2
Sawltak te in Paul Sang
Kum sawm le kum li zawkciang Barnabas taw Jerusalem ah ka heak kik uh a, Titus zong ka tonpui uh hi.
Pathian i thu pualakna hang in ka pai hi, taciang Gentile mite tung ah ka hil lungdamna thupha sia amate tung ah ka hil hi, ahihang ka sepnasa ahizong, ka sep lai tu ahizong, mannung ngawl a suak tu ka dei ngawl hu in, lampui te samtuam in ka son hi.
Ahihang ka kung a om Greek minam Titus zong vunteap tan tu in zawthawkthu taw ka sawl bua uh hi:
Christ Jesus sung ah ka nei uh suatakna thu dawpku tu in hongpai a pai khial suapui te in sal hi na sung ah hongpaipui thei natu in hong tumpui ku uh hang a hihi:
Lungdamna thupha sia note tung ah tatsat ngawl a om thei natu in a paikhial suapui te tawmvei sung zong a thu ngai in mun ka pia bua uh hi.
Ahizong hi lampui bang in a ngaisut uh te sia kuapo ahizong, kei atu bangma poimaw ngawl hi: Pathian in a puatham mu na bangin kuama sang ngawl hi: banghangziam cile a lampui bang in a ki ngaisun te in ka kung ah bangma hong belap tuan ngawl hi:
Ahihang vunteap tan te atu lungdamna thupha sia Peter tung ah ap a, vunteap tan ngawl te atu lungdamna thupha sia keima tung ah hong ap hi, ci sia amate in mu uh hi.
Banghangziam cile vunteap tan te kung ah sawltak hi na sia Peter sung ah cialcingtak in a vawt bang in, vunteap tan ngawl te tung ah sawltak hina sia keima sung ah hong vawt hi:
Taciang khuam bang a hi James, Peter le John te in keima tung hong ki pia thuthiamna a heak uh ciang in, Peter te sia vunteap tan te kung ah ahizong, kote sia Gentile te kung ah ahizong, pai tu in ki pawlkhopna ziatsang khut sia keima le Barnabas tung ah hong pia uh hi.
10 Mizawng te phaw tawntung tu sia amate in hong deisak khat hi a; tua thu sia hanciam in ka sep uh a hihi.
Paul in Peter Mawsiat
11 Ahihang Antioch ah Peter hongpai ciang in maitang kisi in ama ka nalh hi, banghangziam cile ama maw hi.
12 Banghangziam cile James kung pan mihing khatpo hongpai masia theampo Peter sia Gentile mite taw anne khawm uh hi: ahihang amate hongpai ciang in, vunteap tan te a lau hu in Gentile mite taw ki pawl nawn ngawl a, ama bek a tuam in om hi.
13 Taciang a dang Judah mite zong Peter bangma in om uh a; tabang in amate ngamtat bang in Barnabas zong law siat hi.
14 Ahihang amate sia lungdamna thupha bang in thumantak in a nuntak ngawl uh a mu uh ciang in, amate theampo mai ah, Peter tung ah, nangma sia Judah minam na hi a, Judah mite bang in ngamta ngawl in, Gentile mite bang in na ngamta ahile, banghang in Gentile mite sia Judah mite bangma in ngamta tu banghang hanthawn ni ziam? ka ci hi.
Upna Hang in Thutang Suana
15 Eite sia cilesa ngeina bang in Judah mite i hi a, Gentile mawnei te i hi bua hi,
16 Mihing khat sia thukham zuina tungtawn in thutang ki suaksak hi ngawl hi, ahihang Jesus Christ upna tungtawn in thutang a ki suaksak a hihi, ci he in, Jesus Christ i um zo hi, tabang in thukham zui na tungtawn hi ngawl in, Christ i upna tungtawn in thutang a ki suaksak te i hi thei natu a hihi: banghangziam cile thukham zui na tungtawn in mihing kuama thutang ki suaksak ngawl tu hi.
17 Ahihang, Christ tungtawn in thutang suana i zong ahile, eima le eima mawnei i hihi, ci i mu hi, tua ahikom Christ sia mawna naseam a hi ziam? hi ngawl het hi.
18 Banghangziam cile ka siatsua nate kasakik ahile, keima le keima sia thukham paltan ka suak hi.
19 Banghangziam cile keima sia Pathian sung ah ka nuntak thei natu in, thukham tungtawn in thukham sang ah mithi ka hihi.
20 Keima sia Christ taw thinglamte tung ah ka ki that zo hi: ahihang, ka nungta hi; keima ka hi nawn bua hi, ahihang ka sung ah Christ nungta hi: taciang ka pumpi sung ah tu in ka nuntakna sia keima hong it a, keima atu in Ama le Ama a ki pia Pathian Tapa upna tungtawn in ka nungta hi.
21 Keima in Pathian thuthiamna ka nial bua hi: banghangziam cile thutang suana sia thukham tungtawn in hongpai ahile, Christ thina sia bangma mannung ngawl hi.