirishito, aisati pinquempeteri pishaninca, pinintasanojeiteri.
Eiro pantirotsi caari pai, eiro pitsinampantitsi catsini, eiro pinevetarotsi yashijeitari itsipapee: quemisantatsiri te irantapiniteroji oca. Eiro picantatsatacotirotsi tsinane, eiro pincantatsatacotiritsi shirampari. Ocameetsati pimpashiventacayearo maaroni caari cameetsatatsi. Te oncameetsateji pishineventearo, eiro pishirontimentarotsi. Irointi ocameetsataque ampasonquiteri Tasorentsi: tempa icavintsaasanojeitaquee. Jero oca noncamantempiri, piotasanotavaquero: eiro ijatitsi inquitequi yora antapinitirori caari yai, aisati eiro ijatitsi tsinampaantatsiri, aisati nevetitayetariri iroaararo itsipapee. Yora nintasanotirori irashitaarantea iquempetacantaquero iroorica Tasorentsi inintantarori. Pineaquero, eiro ijatitsi irinti anta ipincatsarijeitinta Quirishito aisati Tasorentsi. Ainiro coavetachari iramatavitempi: oshequi irineanatashivetempi, vero, vero. Incamantashijeitempi ocameetsati pimajeitero oca caari cameetsatatsi, iro cantaincha eiro piquemisantiritsi. Iroasanquejeitaqueri Tasorentsi maaroni caari quemisantiri. Eiro catsini piquempetaritsi.
Icantiri: “Pintimajeite quitaiteriqui”.
Peerani oquempetani pitimini tsiteniriqui: pantapinitironi caari cameetsatatsi. Iro cantaincha yoameetsataquempi Quirishito, oquempetaca itimacaajimpi quitaiteriqui. Meeca cameetsa pisavicaje, onquempetanteari pintime quitaiteriqui. Ariorica antime quitaiteriqui, ancavintsante, antime cameetsa, tampatica aneanate. 10 Piojeitero icoacaaquempiri Avincatsarite, impoiji pimamatero. 11 Eiro pantirotsi yantayetiri timajeitatsiri tsiteniriqui, irointi piotacaajeiteri te oncameetsateji oca yantajeitaqueri. 12 Nopashiventacaacaro noquenquetsatacotiro yantajeitiri, ora imanavetacari. 13 Ariorica piotacayeri te oncameetsateji yantajeitiri, onconijataque maaroni yantajeitaqueri. Impoiji iriotanaque te incameetsateji. Impoiji ariorica incoaque incameetsatanaque, onquempetajea irisavicaje iriori quitaiteriqui. 14 Tempa icanteeti: “Ariorica pimaaque, pintinaanaje. Ariorica picamaque, pintinaanaje aisati. Iriotacaasanotempi Quirishito, irisavicacayempi quitaiteriqui”.
15 Pinquenqueshiretasanotero paitapeerica pantayeteri: eiro piquempetaritsi caari iotatsi, irointiquea ocameetsati ontimasanote piotanteari. 16 Ariorica ompomerentsitimojeitempi, iro cantaincha pinquearioventero pantero cameetsayetatsiri. 17 Eiro pantashiyetarotsi paitapeerica, irointi pijivate pinquenqueshiretasanotea. Piojeitero paitapeerica icoacaaquempiri Avincatsarite: impoiji pimamajeitero irointi. 18 Eiro pishinquitatsi, te oncameetsateji catsini: irointi pinquemisantasanotero Ishire Tasorentsi oamejeitantempiri. 19 Oshequi pincantapiniteri pishaninca: “Tempa icameetsataque Avincatsarite”, aisati pimpampoyeaventapinijeiteri Tasorentsi, piveshireimenteari. 20 Pipincatsataqueri Avincatsarite Jesoquirishito, irootaque itasoncacoventantaquempiri Apa Tasorentsi. Meeca pimpasonquitapiniteri. 21 Ariorica pipincatsatiri Quirishito, pimpincatsatavacaajeitea, paacameetsatavacaajeitea.
Ocameetsati incavintsaasanotero shirampari ijina, aisati ocameetsati ompincatsateri tsinane ojime.
22 Tsinane, ¿pipincatsatirimpa Avincatsarite? Ari, aisati pinquempeteri pijime, pimpincatsateri iriori. 23 Iquempetaca Quirishito ipincatsariventajeitiri quemisantajeitiriri, aisati inquempetea shirampari, impincatsariventero ijina. Tempa oshequi icavintsaajeitaquee Quirishito, irootaque yoavisacojeitantajeeri. 24 Oquempetaca aquemisantajeitaqueri Quirishito, ocameetsati tsinane onquemisantapiniteri ojime. 25 Iquempetaca Quirishito inintasanojeitaquee, irosati icamimentantaqueeri, avirojei shirampari, cameetsa pinintasanotero pijina.
26 Pineaquero, inintajeitaquee Quirishito, icamimentajeitaquee, irootaque yoameetsatantajeiteeri. Ariorica anquemisantajeitero irineane Tasorentsi aisati avaotisajeitea, iroameetsatasanojeitee Quirishito anquearioventajeiteneri maaroni icoacaajeitaqueeri. 27 Icoaque irineacameetsajeitee arori, aisati iriori maaroni itsipapee quemisantatsiri; eiro otimimojeiteetsi caari cameetsatatsi. Icoaque ancameetsatasanotanaque, eiro catsini otimi antane. Pineaquero, oshequi inintajeitaquee. 28 Aisati, shirampari, pinintasanojeitero pijina. Oquempetaca picavintsaaja avisati, pincavintsayero pijina. Yora cavintsairori ijina, icavintsaaja irisati. 29 Te amatapiniteaji anquisajea arosati, irointi acavintsaaja arosati, aneshinoncataja arosati. Aisati, iquempetaquee Quirishito arori, ariorica aquemisantajeitiri, 30 icavintsaajeitaquee; tempa ishanincajeitaquee, quiso yoajeitaquee. 31 Ocanti Sanquenarentsi: “Ariorica iraaque shirampari ijina, irojocanaqueri iriri, aisati iriniro, quiso iroanaquero ijina. Yora shirampari aisati ijina ishiaquero apaniro ivatsa iriori: quiso iroavacayea, te oncameetsateji irojocavacayea”. 32 Opomerentsivetaca anquemero oca, iro cantaincha oshiaqueri Quirishito aisati maaroni quemisantajeitiriri, apaniro anajeitaque: iotaca ashanincatavacaajeitaca, aquempeavacaajeitaca. 33 Ari nampiitajempiro: iquempetaca icavintsaaja irisati shirampari, ocameetsati incavintsaasanotero ijina, incanteani. Aisati ocameetsati ompincatsateri tsinane ojime.