GALATI
Galatians
1
Paupui Na
Mihing te sungpan hi ngawl, mihing tungtawn zong hi ngawl, ahihang Jesus Christ le Ama sia thina pan a thokiksak Pa Pathian tungtawn in sawltak a hi Paul;
Taciang ka kung ah a om suapui te in, Galati a om pawlpi te tung ah:
Pa Pathian le i Topa Jesus Christ tung pan thuthiamna le thinnopna hong om tahen,
Tu hun hunsia kawm sung pan kote suaktasak tu in i Pa Pathian deina bang in kote mawna te atu in Ama le Ama ki pia zo hi:
Ama tung ah minthanna a kumtawn in om tawntung ta hen. Amen.
Lungdamna Thupha Khatna
Note sia Christ i thuthiamna sung ah hong sampa tung pan in lungdamna thupha dang ah manlangtak in na ki khin uh sia lamdang kong sa hi:
Tua thu sia lungdamna thupha dang a om hang hi ngawl hi; ahihang note hong nawngkaisak le Christ i lungdamna thupha a lai nuam pawlkhat om hi.
Ahihang kote, a hibale, van pan in vantungmi khat in note tung ah ka hil sa uh lungdamna thupha simngawl, lungdamna thupha dang hong hil ahile, ama sia hamsiatna thuak tahen.
Kong son sa uh bangma in, tu zong kong son kik hi, na san sa uh thu simngawl, lungdamna thu dang note tung ah hong hil khatpo a omle, ama sia hamsiatna thuak tahen.
10 Banghangziam cile tu in mihing te, a hibale Pathian lungkimsak tu ka uk ziam? a hibale mihing te lungkimsak tu zong khi ziam? banghangziam cile mihing te ka lungkimsak lai ahile, Christ i naseam ka hi batu hi.
Paul Kisapna Thu
11 Ahihang suapui te awng, ka hil sa lungdamna thupha sia mihing tung pan hi ngawl hi, ci kong hesak hi.
12 Banghangziam cile mihing tung pan ka san hi ngawl a, mihing i hilna zong hi ngawl hi, ahihang Jesus Christ kilaak na tungtawn in ka san a hihi.
13 Banghangziam cile Judah biakna sung ah a bosa hun sung in ka nuntak zia, bangza son zawkngawl in Pathian pawlpi ka vawtsiat le ka siatsua thu ahizong:
14 Ka mipui te sung Judah biakna sung ah ka khanngual te sang in a nasia zaw in pulepa ngeina sung ah ka thinkho hu in ka tungtuanna thu ahizong, na za zo uh hi.
15 Ahizong Pathian a lungkim ciang in Ama thuthiamna tungtawn in ka nu ngilsung pan a tuam in hong koi a, hong sam hi,
16 Gentile mite tung ah Ama thu ka hil thei natu in; a Tapa kei tung ah hong kilaak ciang in, mihing kuama zong ka kuailaw pai bua hi:
17 Ka mai ah sawltak te kung Jerusalem ah zong ka pai bua hi; ahihang Arabia ah ka pai a, Damascus ah ka heakkik hi.
18 Kumthum zawkciang in Peter taw ki mu tu in Jerusalem ah ka pai a, a kung ah ni sawm le ni nga sung ka om hi.
19 Ahihang Topa i suapui pa James simngawl a dang sawltak te kuama ka mu bua hi.
20 Tu in, en vun, note tung ah ka at thu te Pathian mai ah leilot thu son ngawl khi hi.
21 Tua zawkciang in Syria le Cilicia ngam ah ka pai hi;
22 Tua hun laitak in Judah ngam pawlpi te in mimal in hong he balai uh hi:
23 Ahihang amate in a zak bek in za uh hi, a bosa hun sung ah hong vawtsia pa in khatvei lai a siatsua upna thu tu in hil hi.
24 Taciang keima tungtawn in amate in Pathian pok uh hi.