14
Lampi, Thutak, Nuntakna
Na thin uh ngimsak heak vun: Pathian um vun a, keima zong hong um tavun.
Ka Pa innsung ah inndoi tam mama om hi: om ngawl hile, hong son zo tu khi hi. Note atu in mun puakhol tu in ka pai tu hi.
Taciang pai in note atu mun ka puakhol le, hongpai kik tu khi hi, taciang ka kung ah kong sang tu hi; tabang in ka omna mun ah, note zong na om tu uh hi.
Ka pai natu mun le lampi sia na he uh hi, ci in zo hi.
Thomas in, Topa awng, koisung pai tu ni ziam? ci ka he bua uh hi; taciang bangbang in lampi he thei tu khu ziam? ci hi.
Jesus in, Keima in lampi, thutak le nuntakna ka hihi: keima taw ngawl in kuama Pa kung pai thei ngawl tu hi.
Keima nong he uh le, ka Pa zong na heak tu uh a hihi: taciang tu pan kipan in Ama na he uh hi, taciang na mu zo uh hi, ci hi.
Jesus le Pathian sia Pumkhat
Philip in, Topa awng, Pa hong lak tan, tua in ka lung uh kimsak tu hi, ci hi.
Jesus in, Note taw ngei mama hong omkhawm zo napi, hong he ngawl lai nu ziam, Philip awng? kei hong mu peuma in Pa a mu zo hi; banghang in Pa hong lak tan, hong ci ni ziam?
10  Pa sung ah keima ka om hi, ci hong um ngawl ni ziam? nang tung ah kong son te keima thu in kong son hi ngawl hi: ahihang ka sung ah a om Pa i nasep a hihi.
11  Keima sia Pa sung ah ka om a, Pa sia keima sung ah om hi ci sia hong um tavun: a hibale ka nasep te mama pan in hong um tavun.
12  A tatak in kong ci hi, keima hong um peuma in keima vawt te ma vawt tu uh hi; taciang hi te sang in a lianzaw te zong vawt tu uh hi; banghangziam cile kei sia ka Pa kung ah pai tu khi hi.
13  Pa sia Tapa sung ah a minthan thei natu in, ka min taw na nget uh theampo seam tu khi hi.
14  Ka min taw khatpo na ngen uh le, keima in ka seam tu hi.
Hupa Tha Thiangtho Kamciam
15  Nong it uh le ka thupiakte na zui vun,
16  Taciang Pa kung ah ka ngen tu a, Ama in a dang Hupa note hong pia tu hi, taciang note kung ah a tawntung in hong om tu hi;
17  Ama sia thuman Tha hi a; leitung mite in sang thei ngawl hi, banghangziam cile a mu ngawl uh hang a hihi, taciang he zong a he bua uh hi: ahihang note in Ama na he uh hi; banghangziam cile note kung ah om a, note sung ah hong om hi.
18  Hupa nei ngawl in hong nu sia ngawl tu khi hi: note kung ah kongpai tu hi.
19  Hai ngawl in leitung mite in hong mu nawn ngawl tu hi; ahihang note in nong mu tu uh hi: banghangziam cile keima ka nungta a, note zong na nungta tu uh hi.
20  Tua ni ciang keima sia Pa sung ah om khi hi, taciang note sia ka sung ah na om uh hi, ci le note sung ah keima ka om hi, ci sia na he tu uh hi.
21  Ka thupiak te a nei le a zui peuma keima hong it a hihi: taciang keima hong it peuma ka Pa in zong it tu hi, taciang keima in zong ka it tu hi, taciang a kung ah keima tatak ma ka kilak tu hi, ci hi.
22 Iscariot hi ngawl a Judas in, Topa awng, leitung mite kung ah kilak ngawl in kote tung ah nong kilak tu sia bangbang ziam? ci hi.
23 Jesus in, Mi khatpo in keima hong it a hile ka kammal te zui tu hi: taciang ka Pa in ama it tu hi, taciang kote ama kung ah ka pai tu uh a, ama taw ka omkhawm tu uh hi.
24  Kei hong it ngawl peuma ka son thu te a zui bua hi: taciang na zak uh thu sia keima thu hi ngawl hi, ahihang keima hong sawl Pa i son a hihi.
25  Note taw ka omkhop lai in hi thu te hong son zo khi hi.
26  Ahihang Pa in keima min taw hong sawl tu Hupa Tha Thiangtho in, na theampo hong hil tu a, note kung ah ka son theampo a vekpi in hong phawksak tu hi.
27  Note taw thinnopna kong nusia hi, keima thinnopna kong pia hi: leitung i piak thinnopna bang in kong pia bua hi. Na thin uh ngimsak heak vun a, lau zong lau heak vun.
28  Ka pai tu a, note kung ah kong paikik tu hi, kong ci na za zo uh hi. Nong it uh le, Pa kung ah pai tu khi hi, ka ci thu na lung uh dam tu hi: banghangziam cile Pa sia kei sang in lianzaw hi.
29  A pian tatak ciang na up thei natu uh in, tu in hi thu teng hong sonkhol zo khi hi.
30  Note tung ah thu tampi kong son nawn bua tu hi: banghangziam cile hi leitung a ukpa hongpai in, ka sung ah bangma nei ngawl hi.
31  Ahihang keima in Pa ka it hi, ci leitung in a heak thei natu in, Pa i thupiak bang in ka vawt hi. Ding vun, hi mun pan pai tawng.