13
Jesus in A Nungzuite Peang Silsak
Tu in paisanpoai mahiat, Jesus leitung pan pusuak a, Pa kung a pai tu hun hong theng zo hi, ci a heak ciang in, leitung ah a om a mite it a, a tawpdong in it hi.
Nitak an a neak zawk uh ciang in, Simon tapa Judah Iscariot thinsung ah doaimangpa in Jesus leheak tu thu koi hi;
Pa in a khutsung ah na theampo pia siat zo hi, ci le Ama sia Pathian kung pan hongpai a, Pathian kung ah paikik tu hi, ci Jesus in he ahikom;
Nitak an a neak na mun pan ding a, a puan te a sut zawkciang in; dial khat la a, a kawng ah vet hi.
Tua zawkciang in kuangdal sung ah tui sung a, a nungzui te peang silsak hi, taciang, a kawng ah a ve dial taw nawlsak hi.
Simon Peter kung a thet ciang in, Peter in, Topa awng, nangma in ka peang hong silsak tu ni ziam? ci hi.
Jesus in zo kik a, Ka vawt nate tu in na he bua hi; ahihang nungsang ciang in na he kik tu hi, ci hi.
Peter in, bangmahun in nangma in ka peang hong silsak ngei ngawl tu ni hi, ci hi. Jesus in, Na peang ka sil bua ahile, kei taw ki zopna na nei bua hi, ci in zo hi.
Simon Peter in, Topa awng, ka peang bek hi ngawl in, ka khut te le ka lu zong hong sil tan, ci hi.
10 Jesus in, A kibual sa khat sia a peang sil tu simngawl a dang kul nawn ngawl hi, banghangziam cile a pum bup thiangtho zo hi: taciang note na thiangtho uh hi, ahihang na vekpi in na thiangtho bua uh hi, ci hi.
11 Banghangziam cile Jesus in Ama a leheak tu sia hekhol hi; tua ahikom na vekpi in na thiang bua uh hi, a ci a hihi.
12 Tua ahikom Jesus in amate peang te a silsak zawkciang, a puan te silkik a, to kik hi, taciang amate tung ah, Note tung ah ka vawt thu na he uh ziam?
13  Note in, Syapa le Topa awng, ci in nong sam uh hi: nong ci uh sia pha hi; banghangziam cile nong sap uh bang in hi tatak khi hi.
14  Na Topa le Syapa, keima in na peang uh hong silsak ka hile; note zong khat le khat na peang uh na ki silsak tu uh a hihi.
15  Banghangziam cile keima in note tung ah ka vawt bang in, note in zong vawt tu in ette tu kong pia zo hi.
16  A tatak in kong ci hi, sal sia a topa sang in lianzaw ngawl hi; a ki sawl khat zong a sawlpa sang in lianzaw ngawl hi.
17  Hi thu te na he uh a na vawt uh a hile, mi thuphatoai te na hi uh hi.
Jesus in Ama a Leheak tu Pa Thu Son
18  Na vekpi i thu hong son ka hi bua hi: ka tealsa te ka he hi: ahihang laithiangtho in, keima taw anluum a nekhawm pa in keima langpan in a siakmit lam zo hi, a ci thu a tangtun natu a hihi.
19  Tu in kong sonkhol hi, hi thu a pian ciang in, note in keima sia Ama hi, ci na um tu uh hi.
20  A tatak in kong ci hi, ka sawlpa a sang peuma in, keima hong sang hi; taciang keima hong sang peuma in keima hong sawlpa a sang a hihi, ci hi.
21 Jesus thu a son zawkciang in, a thinngim in om a, tettipang hi, taciang, A tatak in kong ci hi, note sung pan khat in hong leheak tu nu hi, ci hi.
22 Tua zawkciang in nungzui te in kua thu son ziam? ci in khat le khat ki muangmaw in ki en uh hi.
23 Tu in nungzui te sung pan khat, Jesus i a it pa in, Jesus kang neal hi.
24 Tua ahikom Simon Peter in tua pa khoiku a, a kua thu son ziam, ci dongsak hi.
25 Tua zawkciang in Jesus kang a neal pa in, Topa awng, a kua ziam? ci hi.
26 Jesus in, Anluum ka bal sa sia ka dia zawkciang in ka piakpa sia hi, ci in zo hi. Taciang anluum a bal sa sia a dia zawkciang, Simon tapa Judah Iscariot pia hi.
27 Anluum a piak zawkciang in, Judah Iscariot sung ah Satan tum hi. Tua zawkciang in Jesus in Judah Iscariot tung ah, Na vawt tuteng manlang in vawt in, ci hi.
28 Tu in Jesus in bang sawm in Judah Iscariot tung ah thuson ziam, ci sia sabuai kim a to te kuama in a he bua uh hi.
29 Banghangziam cile Judah sia dangka bawm keampa ahikom in, nungzui pawlkhat te in, Jesus in poai atu in a kisam te leisak hi tu hi; a hibale, mizawng te bang khatpo piasak hi tu hi, ci in ngaisun uh hi.
30 Judah in Jesus i piak anluum la a thakhat thu in pusuak hi: tua hun sia zan a hihi.
31 Tua ahikom, Judah a pusua zawkciang in, Jesus in, Tu in mihing Tapa sia ki minthangsak zo hi, taciang Pathian vangletna sia Ama sung ah kilang tu hi.
32  Ama sung ah Pathian minthanna a kilang le, Pathian in zong mihing Tapa minthanna sia Ama sung mama pan in kilangsak tu hi
33  Tano te awng, note taw hun tomno sung om lai tu khi hi. Judah mite tung ah ka son bang in, note in nong zong tu uh hi, ka paina mun ah note hongpai thei ngawl nu hi; tua ahikom tu in kong son hi.
Thupiak Thak
34  Thupiak a thak kong pia hi, keima in note kong it bang in, note zong khat le khat ki it tavun.
35  Khat le khat na ki it uh le, ngual in keima nungzui te na hi uh mi theampo in hong he tu hi, ci hi.
Peter in Jesus a Nial natu Thu
Matt 26:31-35; Mk 14:27-31; Lk 22:31-34
36 Simon Peter in, Topa awng, koisung pai tu ni ziam? ci hi. Jesus in, Ka pai na mun ah tu in hong zui thei ngawl lai ni hi; ahihang nungsang ciang in hong zui tu ni hi, ci in zo hi.
37 Peter in, Topa awng, banghang in tu in hong zui thei ngawl lai khi ziam? Nangma atu in ka nuntakna dong pia tu khi hi, ci hi.
38 Jesus in, Keima atu in na nuntakna pia tu ni ziam? A tatak in kong ci hi, thumvei nong nial mateng akkhuang ngawl tu hi.