ⲅ̅
ⲁ̅ ⲧⲟ ⲗⲟⲓⲡⲟⲛ ⲛⲉⲛ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲧⲱⲃϩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲠ⳪ ϭⲟϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥϭⲓⲱⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲟⲛ ⲉⲧⲉϥϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ. ⲃ̅ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲛⲟϩⲉⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ ⲅⲁⲣ ⲫⲁ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲁⲛ ⲡⲉ. ⲅ̅ ⳿ϥⲉⲛϩⲟⲧ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡ⳪ ⲫⲁⲓ ⲉⲑⲛⲁⲧⲁϫⲣⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥ⳿ⲉⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲡⲓⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ. ⲇ̅ ⲡⲉⲛϩⲏⲧ ⲇⲉ ⲑⲏⲧ ϧⲉⲛ Ⲡ⳪ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲏⲉⲧⲉⲛϩⲟⲛϩⲉⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲁⲓⲧⲟⲩ. ⲉ̅ Ⲡ⳪ ⲇⲉ ⲉϥ⳿ⲉⲥⲟⲩⲧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ ϧⲉⲛ ϯⲁⲅⲁⲡⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲛⲉⲙ ϯϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅. ⲋ̅ ⲧⲉⲛϩⲟⲛϩⲉⲛ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲛⲉⲛ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲉⲑⲣⲉⲧⲉⲛⲉⲣϥ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲥⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲙⲟϣⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲧⲥⲃⲱ ⲟⲩⲟϩ ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲏ ⲁⲛ ⲉⲧⲁⲛⲧⲏ ⲓⲧⲟⲩ ⲉⲧⲟⲧⲟⲩ. ⲍ̅ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲅⲁⲣ ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧ⳿ⲥⲉⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲧ⳿ⲥⲃⲱ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ. ⲏ̅ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲛⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲓⲕ ⳿ⲛϫⲓⲛϫⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⲁⲗⲗⲁ ϧⲉⲛ ⲟⲩϧⲓⲥⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩ⳿ⲙⲕⲁϩ ⲉⲛⲉⲣϩⲱⲃ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲓ⳿ⲉϫⲱⲣϩ ϫⲉ ⳿ⲛⲧⲉⲛ⳿ϣⲧⲉⲙⲟⲩⲁϩⲃⲁⲣⲟⲥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ. ⲑ̅ ⲟⲩⲭ ⲟⲧⲓ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛⲧⲉⲛ ⲉⲣϣⲓϣⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲧⲏⲓⲧⲉⲛ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲩⲡⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲛ. ⲓ̅ ⲕⲉ ⲅⲁⲣ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲉⲛⲭⲏ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲛⲁⲛϩⲟⲛϩⲉⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲉ⳿ⲛ⳿ϥⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⳿ⲉⲉⲣϩⲱⲃ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲉϥⲉⲣ⳿ⲡⲕⲉⲟⲩⲱⲙ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲧⲉⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⲅⲁⲣ ⲉⲑⲃⲉ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉⲩⲙⲟϣⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲧ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲛⲥⲉⲉⲣ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛϩⲱⲃ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲩⲟⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲓⲉⲣⲅⲟⲥ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲧⲉⲛϩⲟⲛϩⲉⲛ ⲛⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲛϯϩⲟ ϧⲉⲛ Ⲡ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϩⲓⲛⲁ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲣⲁⲩϣ ⲉⲩ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲟⲩϩⲱⲃ ⳿ⲛⲥⲉⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲱⲓⲕ. ⲓ̅ⲅ̅ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⲛⲉⲛ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉⲣ⳿ⲛⲕⲁⲕⲓⲛ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲉϣⲱⲡ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲛ⳿ϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲁⲛ ⳿ⲛⲥⲁ ⲡⲉⲛⲥⲁϫⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲛⲓⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲫⲁⲓ ⲙⲁ ⲙⲏⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙⲙⲟⲩϫⲧ ⲛⲉⲙⲁϥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥϣⲓⲡⲓ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲉϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩϫⲁϫⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲟⲛ ⲙⲁ⳿ⲥⲃⲱ ⲛⲁϥ. ⲓ̅ⲋ̅ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ Ⲡ⳪ ⳿ⲛⲧⲉ ϯϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲉϥ⳿ⲉϯ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛϯϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϧⲉⲛ ⳿ⲥⲙⲟⲧ ⲛⲓⲃⲉⲛ Ⲡ⳪ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲡⲁⲁⲥⲡⲁⲥⲙⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲧⲁϫⲓϫ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲙⲏⲓⲛⲓ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϯ⳿ⲥϧⲁⲓ. ⲓ̅ⲏ̅ ⳿ⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲡⲣⲟⲥ ⲑⲉⲥⲥⲁⲗⲟⲛⲓⲕⲏ ⲃ̅ ⲁⲩ⳿ⲥϧⲏⲧⲥ ϧⲉⲛ ⲁⲑⲏⲛⲛⲁⲥ ⲁⲩⲟⲩⲟⲣⲡⲥ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲥⲓⲗⲟⲩⲁⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ