ⲃ̅
ⲁ̅ ⲧⲉⲛϯϩⲟ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲛⲉⲛ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⳿ⲧⲡⲁⲣⲟⲩⲥⲓⲁ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲛⲑⲱⲟⲩϯ ϩⲱⲛ ⳿ⲉⲣⲟϥ. ⲃ̅ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ϣⲧⲉⲙ⳿ⲑⲣⲟⲩⲕⲓⲙ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲭⲱⲗⲉⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϯ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ϣⲧⲉⲙ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ϩⲱⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧⲉⲛ ϩⲱⲥ ϫⲉ ⲁϥϧⲱⲛⲧ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲡ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲙⲠ⳪. ⲅ̅ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⲉⲣϩⲁⲗ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛⲣⲏϯ ϫⲉ ⲁⲥ⳿ϣⲧⲉⲙ⳿ⲓ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛϫⲉ ϯ ⳿ⲁⲡⲟⲥⲧⲁⲥⲓ⳿ⲁ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥⲟⲩⲟⲛϩϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ϯ⳿ⲁⲛⲟⲙⲓ⳿ⲁ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲧⲁⲕⲟ. ⲇ̅ ⲡⲓⲁⲛⲧⲓⲕⲓⲙⲉⲛⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥϭⲓⲥⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲉⲛⲭⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲛⲟⲩϯ ⲓⲉ ⲡⲉⲧⲟⲩϣⲉⲙϣⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϩⲱⲥⲧⲉ ⳿ⲛⲧⲉϥϣⲉ ⳿ⲛⲧⲉϥϩⲉⲙⲥⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲉϥⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲟⲩϯ ⲡⲉ. ⲉ̅ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲧⲓ ⲉⲛⲭⲏ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⳿ⲉⲛⲁⲛϫⲱ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲛⲱⲧⲉⲛ. ⲋ̅ ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲟⲩ ⲟⲛ ⲡⲉⲧ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲉⲑⲣⲉϥϭⲱⲣⲡ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲥⲏ ⲟⲩ. ⲍ̅ ⲡⲓⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲧ⳿ⲁⲛⲟⲙⲓ⳿ⲁ ϩⲏⲇⲏ ⲥⲉⲉⲣϩⲱⲃ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲡⲉⲧ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ϯⲛⲟⲩ ϣⲁⲧⲉϥⲗⲟϫϥ ϧⲉⲛ ⳿ⲑⲙⲏϯ. ⲏ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲟⲧⲉ ⲉϥ⳿ⲉϭⲱⲣⲡ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲁⲛⲟⲙⲟⲥ ⲫⲏⲉⲧⲉ Ⲡ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲧⲁⲕⲟϥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛⲧⲉ ⲣⲱϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥⲛⲁⲕⲟⲣϥϥ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥϫⲓⲛ⳿ⲓ. ⲑ̅ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲡⲉϥϫⲓⲛ⳿ⲓ ⲉϥⲭⲏ ⲕⲁⲧⲁ ⲟⲩⲉⲛⲉⲣⲅⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ϧⲉⲛ ϫⲟⲙ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲙⲏⲓⲛⲓ ⲛⲉⲙ ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲑⲛⲟⲩϫ. ⲓ̅ ⲛⲉⲙ ⲁⲡⲁⲧⲏ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡϭⲓ ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲑⲛⲁⲧⲁⲕⲟ ⲉⲑⲃⲉ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲟⲩϣⲉⲡ ϯⲁⲅⲁⲡⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲉⲑⲣⲟⲩⲛⲟϩⲉⲙ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲫϯ ⲛⲁⲟⲩⲱⲣⲡ ⲛⲱⲟⲩ ⲉⲩⲉⲛⲉⲣⲅⲓⲁ ⳿ⲙ⳿ⲡⲗⲁⲛⲏⲉⲑⲣⲟⲩⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲡⲓⲙⲉⲑⲛⲟⲩϫ. ⲓ̅ⲃ̅ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲛⲁϩϯ ⳿ⲛ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲩϯⲙⲁϯ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧϭⲓ ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ. ⲓ̅ⲅ̅ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲛⲉⲛ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲥⲉⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲛϣⲉⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲫϯ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲛⲥⲏ ⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϧⲁ ⲛⲏⲉⲧⲁ Ⲡ⳪ ⲙⲉⲛⲣⲓⲧⲟⲩ ϫⲉ ⲁ ⲫϯ ⲥⲉⲧⲡ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲁⲡⲁⲣⲭⲏ ⳿ⲛⲟⲩϫⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲧⲟⲩⲃⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲛⲁϩϯ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲉⲧⲉ ⲫⲏ ⲡⲉ ⲉⲧⲁϥⲑⲁϩⲉⲙ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⳿ⲙⲡⲉⲛⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲉⲩⲧⲁⲛϧⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅. ⲓ̅ⲉ̅ ϩⲁⲣⲁ ⲟⲩⲛ ⲛⲉⲛ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲡⲁⲣⲁⲇⲟⲥⲓⲥ ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲧⲥⲁⲃⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲓⲧⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⳿ⲓⲧⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⳿ⲛⲧⲁⲛ. ⲓ̅ⲋ̅ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲙ ⲫϯ ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁϥⲙⲉⲛⲣⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϯ ⲛⲁⲛ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲟⲙϯ ⳿ⲛⲉⲛⲉϩ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⳿ⲉⲛⲁⲛⲉⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ϩⲙⲟⲧ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲉϥ⳿ⲉϯⲛⲟⲙϯ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥ⳿ⲉⲧⲁϫⲣⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲥⲁϫⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲛ