2
Cana Khua Mopoai
Ni thum ni ciang in Galilee huam Kana khua ah mopoai om a; tua mun ah Jesus i nu zong om hi:
Taciang Jesus le a nungzui te zong mopoai ah ki sam hi.
Amate sapittui a ki sap uh ciang in, a nu in Jesus kung ah, amate in sapittui nei nawn ngawl hi, ci hi.
Jesus in, Nunei awng, nang taw bang kisai hi ziam? ka hun cing ngawllai hi, ci hi.
A nu in naseam te kung ah, hong son theampo seam vun, ci hi.
Tua mun ah Judah te ngeina bang in, thiansuana tu in suang tuibeal luk koi uh hi, beal khat sung ah tui gallon kul pan sawmthum kiim ta hi.
Jesus in amate tung ah, Tuibeal te tui dim vun, ci hi. Taciang amate in a dim in tui dim uh hi.
Jesus in amate tung ah, Tu in tui suak vun a, poai ukpa kung ah paipui vun, ci hi. Taciang amate in paipui uh hi.
Poai uk pa in tua sapittui a ki suaksak tui a tep zawkciang in, koisung pan ci a he bua hi: ahihang naseam tuitoai te in he uh hi; poai uk pa in mopa sam a,
10 Ama kung ah, midang te in sapittui a pha te koi masa hi; amate in a khomkhat tek a dawn zawk uh ciang in, a pha ngawl zawhiat te koi hi: ahihang nang na hile sapittui a pha te tu dong ciang in na khealsia lai hi, ci hi.
11 Jesus in hi amasabel nalamdang sia Galilee huam Cana khua ah vawt a, a minthanna kilangsak hi; taciang nungzui te in Ama um uh hi.
12 Hite zawkciang in, Jesus le a nu, a suapui te le a nungzui te sia Capernaum ah pai uh a: tua mun ah ni tampi sung taam ngawl hi.
Biakinn Thiansua
Matt 21:12-17; Mk 11:15-19; Lk 19:45-48
13 Judah te paisanpoai hong naizo a himan in, Jesus sia Jerusalem ah pai hi.
14 Biakinn sung ah khuital, tuu le vakhu zuak te le sumtheak te a to hon uh laitak mu hi:
15 Ciangduai tang in khauhual vawt a, tuu le khuital te biakinn sung pan in bengkeak hi; taciang sumtheak te i sum te sung keak a, sabuai te zong lotthalsak hi;
16 Taciang vakhu zuak te tung ah, Hi van te hi mun pan in lasiat vun; ka Pa inn sia sumzuakna mun suaksak heak vun, ci hi.
17 A nungzui te in, na inn i lawpna in hong ne siat hi, ci a ki atkhol sia phawk uh hi.
18 Judah mite in zo kik a, hibang te vawt na hikom in bang musakna hong lak tu ni ziam? ci uh hi.
19 Jesus in zo kik a, Hi biakinn pheltham vun, nithum sung sakik tu khi hi, ci hi.
20 Judah mite in, hi biakinn sia kum sawmli le kum luk sung a kisa a hihi, nithum sung tung kik zo tu ni ziam? ci uh hi.
21 Ahihang Jesus in Ama pumpi biakinn a son na a hihi.
22 Tua ahikom Jesus sia thina pan a thawkik ciang in, a nungzui te in hi thu te son a hi hunlam phawkkik uh hi; taciang amate in laithiangtho le Jesus i son thu te um uh hi.
Jesus in Mihing Thinsung He
23 Tu in Jesus sia Jerusalem ah paisanpoai ni in, nalamdang tampi a vawt te a mu uh hu in, mi tampi in Ama min um uh hi.
24 Ahihang Jesus in amate tung ah Ama le Ama ki ap ngawl hi, banghangziam cile mi theampo a heak hang a hihi,
25 Kuama in mihing te thu tettipan kul ngawl hi: banghangziam cile mihing sung ah bang om ziam, ci Ama in he hi.