⳰ⲠⲢⲞⲤ ⲐⲈⲤⲤⲀⲖⲞⲚⲒⲔⲎ Ⲃ ̅
ⲁ̅
ⲁ̅ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲥⲓⲗⲟⲩⲁⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⳿ⲛϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲑⲉⲥⲥⲁⲗⲟⲛⲓⲕⲏ ϧⲉⲛ ⲫϯ ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅. ⲃ̅ ⲡⲏⲙⲟⲧ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲧϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲫϯ ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲛⲝⲥ ⲓ̅ⲥ ⲡⲋⲥ. ⲅ̅ ⳿ⲥⲉⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲛϣⲉⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲫϯ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲛⲉⲛ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧ⳿ⲥⲉⲙ⳿ⲡϣⲁ ϫⲉ ⲁϥⲉⲣϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲁⲓⲁⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥⲉⲣϩⲟⲩ⳿ⲟ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⳿ⲙⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏ ⲟⲩ. ⲇ̅ ϩⲱⲥⲧⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉⲛϣⲟⲩϣⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛⲇⲓⲱⲅⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲧⲉⲛϩⲟϫϩⲉϫ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛϣⲱⲡ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ. ⲉ̅ ⲉⲩⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓϩⲁⲡ ⳿ⲙⲙⲏⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⳿ⲉ⳿ⲑⲣⲉⲧⲉⲛⲉⲣ⳿ⲡⲉⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲛϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲑⲁⲓ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛϭⲓϧⲓⲥⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲥ. ⲋ̅ ⲓⲥϫⲉ ⲟⲩϩⲁⲡ ⳿ⲙⲙⲏⲓ ⲡⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⳿ⲉϯ ⳿ⲛⲟⲩϩⲟϫϩⲉϫ ⳿ⲛ⳿ⲧϣⲉⲃⲓⲱ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧϩⲟϫϩⲉϫ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ. ⲍ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϧⲁ ⲛⲏⲉⲧⲟⲩϩⲟϫϩⲉϫ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉϥϯ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲙⲧⲟⲛ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲛⲉⲙⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲓϭⲱⲣⲡ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲉϥϫⲟⲙ. ⲏ̅ ϧⲉⲛ ⲟⲩϣⲁϩ ⳿ⲛ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⲉϥⲛⲁϯ ⳿ⲛⲟⲩ ϭⲓ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲓϣ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲥⲟⲩⲉⲛ ⲫϯ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛⲥⲁ ⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅. ⲑ̅ ⲛⲁⲓ ⲉⲑⲛⲁϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩϩⲁⲡ ⳿ⲛⲧⲁⲕⲟ ⳿ⲛⲉⲛⲉϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲙ⳿ⲡϩⲟ ⳿ⲙⲠ⳪ ⲛⲉⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲙ⳿ⲡⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲉϥϫⲟⲙ. ⲓ̅ ϩⲟⲧⲁⲛ ⲁϥϣⲁⲛ⳿ⲓ ⲉϥⲛⲁϭⲓⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⳿ⲛⲧⲁϥ ⲉⲑⲣⲟⲩⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲁⲩⲛⲁϩϯ ϫⲉ ⲁⲩⲧⲉⲛϩⲉⲧ ⲧⲉⲛⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲉϫⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲉⲧⲉ ⲫⲏ ⲡⲉ ⲉⲧⲉⲛⲧⲱⲃϩ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ ⳿ⲛⲥⲏ ⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲑⲣⲉⲛⲉⲣ⳿ⲡⲉⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲙⲡⲓⲑⲱϩⲉⲙ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲉⲛⲛⲟⲩϯ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥϫⲉⲕ ϯⲙⲁϯ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϩⲱⲃ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ ϧⲉⲛ ⲟⲩϫⲟⲙ. ⲓ̅ⲃ̅ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥϭⲓⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲙⲠ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲛⲛⲟⲩϯ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅