JOHN
John
1
Thu Mihing in Piang
A kipatcil in Thu om hi, tua thu sia Pathian taw omkhawm a, tua Thu in Pathian a hihi.
Tua thu sia a kipatcil in Pathian taw omkhawm hi.
Na theampo Ama vawt a hihi; a kivawt theampo sung ah Ama kihel ngawl in a kivawt khatzong a om bua hi.
Ama sung ah nuntakna om a; tua nuntakna sia mihing te i khuavak a hihi.
Taciang khuavak sia khuazing sung ah tang a; khuazing in Ama a he bua hi.
Pathian kungpan hong ki sawl mi khat om a, ama min sia John a hihi.
John sia tetti tu in hongpai a, mi theampo in ama tungtawn in a up thei natu, khuavak tettipang tu in hongpai hi.
Ama sia tua Khuavak hi ngawl hi, ahihang tua Khuavak tettipang tu in a ki sawl a hihi.
Tasia sia Khuavak tatak hi a, mi theampo taan tu in hi leitung ah hongpai hi.
10 Ama sia leitung ah om a, leitung sia Ama vawtsa a hihi, taciang leitung in Ama a he bua hi.
11 Ama minam te kung ah hongpai napi, a minam te in Ama a sang bua hi.
12 Ahihang a sang te theampo tung ah, Pathian tapa sua na vangletna pia hi, tua te sia Ama min a umte a hihi:
13 Ama te sia thisan, ci le sa deina, le mihing deina tungtawn in a piang a hi bua uh hi, ahihang Pathian deina tungtawn in a piang a hihi.
14 Tua thu sia ci le sa in hong ki vawt a, taciang thuthiamna le thutak taw kidim in eite sung ah hong om a, Pa i Tapa a neisun minthanna bang in a minthanna i mu hi.
15 John in Ama thu tettipang in a au na aw sia, ka nung pan hongpai pa sia kei sang in thupi zaw hi: banghangziam cile Ama sia kei pian ma in om zo hi: A thu ka sason sia Ama a hihi, ci hi.
16 Ama kicinna pan in i vekpi in hesuakna khat zawkciang khat i sang tato hi.
17 Banghangziam cile thukham sia Moses tungtawn in hong kipia hi, ahihang thuthiamna le thutak ahile Jesus Christ tungtawn in hongpai hi.
18 Kuama in Pathian sia bangmahun in mu ngei ngawl hi; Pa kangsung ah a om khatbek a nei a Tapa in, Pa thu hong tangko zo hi.
Tuiphumpa John
Matt 3:1-12; Mk 1:1-18; Lk 3:1-18
19 Hi thu sia, nang sia a kua ni ziam? ci dong tu in Judah te in thiampi te le Levite te Jerusalem pan a sawl uh ciang in, John i a cepte thu a hihi.
20 John in nial peuma ngawl in, keima sia Christ hi ngawl khi hi; ci in pualak hi.
21 Amate in, tua a hile a kua ni ziam? Elijah ni ziam? ci in dong uh hi. Taciang John in, hi ngawl khi hi, ci hi. Amate in, kamsang tasia ni ziam? ci in a dok leleau uh ciang in, hi ngawl khi hi, ci in zo hi.
22 Amate in, nang a kua ni ziam? tua hile hong sawl te kung ah son thei tu khu hi. Nangma le nangma kua ka hi ci ni ziam? ci uh hi.
23 John in, kamsang Isaiah sonkholsa bang in, Topa i lampi tangsak vun, ci in ngamsung pan a au Aw ka hihi, ci hi.
24 Amate sia Pharisee te in sawl in a paisak te a hi uh hi.
25 Amate in, Christ na hi bua a, Elijah le hi ngawl, kamsang le hi tuan ngawl napi, banghang in tuiphumna pia ni ziam? ci in dong uh hi.
26 John in, keima in tui taw tuiphumna kong pia hi: ahihang na heak ngawl uh mi khat note sung ah ding nginge hi;
27 Ama sia, ka nung pan hongpai a, kei sang in thupi zaw hi, kei sia a peangdap khau sutsak tu zong ka kilawm bua hi, ci hi.
28 Hi thu te sia John in tuiphumna a piak na mun, Jordan ngun ngal Bethabara ah a sep thu a hihi.
Pathian Tuuno
29 A zingciang in John in Jesus a kung ah hongpai mu a, en vun, leitung mawna a pua Pathian Tuuno.
30 Hi sia pa sia, ka nung pan hongpai a, kei sang in thupi zaw hi: banghangziam cile kei pian ma in om zo hi, ci ka son sia Ama a hihi.
31 Ama ka he bua hi: ahihang Ama sia Israel te tung ah kilangsak tu hi, tua ahikom keima hongpai in tui taw tuiphumna pia khi hi.
32 Taciang John in ceptena tettipang a, Thaa sia vantung pan vakhu bang in tuaksuk a, Ama tung ah a tu ka mu hi.
33 Ama ka he bua hi: ahihang tui taw tuiphumna pia tu in, hong sawl sia in, Ama tung ah Thaa hong tuaksuk tu a, tua na mu uh sia sia, Tha Thiangtho taw tuiphumna pia tu pa hi, ci in hong son hi.
34 Ama ka mu zo a, hisia pa sia Pathian Tapa a hihi, ci in ceptena tettipang khi hi, ci hi.
Nungzui Masa te Sapna
35 A zingciang in John le a nungzui ni te hong dingkik uh a;
36 Jesus hongpai a mu ciang in, en vun Pathian Tuuno! ci hi.
37 Taciang nungzui nite in tua thu a zak uh ciang, Jesus nung zui uh hi.
38 Tua zawkciang in Jesus in a nungsang le-et a, amate i zui a mu ciang, amate tung ah, Bang zong nu ziam? ci hi. Amate in, Rabbi awng koisung ah om ni ziam? ci uh hi. Rabbi a khiakna sia syapa awng, a cinopna a hihi.
39 Jesus in amate tung ah, Hongpai tavun a hong en tavun, ci hi. Amate hongpai uh a, a omna mun mu uh hi, taciang tua ni sia Ama taw omkhawm uh hi: banghangziam cile a hun sia nitak sang nai li pawl a hihi.
40 John i son thu a za mihing ni te sung ah khat sia Simon Peter suapui pa, Andrew a hihi.
41 A masaphit in a u Simon taw ki si uh a, ko Messiah taw ki mu zo khu hi, ci son hi. Messiah a khiakna sia Christ a ci nopna hi.
42 Ama in Jesus kung ah paipui hi. Jesus in ama a et ciang in, Nangma sia Jonah i tapa Simon na hihi: nang sia Cephas hong kici tu hi, ci hi, Cephas a khiakna sia suangpi a cinopna a hihi.
Jesus in Philip le Nathanael Sam
43 A zingciang in Jesus sia Galilee ah pai nuam hi, taciang Philip taw ki si a, ama kung ah, Hong zui tan, ci hi.
44 Philip sia Bethsaida khua mi hi a, Andrew le Peter te i khua a hihi.
45 Philip sia Nathanael taw ki mu a, ama kung ah, Moses i thukham sung le kamsang te in a atkholsa, Joseph tapa Nazareth mi Jesus sia mu zo khu hi, ci hi.
46 Taciang Nathanael in, Nazareth khua pan na pha piang thei na ziam? ci hi. Philip in, hongpai tan a, en in, ci hi.
47 Jesus in Nathanael hongpai a mu ciang in, En vun, Israel mi tatak a hihi, a sung ah theamna om ngawl hi! ci hi.
48 Nathanael in, bangbang in hong he thei ni ziam? ci hi. Jesus in, Philip in nang hong sap ma theikung nuai ah na to laitak in, kong mu zo hi, ci hi.
49 Nathanael in, Rabbi, nangma sia Pathian Tapa na hihi; nangma sia Israel Kumpi na hihi, ci hi.
50 Jesus in, Theikung nuai ah na to laitak kong mu hi, ka ci hang in hong um ni ziam? Hi te sang in a lianzaw nate na mu lai tu hi, ci in zo kik hi.
51 Jesus in ama kung ah, Amantak in kong ci hi, a ngei ngawl in van a ki hong na mu tu a, mihing Tapa tung ah Pathian i vantungmi te a tuaksuk le a kato na mu tu hi, ci hi.